åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om ophør af skattepligt, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Ophør af skattepligt til Danmark af en virksomhed i udlandet.

Resumé

Virksomhedsordningen kan bruges af personer, der er skattepligtige til Danmark. Hvis skattepligten ophører eller den selvstændige bliver hjemmehørende i en anden stat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal eventuelle opsparede overskud beskattes. Der er  i VSL § 17 indført hjemmel til, at personen kan vælge henstand med betaling af skatten.

Hvis den selvstændige bliver begrænset skattepligtig af et fast driftssted i Danmark eller den selvstændige efter en flytning fortsat er fuldt skattepligtig af virksomhed med fast driftssted i Danmark, skal opsparet overskud dog ikke beskattes. Der gælder særlige regler, når skattepligten til Danmark af en virksomhed i udlandet ophører.

Hovedregel

Det er en betingelse for at bruge virksomhedsordningen, at den selvstændige er fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark.

Indeståendet på konto for opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat skal derfor beskattes, hvis

  • skattepligten her til landet efter KSL § 1 ophører, eller
  • den selvstændige bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Se VSL § 15 c, stk. 1, 1. pkt.

Indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat skal medregnes til den personlige indkomst i det indkomstår, hvor skattepligten ophører, eller det skattemæssige hjemsted bliver flyttet.

Ved lov nr. 202 af 27. februar 2015, § 4 er der i VSL § 17 indført hjemmel til, at personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, herunder efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan vælge henstand med betaling af den skat, der efter § 15 c beregnes af indeståendet på konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat, når virksomheden efter den indtrådte beskatning videreføres i et land, der er medlem af EU/EØS.

Henstand er betinget af, at personen rettidigt indgiver oplysningsskema til told- og skatteforvaltningen jf. nærmere herom i VSL § 17, stk. 2 og stk. 3, hvortil henvises.

Ved lov nr. 202 af 27. februar 2015, § 4 er der i VSL § 18 indført hjemmel til, at der ved valgt henstand i h.t.  VSL § 17 etableres en henstandssaldo. Henstandsbeløbet udgøres af den beregnede skat af indeståendet på konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat.

Henstandsbeløbet skal i henhold til VSL § 18, stk. 2, afdrages i takt med de faktiske hævninger fra virksomheden, idet de faktiske hævninger og skatteværdien heraf opgøres efter reglerne for begrænset skattepligtige med fast driftssted i Danmark, der anvender virksomhedsordningen. Der skal dog pr. indkomstår mindst betales et afdrag på 1/7 af det henstandsbeløb, der udgjorde saldoen ved henstandssaldoens etablering. Henstandssaldoen nedskrives med afdragsbeløbet, når det er betalt, idet saldoen dog ikke kan afdrages til et mindre beløb end 0 kr.

Bliver en person, der har fået henstand efter § 17, efterfølgende skattemæssigt hjemmehørende i et land, der ikke er medlem af EU/EØS, herunder efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, forfalder det resterende beløb på henstandssaldoen til betaling jf. VSL § 18, stk. 3. Endvidere forfalder det resterende beløb på henstandssaldoen til betaling ved personens død. Overføres virksomheden til et land, der ikke er medlem af EU/EØS, eller ophører virksomheden, forfalder det resterende beløb på henstandssaldoen ligeledes til betaling.

Personen skal indgive oplysningsskema for hvert år, hvor der er en positiv henstandssaldo jf. VSL § 18, stk. 4, hvortil henvises. Bemærk særligt, at henstanden bortfalder, hvis oplysningsskema ikke indgives rettidigt.

Henstandsbeløbet forrentes efter VSL § 18, stk. 6 med en rentesats på 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 3 pct. p.a. Om rettidig betaling af denne rente henvises til VSL § 18, stk. 6.

I VSL § 18, stk. 5, er der fastsat nærmere frister for betaling af afdrag efter VSL § 18, stk. 2 og betaling af henstandssaldoen i tilfælde af bortfalden henstand efter VSL § 18, stk. 4.

§ 4 i lov nr. 202 af 27. februar 2015 om VSL § 17 og § 18, som nævnt ovenfor, har virkning for skattebetalinger vedrørende indestående på konto for opsparet overskud, der anses for overført efter VSL § 15 c den 1. marts 2015 eller senere.

I § 13, stk. 13, i lov nr. 202 af 27. februar 2015 er der fastsat overgangsregler. Det fremgår således af nævnte bestemmelse, at personer, som er skattemæssigt hjemmehørende i et land, der er medlem af EU/EØS, herunder efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, og som i perioden fra den 1. januar 2009 til den 28. februar 2015 har fået beregnet skat efter VSL § 15 c af indeståendet på konto for opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat, kan, når den pågældende virksomhed videreføres i et land, der er medlem af EU/EØS, vælge henstand efter reglerne i VSL §§ 17 og 18 som indsat ved denne lovs § 4. Om de nærmere betingelser for denne henstand henvises til den fuldstændige ordlyd af § 13, stk. 13.

Storbritanniens udtræden af EU

Storbritannien er udtrådt af EU med virkning fra den 1. februar 2020. Der blev dog aftalt en overgangsperiode, der udløb den 31. december 2020. Skatteydere, der fraflytter til Storbritannien efter udløbet af overgangsperioden, dvs. den 1. januar 2021 eller senere, kan ikke få henstand med betalingen af skatten af opsparet overskud med tillæg af den hertil svarende virksomhedsskat. Det samme gælder, hvis skatteyderen er fraflyttet til et EU/EØS-land, og virksomheden videreføres i Storbritannien den 1. januar 2021 eller senere.

VSL § 18 indeholder ingen særlige regler om forfaldstidspunkt i tilfælde, hvor personen bliver skattemæssigt hjemmehørende i et land, der ikke er medlem af EU/EØS, og hvor henstanden derfor bortfalder i henhold til VSL § 18, stk. 3.

For skatteydere, der er fraflyttet til Storbritannien den 31. december 2020 eller tidligere, er det resterende beløb på henstandssaldoen derfor forfaldet til betaling den 1. januar 2021. Det samme gælder skatteydere, der er fraflyttet til et EU/EØS-land, når virksomheden samtidigt er videreført i Storbritannien den 31. december 2020 eller tidligere. Se det nu ophævede styresignal SKM2021.105.SKTST.

Undtagelse

Indestående på konto for opsparet overskud skal ikke beskattes, selv om den selvstændige ikke længere er fuldt skattepligtig efter KSL § 1, når han eller hun

  • bliver begrænset skattepligtig af virksomhed med fast driftssted her i landet. Se KSL § 2 eller
  • fortsat er skattepligtig af virksomhed med fast driftssted her i landet, selv om han eller hun har fået skattemæssigt hjemsted i et andet land. Se KSL § 1.

Se VSL § 15 c, stk. 1, 2. pkt. samt SKM2015.121.SR.

Det er i begge tilfælde en forudsætning, at den selvstændige fortsat anvender virksomhedsordningen, hvis det opsparede overskud ikke skal beskattes.

Ophør af skattepligt til Danmark af en virksomhed i udlandet

Der er regler for det tilfælde, hvor en selvstændig har brugt virksomhedsordningen både for virksomhed her i landet og for virksomhed i udlandet, herunder Færøerne og Grønland. Reglerne skal bruges, når den selvstændige ophører med at være skattepligtig til Danmark af en virksomhed i udlandet ved ophør med fuld skattepligt efter KSL § 1 eller ved flytning af skattemæssigt hjemsted. Se VSL § 15 c, stk. 1, 3.-5. pkt.

I den situation skal reglerne om delvis afståelse/ophør bruges. Se VSL § 15 a, stk. 1-2.

Ophør af skattepligt her i landet af en virksomhed i udlandet, skal behandles på samme måde, som når en selvstændig ophører med at drive én af flere virksomheder uden, at virksomheden er afstået. Da den udenlandske virksomhed ikke længere er skattepligtig til Danmark, kan den ikke indgå i virksomhedsordningen. Det betyder, at den selvstændige skal overføre et beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen uden om hæverækkefølgen. Se VSL § 15 a, stk. 1. Der skal overføres et beløb, som svarer til den del af kapitalafkastgrundlaget opgjort efter VSL § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for ophørsåret, der hører til den udenlandske virksomhed. Den forholdsmæssige del af kapitalafkastgrundlaget er forholdet mellem aktiverne i den udenlandske virksomhed ved udløbet af indkomståret forud for ophøret af skattepligten og samtlige aktiver i virksomhedsordningen. Ved beregningen af den forholdsmæssige andel, skal finansielle aktiver ikke regnes med.

Hvis der er opsparet overskud i virksomhedsordningen, skal en forholdsmæssig del af indeståendet på konto for opsparet overskud beskattes i det samme indkomstår. Se VSL § 15 a, stk. 2. Den forholdsmæssige del af indestående på konto for opsparet overskud skal opgøres på grundlag af indeståendet ved udløbet af indkomståret forud for ophørsåret. Virksomhedsskatten skal lægges til beløbet og indgå ved opgørelsen af den personlige indkomst. Se VSL § 10, stk. 3.

Den forholdsmæssige del af det opsparede overskud beregnes efter forholdet mellem det overførte beløb og kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for ophørsåret. De tidligst opsparede overskud overføres først. Se SKM2009.197.SKAT.  

I ophørsåret kan der højst opspares det beløb, der er virksomhedens skattepligtige overskud med fradrag af en forholdsmæssig del af overskuddet. Den forholdsmæssige del af overskuddet skal beregnes efter forholdet mellem det overførte beløb og kapitalafkastgrundlaget opgjort efter VSL § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for ophørsåret.

Når et fast driftssted ophører med at være begrænset skattepligtig til Danmark, skal et eventuelt opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat medregnes til den personlige indkomst for det indkomstår, hvor skattepligten ophører. Se VSL § 15 c, stk. 2.

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2011.374.LSR

En udlejningsejendom konstituerede ikke fast driftssted. Opsparet overskud i en virksomhed skulle derfor beskattes ved fraflytning, da den selvstændige efter fraflytningen ikke drev virksomhed i Danmark gennem fast driftssted.

 

Skatterådet

SKM2015.121.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgerne ved deres aktiviteter i forbindelse med udlejningen af et kontorfællesskab i Danmark bevarer et fast driftssted i Danmark. Spørgernes opsparede overskud under virksomhedsordningen skulle derfor beskattes i forbindelse med spørgernes fraflytning fra Danmark.

Skattestyrelsen

 SKM2021.105.SKTST

Styresignal om de skattemæssige konsekvenser af Storbritanniens udtræden af EU.