Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om mulighederne for at ændre på overskudsdisponeringen i virksomhedsordningen, hvis der efterfølgende sker ændringer af virksomhedens resultat.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betydning af reglen
  • Eksempel på efterfølgende ændringer af overskud
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Når virksomhedens overskud bliver ændret, fordi der sker ligningsmæssige ændringer, har den selvstændige efterfølgende mulighed for at ændre på eller hensætte beløb til senere hævning. Se VSL § 10, stk. 1, 3. og 4. pkt.

Hensættelsen eller ændringer af hensættelserne kan højst udgøre et beløb, der svarer til ændringen af virksomhedens skattemæssige resultat. Den selvstændige har denne mulighed, når betingelserne i skatteforvaltningsloven for at ændre skatteansættelsen er opfyldt. Det er således ikke en betingelse, at ændringen af hensættelsen sker i forbindelse med ansættelsesændringen - der skal blot anmodes herom inden for fristerne i SFL § 26 og SFL § 27.

Betydning af reglen

Den selvstændige kan som udgangspunkt kun overføre overskud fra virksomheden indtil udløbet af fristen for indgivelse af oplysningsskema. Se VSL § 10. Indskud kan ikke ske efter indkomstårets udløb. Overførsel af finansielle aktiver og passiver kan ske med virkning for indkomstårets ultimobalance, selv om den er udarbejdet efter indkomstårets udgang.

Hvis Skattestyrelsen ændrer virksomhedens overskud, vil det medføre en ændret skatteberegning.

Den selvstændige har mulighed for at ændre overskudsdisponeringen ved at hensætte eller ændre hensættelser til senere hævning. Ændringen kan højst udgøre et beløb, der svarer til ansættelsesændringen.

Hvis den selvstændige ikke anviser, hvordan ændringen skal effektueres, vil et yderligere overskud blive anset for opsparet, hvis det er muligt efter virksomhedsskattelovens regler.

Adgangen til at ændre overskudsdisponeringen gælder kun ændring af hensættelser til senere faktisk hævning. Den selvstændige kan hæve beløb på kontoen for hensættelser til senere faktisk hævning i det følgende år forud for visse andre hævninger. Beløb, der er hensat til senere faktisk hævning, er nærmere omtalt i afsnit C.C.5.2.7.1.

Det er ikke muligt at ændre på beløb, der er overført til privat forbrug.

Adgangen til at hensætte yderligere beløb til senere hævning gælder ikke ved ansættelsesændringer, der er en følge af fejl ved den oplyste overskudsdisponering, men kun ved ændringer af virksomhedens overskud. Se TfS 1998, 720 LSR.

Skattestyrelsen skal gøre den selvstændige opmærksom på muligheden for at få ændret hensættelserne.

Reglerne om omvalg i SFL § 30 finder anvendelse ved siden af VSL § 10. Se bl.a. SKM2020.388.LSR.

Eksempel på efterfølgende ændring af overskud

 Forudsætninger:

Overskud

400.000 kr.

Hævet - heraf hensat 100.000

300.000 kr.

Konto for opsparet overskud

100.000 kr.

 

Virksomhedsindkomst ved 22% virksomhedsskat

128.205 kr.

Kapitalindkomst

0 kr.

Personlig indkomst

271.795 kr.

 

400.000 kr.

 

Virksomhedens overskud forhøjes med 50.000 kr.

 

Forhøjelse påvirker hævning

Forhøjelse påvirker ikke hævning

Overskud

400.000 kr.

400.000 kr.

Forhøjelse

50.000 kr.

50.000 kr.

 

450.000 kr.

450.000 kr.

Hævet

300.000 kr.

300.000 kr.

Påvirker hævning

50.000 kr.

Påvirker ikke hævning

0 kr.

 

350.000 kr.

300.000 kr.

Konto for opsparet overskud

100.000 kr.

150.000 kr.

Plus virksomhedsskat (22 pct.)

28.205 kr.

42.308 kr.

Virksomhedsindkomst

128.205 kr.

192.308 kr.

Kapitalindkomst

0 kr.

0 kr.

Personlig indkomst

321.495 kr.

257.692 kr.

 

450.000 kr.

450.000 kr.

 

 

Den selvstændige ønsker, at den personlige indkomst fortsat skal være 271.795 kr.

Overskud

450.000 kr.

450.000 kr.

Hævet

350.000 kr.

300.000 kr.

Heraf personlig indkomst

-271.795 kr.

271.795 kr.

-271.795 kr.

271.795 kr.

Virksomhedsskat (178.205 x 22 pct.)

-39.205 kr.

-39.205 kr.

Difference

39.000 kr.

-11.000 kr.

Virksomhedsindkomst

178.205 kr.

178.205 kr.

Hensat til senere faktisk hævning

100.000 kr.

100.000 kr.

Forøgelse

11.000 kr.

Nedsættelse

-39.000 kr.

.

Hensat efter ændring

61.000 kr.

111.000 kr.

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2020.14.HR

A optog i 2010 tre lån på i alt ca. 2,8 mio. kr., som blev udlånt til selskaber, han deltog i. Han valgte i selvangivelsen at placere lånene i sin virksomhedsordning, hvilket medførte et overskud i denne på ca. 1,2 mio. kr., der skulle beskattes som personlig indkomst. A selvangav samtidig et tab på bl.a. aktier på ca. 1,4 mio. kr., som ville begrænse hans skattebetaling. Skattemyndighederne afviste imidlertid at godkende hovedparten af tabet som fradragsberettiget og forhøjede derfor As skattepligtige indkomst tilsvarende.

Sagen angik, om A havde krav på omvalg, så de tre lån på 2,8 mio. kr. i indkomståret 2010 ikke blev placeret i hans virksomhedsordning, men i privat regi.

Efter den dagældende bestemmelse i SFL § 30 kan skattemyndighederne tillade, at en skattepligtig ændrer valg af selvangivne oplysninger, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Efter bestemmelsens ordlyd og forarbejder fandt Højesteret, at der ikke var holdepunkter for at stille krav om en direkte sammenhæng mellem det valg, skatteyderen har truffet, og den ændring i ansættelsen, som skattemyndighederne efterfølgende har foretaget. Højesteret fandt endvidere, at A havde godtgjort, at han ville have valgt anderledes med hensyn til lånenes placering, hvis han havde været klar over, at han ikke ville få fradrag for aktietabet. Han havde derfor krav på omvalg.

 

SKM2001.660.HR

Højesteret fandt ikke, at der var adgang til efterfølgende at indskyde privat gæld samt renter heraf i virksomhedsordningen for tidligere indkomstår. Dommen blev begrundet med, at et sådant indskud ville indebære en faktisk hævning fra virksomhedsordningen.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2020.388.LSR

En klager ønskede at foretage et omvalg, således at en andel af et nyoptaget lån i 2008 blev placeret i privatområdet i stedet for som selvangivet i virksomhedsordningen. Landsskatteretten fandt, at betingelserne for omvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 var opfyldt, idet der var foretaget en ansættelse af indkomsten, der havde betydning for valget, og valget som følge heraf havde fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Retten lagde vægt på, at ændring vedrørende kapitalafkast havde haft betydning for valg af placering af gældsposten, og at valget som følge heraf havde medført utilsigtede skattemæssige konsekvenser i form af hævninger og betaling af topskat.

 

SKM2018.494.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter der ikke var godkendt en ændret disponering af virksomhedsoverskud efter VSL § 10, stk. 1, idet en af SKAT foretaget ændring af klagerens skatteansættelse ikke medførte en ændring af virksomhedens overskud, men alene en ændring af klagerens kapitalindkomst uden for virksomhedsordningen.

Der kunne endvidere ikke ske selvangivelsesomvalg efter SFL § 30, idet ændringen af skatteansættelsen ikke havde direkte sammenhæng med det ønskede omvalg.

TfS 1999, 219 LSR

Skattemyndighederne havde ansat værdi af fri bil (varevogn), som indgik i virksomhedsordningen, da bilen blev anset for privat anvendt. Efter selvangivelsesfristens udløb blev der anmodet om, at bilen blev udtaget af virksomhedsordningen med virkning fra den 1. januar 1995. Landsskatteretten imødekom ikke anmodningen. Bilen kunne ikke efterfølgende udtages af virksomhedsordningen, allerede fordi der alene kunne ske overførsel indtil udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelsen.

 

TfS 1998, 720 LSR

Adgangen til at afsætte yderligere beløb til overførsel gælder ikke ved ansættelsesændringer som følge af fejl ved den selvangivne overskudsdisponering. Der kan kun hensættes yderligere beløb, når der sker ændringer af virksomhedens overskud.

 

Ligningsrådet

SKM2002.212.LR

En bil kunne ikke føres ud af virksomhedsordningen efter omgørelsesreglerne i dagældende SSL § 37 C.