Indhold

Dette afsnit beskriver værdiansættelsen af aktiver og passiver ved opgørelsen af indskudskontoen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over værdiansættelsen af aktiver og passiver ved opgørelsen af indskudskontoen
  • Værnsregel mod ind- og udtræden af virksomhedsordningen med fast ejendom.

Regel

Virksomhedsskatteloven fastsætter regler om værdiansættelsen af de aktiver og passiver, der indgår i opgørelsen af indeståendet på indskudskontoen. Se VSL § 3, stk. 4.

Værdiansættelsen sker som udgangspunkt på grundlag af værdien ved udgangen af indkomståret forud for det indkomstår, hvor den selvstændige har valgt at benytte virksomhedsordningen første gang. Den efterfølgende oversigt viser værdiansættelsen af forskellige aktiver og passiver ved opgørelsen af indskudskontoen.

Oversigt over værdiansættelsen af aktiver og passiver ved opgørelsen af indskudskontoen

 

Aktiver

Værdiansættelse

Fast ejendom

Kontant anskaffelsessum eller den fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets begyndelse.

Ejendomsværdien skal reduceres med byrder, der ikke er taget hensyn til ved vurderingen. Eventuel anskaffelsessum for ombygning, forbedringer mv., der ikke er medregnet i vurderingen, skal lægges til. Hvis der ikke er ansat en ejendomsværdi, skal ejendommen indgå til handelsværdien pr. seneste 1. januar forud for indkomstårets begyndelse med tillæg af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygninger, forbedringer mv.

Driftsmidler og skibe

Afskrivningsberettiget saldoværdi. Negativ saldo fragår ikke ved opgørelsen af indskudskontoen.

Blandet benyttede biler

Afskrivningsberettiget saldoværdi

Blandet benyttet telefon eller computer med tilbehør

Afskrivningsberettiget saldoværdi

Driftsmidler, der hidtil er anvendt privat

Handelsværdi

Varelagre

Værdien opgjort efter VLL § 1, stk. 1-3

Besætninger

Normalhandelsværdi eller handelsværdi, dog ikke mindre end normalhandelsværdien efter eventuel nedskrivning

Goodwill

Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med afskrivninger

Løbende ydelser som led i gensidigt bebyrdende aftale

Den kapitaliserede værdi af ydelserne

Øvrige aktiver

Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivninger. Hvis anskaffelsessummen er omregnet til kontantværdi, skal denne værdi bruges.

Finansielle aktiver, der ikke er omfattet af VSL § 1, stk. 2

Som udgangspunkt kursværdien

   

Passiver

Værdiansættelse

Gæld

Kursværdien

Løbende ydelser som led i gensidigt bebyrdende aftale.

Den kapitaliserede værdi af ydelserne

Konjunkturudligningskontoen

Indestående på konjunkturudligningskontoen i tilknytning til kapitalafkastordningen. Se VSL § 22 b, stk. 8

 

Hvis der indgår mellemregninger med en medinteressent, skal de indgå med de regnskabsmæssige værdier, når indskudskontoen opgøres. Det er det regnskabsmæssigt opgjorte beløb, der repræsenterer mellemregningsposten mellem interessenterne.

Se også

Se også afsnit C.C.2.4.1.3.1 om omregning af anskaffelsessummer til kontantværdi.

Hjemfaldspligt

Når en ejendom med hjemfaldspligt indgår i virksomheden, er der taget hensyn til denne forpligtelse. Det gælder uanset, om ejendommen indgår til den kontante anskaffelsessum eller til ejendomsværdien med fradrag af byrder, der ikke er taget hensyn til ved vurderingen.

Se også

Se også afsnit C.H om fast ejendom.

Ikke fuldført byggeri

Hvis værdien af påbegyndte investeringer i nybygninger ikke er taget med ved ejendomsvurderingen, kan værdien af de udgifter, der er afholdt på opgørelsestidspunktet, indgå ved opgørelsen af indskudskontoen. Eventuelle statstilskud til bygningsinvesteringer skal ikke modregnes i byggeudgiften.

Foder og jordbeholdninger i landbruget

Efter vurderingslovens regler omfatter ejendomsværdien udover selve bygningerne og jordtilliggendet også den faste ejendoms tilbehør, herunder beholdninger af afgrøde. Det betyder, at fx foder- og jordbeholdninger indgår i ejendomsværdien. Derfor skal disse beholdninger ikke indgå med selvstændige værdier, når indskudskontoen opgøres.

Værnsregel mod ind- og udtræden af virksomhedsordningen med fast ejendom

Virksomhedsordningen er frivillig, og den selvstændige kan skifte mellem at blive beskattet efter virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen og personskattelovens regler.

For at forhindre, at den selvstændige kan opnå skattemæssige fordele ved at træde ind og ud af virksomhedsordningen med en fast ejendom, er der indsat en værnsregel i virksomhedsskatteloven. Se VSL § 3, stk. 7.

Reglen betyder, at den selvstændige skal medregne en fast ejendom til den værdi, som den indgik med på indskudskontoen sidst virksomhedsordningen blev benyttet, når han eller hun opgør indskudskontoen. Reglen gælder kun, hvis den selvstændige indtræder i virksomhedsordningen inden for en periode på 5 år efter udtræden af virksomhedsordningen.

Med denne regel kan en selvstændig ikke få indskudskontoen forøget med en kapitalgevinst på en fast ejendom.

Reglen gælder dog kun, hvis det er den samme ejendom, som den selvstændige går ud af og ind i ordningen med.

Hvis ejendommen er erhvervet, mens den selvstændige var i virksomhedsordningen, indgår ejendommen til den kontante anskaffelsessum, hvis virksomhedsordningen bruges på ny inden for 5-årsfristen.