åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for ophør med at anvende virksomhedsordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis brugen af virksomhedsordningen ophører, fordi der er valgt beskatning efter 

  • kapitalafkastordningen, eller
  • personskattelovens regler, eller
  • betingelserne for at anvende virksomhedsordningen ikke mere er til stede

skal indestående på konto for opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat medregnes til den personlige indkomst.

Der skal ske beskatning af det opsparede overskud i indkomståret efter det indkomstår, hvor den selvstændige senest har anvendt virksomhedsordningen. Se VSL § 15 b, stk. 1.

Hvis brugen af virksomhedsordningen ophører som følge af dødsfald, sker beskatningen af konto for opsparet overskud i stedet efter reglerne i DBSL §§ 10 og 24 m.fl. Se afsnit C.E.12 om virksomhedsskatteloven i forbindelse med dødsfald.

Skattestyrelsen er berettiget til at gennemføre ophørsbeskatning i et senere år end det år, hvor betingelserne for at anvende virksomhedsordningen ikke mere er til stede. Ophørsbeskatning forudsætter således ikke, at anvendelsen af virksomhedsordningen i tidligere indkomstår har været berettiget. Se  SKM2014.437.LSR, i hvilken virksomheden var ophørt i 2007, og hvor der blev gennemført ophørsbeskatning i 2009 - efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist for 2007. Se også SKM2010.277.BR og SKM2003.413.HR.

Når en selvstændig overgår fra virksomhedsordningen til at anvende kapitalafkastordningen, skal indeståendet på konto for opsparet overskud med tillæg af virksomhedsskat indgå ved opgørelsen af den personlige nettoindkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Nettoindkomsten indgår i maksimeringsreglen ved beregning af kapitalafkast i kapitalafkastordningen. Se VSL § 22 a, stk. 3, nr. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2003.413.HR

En assurandør havde anvendt virksomhedsordningen i indkomstårene 1990-1996. I indkomståret 1997 fandt skattemyndighederne, at han ikke kunne anvende ordningen, idet han var lønmodtager. Herefter foretog skattemyndighederne ophørsbeskatning, jf. VSL § 15 b, stk. 1.

Skatteyderen gjorde gældende, at han heller ikke i indkomståret 1990-1996 havde været berettiget til at anvende virksomhedsordningen.

Retten fandt, at ophørsbeskatning efter VSL § 15 b, stk. 1, ikke forudsætter, at anvendelsen af virksomhedsordningen i de tidligere indkomstår har været berettiget og stadfæstede derfor ansættelsen.

 

Landsretsdomme

SKM2013.775.ØLR

En selvstændig drev virksomhed som restauratør. I forbindelse med en ransagning af boligen fandt politiet 2 millioner kroner i kontanter.

Retten lagde til grund, at pengene stammede fra indtægter i restauranten, som ikke var opgivet til skattevæsenet.

Retten fandt på den baggrund, at restauratøren ikke havde været berettiget til at anvende virksomhedsordningen i indkomstårene 1999-2006.

Retten fandt tillige, at skattemyndighederne havde været berettigede til at foretager skønsmæssige forhøjelser af indkomsten for nævnte år.

Byretsdomme

SKM2010.277.BR

Manglende opfyldelse af regnskabskravene indebar, at en selvstændig måtte anses for ophørt med at anvende virksomhedsordningen, hvorfor ophørsbeskatningen var berettiget.

Det forhold, at skatteyderen muligvis heller ikke havde opfyldt regnskabskravene i tidligere år, hvor han også havde benyttet virksomhedsordningen, kunne ikke føre til et andet resultat.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2018.609.LSR

Klageren var fortsat med at anvende virksomhedsordningen for indkomstårene 2008-2012, uanset at han efter salget af en ejendom i 2007 ikke længere opfyldte betingelserne for at anvende ordningen. Landsskatteretten fandt, at SKAT med rette havde foretaget ophørsbeskatningen i 2013 for indkomståret 2009, jf. herved SKM2003.413.HR. Indkomståret 2009 var det ældste indkomstår, hvor der kunne foretages en ordinær ændring af skatteansættelsen jf. Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. Klageren opfyldte i 2012 efter købet af en udlejningsejendom igen betingelserne for at anvende virksomhedsordningen.

SKM2014.437.LSR

En andel af en ejendom var solgt i 2007, og virksomheden var dermed ophørt. Efterbeskatningen af opsparet overskud blev gennemført efter udløbet af ansættelsesfristen for 2007 - med virkning for indkomståret 2009.