Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for delvist ophør af virksomhed, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overførsel af en del af indskudskontoen til mellemregningskontoen.

Regel

Reglerne om delvis afståelse af en virksomhed gælder også ved delvist ophør af en af flere virksomheder. Se VSL § 15 a, stk. 3.

Det er en betingelse, at virksomheden er ophørt, men ikke afstået. Hvis virksomheden er afstået i forbindelse med ophøret, finder reglerne om delvis afståelse af virksomhed anvendelse. Se VSL § 15 a, stk. 1 og 2. Reglerne om delvis afståelse er nærmere omtalt i afsnit C.C.5.2.13.2.

Ved delvist ophør af virksomhed kan den selvstændige overføre et beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen uden om hæverækkefølgen.

Overførsel af en del af indskudskontoen til mellemregningskontoen

Ved delvis afståelse af en virksomhed har den selvstændige mulighed for at overføre det kontante nettovederlag til mellemregningskontoen uden om hæverækkefølgen. Se i afsnit C.C.5.2.13.2.

Når der i stedet er tale om delvist ophør, modtager den selvstændige ikke en salgssum, men kan alligevel overføre et beløb fra indskudskontoen til mellemregningskontoen. Se VSL § 15 a, stk. 3. Beløbet opgøres som den del kapitalafkastgrundlaget opgjort efter VSL § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for ophørsåret, der vedrører den ophørte virksomhed. Beløbet bliver beregnet efter forholdet mellem værdien af aktiverne i den ophørte virksomhed ved udløbet af indkomståret forud for ophørsåret og samtlige aktiver, der er indskudt i virksomhedsordningen. Der skal ses bort fra finansielle aktiver ved beregningen af den forholdsmæssige andel.

Når den selvstændige vælger at overføre et beløb til mellemregningskontoen, skal der i samme indkomstår ske beskatning af en forholdsmæssig del af indestående på konto for opsparet overskud ved udløbet af indkomståret forud for salgsåret. Den forholdsmæssige del af det opsparede overskud beregnes efter forholdet mellem det overførte beløb og kapitalafkastgrundlaget opgjort efter § 8, stk. 1 og 2, ved udløbet af indkomståret forud for salgsåret.