Indhold

Dette afsnit viser eksempler på hæverækkefølgen i VSL § 5, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Eksempel 1: Hæverækkefølge - overførsler ud over indskud
  • Eksempel 2: Hæverækkefølge - overførsler til medarbejdende ægtefælle og overførsel af en del af det resterende overskud
  • Eksempel 3: Hæverækkefølge - overførsler af opsparet overskud med beløb, der er hensat til senere faktisk hævning. Der henvises tillige til det forenklede eksempel i afsnit C.C.5.2.10 "Eksempel på beregning af virksomhedsskat, der skal lægges til hævningen på konto for opsparet overskud" og eksemplet under "Virksomhedsskat"

Eksempel 1: Hæverækkefølge - overførsler ud over indskud

 

Kr.

Kr.

Primooplysninger

Kapitalafkastgrundlag

300.000

Konto for opsparet overskud

0

Indskudskonto

150.000

Hensat til senere faktisk hævning primo

25.000

Årets overskud

110.000

 

Årets overførsler

335.000

Refusion af omkostninger

15.000

Hævet beløb hensat til senere faktisk hævning

 

25.000

Hævet af årets overskud:

Kapitalafkast (fx 1 pct.)

3.000

Resterende overskud

107.000

110.000

Hævet indskudsbeløb

150.000

Hævet ud over indskudsbeløb

35.000

Samlet overførsel

335.000

Ultimooplysninger

Kapitalafkastgrundlag fx

115.000

Konto for opsparet overskud

0

Indskudskonto

-35.000

Hensat til senere faktisk hævning

0

 

Hele årets overskud er hævet, og der er derfor ikke beløb, der kan undergives en foreløbig beskatning. Den negative indskudskonto vil forhindre fremtidig opsparing i virksomhedsordningen, indtil denne er nul eller positiv såvel primo som ultimo indkomståret, se VSL § 11, stk. 4.

 

Eksempel 2: Hæverækkefølge - overførsler til medarbejdende ægtefælle og overførsel af det resterende overskud

I eksemplet er en del af årets overskud overført til en medarbejdende ægtefælle efter reglerne i KSL § 25 A, stk. 3-5. Beløbet er overført i den udvidede hæverækkefølge, fordi det er forudsat, at den selvstændige ikke har valgt at overføre beløbet via mellemregningskontoen efter reglerne i VSL § 4 a, stk. 5.

 

Kr.

Primooplysninger

Kapitalafkastgrundlag

300.000

Konto for opsparet overskud

50.000

Indskudskonto

200.000

Hensat til senere faktisk hævning

25.000

Årets overskud

415.000

- overførsel til medarbejdende ægtefælle

150.000

- refusioner af omkostninger afholdt af den skattepligtige, fx biludgifter

15.000

Overskud efter overførsel til medarbejdende ægtefælle og refusion af omkostninger

250.000

Årets overførsler

340.000

 

Efter den udvidede hæverækkefølge fordeler overførslerne sig sådan:

 

Kr.

Kr.

Refusion af omkostninger afholdt af den selvstændige, fx biludgifter

15.000

Overførsel til medarbejdende ægtefælle

150.000

Virksomhedsskat *)

28.205

Hævet beløb hensat til senere faktisk hævning primo

25.000

Hævet af årets overskud: *)

Kapitalafkast, fx 1 pct.

3.000

Resterende overskud

118.795

121.795

Samlet overførsel

340.000

Ultimooplysninger

Kapitalafkastgrundlag fx

400.000

Konto for opsparet overskud

150.000

Indskudskonto

200.000

*) Da virksomhedsskatten altid er overført til den selvstændige, fremkommer beløbene sådan:

1. Årets overskud efter overførsel til medarbejdende ægtefælle og refusion af omkostninger

250.000

2. Samlede overførsler

340.000

3. Overførsel af beløb hensat til senere faktisk hævning, primo

25.000

4. Andre beløb, der går forud for hæverækkefølgen i VSL § 5, stk. 1-2, (15.000 + 150.000 kr.), bortset fra virksomhedsskat

165.000

5. Overførsler vedrørende årets overskud (2) - (3) - (4)

150.000

150.000

6. Årets opsparing efter 22 pct. skat (1) - (5)

100.000

7. Virksomhedsopsparing før skat (6) / (1 - 0,22)

128.205

8. Virksomhedsskat (7) x 22 pct.

28.205

9. Hævet af årets overskud (1) - (7)

121.795

  

  

Eksempel 3: Hæverækkefølge - overførsler af opsparet overskud med beløb, der er hensat til senere faktisk hævning

  Kr.

Kr.

Primooplysninger

Kapitalafkastgrundlag

200.000

Konto for opsparet overskud (opsparet i indkomstårene 2005-06)

80.000

Indskudskonto

120.000

Hensat til senere faktisk hævning

0

Årets overskud

190.000

Årets overførsler

240.000

Efter hæverækkefølgen fordeler overførslerne sig sådan:

Hævet af årets overskud:

Kapitalafkast (fx 1 pct.)

2.000

Resterende overskud

188.000

190.000

Hævet fra konto for opsparet overskud

50.000

Samlet overførsel

240.000

Ultimooplysninger

Kapitalafkastgrundlag

150.000

Konto for opsparet overskud

30.000

Indskudskonto

120.000

Hensat til senere faktisk hævning

40.000

 

Der er i året faktisk hævet 200.000 kr. og hensat 40.000 kr. til senere faktisk hævning, jf. ultimooplysningerne. Når der er hensat beløb til senere faktisk hævning, medfører det, at den selvstændige bliver beskattet af følgende indkomster:

Kr.

Kr.

Kapitalindkomst 2.000
Personlig indkomst 257.444
Heraf overført resterende overskud 188.000
Heraf overført opsparet overskud (50.000), inklusiv virksomhedsskat på 28 pct. i opsparingsperioden (19.444) 69.444

 

Virksomhedsskatten på 19.444 kr. af det hævede beløb bliver modregnet i den selvstændiges slutskat.