åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om beregning af kapitalafkast, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Kapitalafkastet
  • Regnskabsperiode forskellig fra 12 måneder.

Resumé

Beregningen af kapitalafkastet sker ved at gange et afkastgrundlag med en afkastsats. Kapitalafkastet kan ikke blive negativt, og kan heller ikke overstige årets skattepligtige overskud af virksomheden. Når virksomhedens regnskabsperiode er kortere eller længere end 12 måneder, skal kapitalafkastet beregnes forholdsmæssigt.

Regel

Kapitalafkastet bliver beregnet som kapitalafkastgrundlaget ved begyndelsen af indkomståret ganget med kapitalafkastsatsen. Se VSL § 7.

Kapitalafkastet er en opdeling af årets overskud til brug for skatteberegningen. Beregningen sker på grundlag af oplysninger fra virksomhedens driftsregnskab og balance.

Kapitalafkastet er kapitalindkomst.

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL § 8. Kapitalafkastsatsen beregnes efter VSL § 9. Opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget og fastsættelsen af kapitalafkastsatsen er nærmere beskrevet i afsnittene C.C.5.2.9.3 og C.C.5.2.9.4.

Kapitalafkastet

Hvis kapitalafkastgrundlaget er negativt, skal kapitalafkastet sættes til 0 kr.

Kapitalafkastet kan ikke overstige årets skattepligtige overskud, når det er opgjort efter eventuel overførsel til medarbejdende ægtefælle. Se VSL § 12, sidste pkt. og VSL § 7.

Det beregnede kapitalafkast skal beskattes hos den af ægtefællerne, der har rådighed over virksomheden efter ægteskabslovgivningens regler. Se KSL § 25 A, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.4.3 om bl.a. beskatning af medarbejdende ægtefæller.

Eksempel på beregningen af kapitalafkast

De tre eksempler viser, hvordan beregningen af kapitalafkastet sker, og hvor stort det højst kan være.

 

1

2

3

Kapitalafkastgrundlag

5.000.000 kr.

600.000 kr.

-100.000 kr.

Kapitalafkastsats

fx 1 pct.

fx 1 pct.

fx 1 pct.

Årets skattepligtige overskud (efter fradrag af overførsel til medarbejdende ægtefælle)

50.000 kr.

5.000 kr.

50.000 kr.

Kapitalafkast

50.000 kr.

(1 pct. af 5.000.000)

 

5.000 kr.

(1 pct. af 600.000, dog højst overskuddet)

0 kr.

(kapitalafkastgrundlaget er negativt)

I eksemplet er anvendt en fiktiv kapitalafkastsats. Det aktuelle års kapitalafkastsats fremgår af afsnit C.C.5.2.9.4.

Regnskabsperiode forskellig fra 12 måneder

Når virksomhedens regnskabsperiode er kortere eller længere end 12 måneder, skal kapitalafkastet beregnes forholdsmæssigt. Kapitalafkastet udgør i denne situation et beløb, der opgøres efter det antal hele måneder, som regnskabsperioden omfatter. Se VSL § 7, stk. 2.

Eksempler på beregning af forholdsmæssigt kapitalafkast 

Beregnet

kapitalafkast

Regnskabsperiode:

Forholdsmæssig periode.

Se VSL § 7, stk. 2:

Forholdsmæssigt

kapitalafkast

60.000 kr.

1. februar - 31. december

11/12

55.000 kr.

60.000 kr.

5. februar - 31. december

10/12

50.000 kr.

60.000 kr.

5. februar - 3. december

9/12

45.000 kr.

60.000 kr.

5. februar - 7. december

9/12

45.000 kr.

60.000 kr.

10. november år 1 - 31. december år 2

13/12

65.000 kr.