Indhold

Dette afsnit beskriver succession i en erhvervsmæssig virksomhed i forbindelse med skilsmisse.

Regel

Ved separation eller skilsmisse kan en virksomhed, der tilhører den ene ægtefælles bodel, udlægges til den anden ægtefælle. Den ægtefælle, der får udlagt virksomheden, succederer fuldt ud i den anden ægtefælles skattemæssige stilling. Hvis overdragelsen vedrører flere virksomheder eller en del af en virksomhed, finder KSL § 26 A, stk. 5, anvendelse.

Det er i henhold til KSL § 26 A, stk. 6, en betingelse for succession, at overdragerens eventuelle negative indskudskonto er udlignet inden overtagelsen.

Ægtefælleskifte er ikke en afståelse, men en formuebevægelse.

Se også

Se også afsnit C.A.8.3.2 om bodeling ved separation og skilsmisse.