åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan og hvornår kapitalafkastsatsen bliver fastsat.

Afsnittet indeholder:

  • Fastsættelse af kapitalafkastsatsen
  • Overgangsordning for skattepligtige med bagud forskudt indkomstår
  • Oversigt over kapitalafkastsatser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fastsættelse af kapitalafkastsatsen

Kapitalafkastsatsen bliver beregnet en gang årligt.

Satsen beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbanks opgjorte kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber i de første 6 måneder af det til indkomståret svarende kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgøres i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning EF nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2001/18). Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit over den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler. Det simple gennemsnit opgøres med én decimal. Satsen nedsættes med 2 procentpoint og nedrundes til nærmeste hele procentsats. Satsen kan ikke være mindre end 0 pct. Satsen bliver offentliggjort på bl.a. Skattestyrelsens hjemmeside, www.skat.dk. Se VSL § 9.

 For ►2023 udgør satsen 3 pct. Se SKM2023.414.SKTST◄ om kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2022.

Oversigt over kapitalafkastsatser

Kapitalafkastsatsen for de enkelte år er:

►2023: 3 pct.◄

2022: 0 pct.

2021: 0 pct.

2020: 0 pct.

2019: 0 pct.

2018: 0 pct.

2017: 1 pct.

2016: 1 pct.

2015: 1 pct.

2014: 2 pct.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2014.821.LSR

Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage en skatteansættelse fra 2009 med henblik på anvendelse af virksomhedsordningen i stedet for kapitalafkastordningen i anledning af den ændrede kapitalafkastsats jf. styresignal SKM2011.810.SKAT.

SKM2014.730.LSR

Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage skatteansættelser for år 2000-2006samt 2008 og 2009 i anledning af den ændrede kapitalafkastsats i styresignal SKM2011.810.SKAT.

SKM2014.389.LSR

Styresignal SKM2011.810.SKAT gav ikke adgang til omvalg af placering af gæld i virksomhedsordningen.

SKM2014.372.LSR

Landsskatteretten pålagde i henhold til SFL § 26, stk. 2, SKAT at genoptage klagerens indkomstansættelse for 2008 med henblik på en korrektion af kapitalafkastet med en lavere skattebetaling til følge.

SKM2013.767.LSR

Som følge af styresignal SKM2011.810.SKAT om forkert beregning af kapitalafkastsatsen for en del år pålagde Landsskatteretten SKAT at genoptage skatteansættelserne for en landmand for 2000-2011, 2003-2006 og 2008-2010.