åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.5.2.4.4 Overdragelse af virksomhed mellem ægtefæller" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overdragelse af virksomhed mellem ægtefæller, når der er valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Overdragelse af virksomheden til medarbejdende ægtefælle
  • Overdragelse af driften fra en ægtefælle til drift i fællesskab
  • Overdragelse af virksomheden og af driften til ægtefællen.

Resumé

Når en virksomhed helt eller delvist bliver overdraget mellem ægtefæller, kan den ægtefælle, der overtager virksomheden, indtræde i den anden ægtefælles konti i virksomhedsordningen uden, at det udløser beskatning.

Overdragelse af virksomheden til medarbejdende ægtefælle

Den ægtefælle, der ejer virksomheden, kan overdrage virksomheden til den medarbejdende ægtefælle uden, at det udløser beskatning af opsparet overskud i virksomheden. Det er dog en betingelse, at den ægtefælle, der får overdraget virksomheden, fortsætter med at drive den og benytter virksomhedsordningen.

Det betyder, at det opsparede overskud ikke skal tvangshæves og beskattes som personlig indkomst i forbindelse med overdragelsen af virksomheden til ægtefællen.

Beskatning af kapitalafkast skal dog altid ske hos den af ægtefællerne, der ejer virksomheden, hvis kapitalafkastet ikke er sparet op i virksomheden. Se KSL § 25 A, stk. 2.

Overdragelse af driften fra en ægtefælle til drift i fællesskab

Når en virksomhed overgår fra udelukkende at være drevet af en ægtefælle i virksomhedsordningen til at blive drevet af ægtefællerne i fællesskab, skal der ske en fordeling af indskudskonto, mellemregningskonto, konto for opsparet overskud og hensættelser til senere faktisk hævning mellem ægtefællerne.

I de tilfælde, hvor en ægtefælle overtager hele driften af en virksomhed, som hidtil har været drevet af den anden ægtefælle i virksomhedsordningen, indtræder den ægtefælle, der overtager, i virksomhedsordningen. Det indebærer, at ægtefællen overtager indskudskonto, mellemregningskonto, konto for opsparet overskud og hensættelser til senere faktisk hævning. Se TfS 1989, 103 DEP.

Når en ægtefælle overtager en del af driften af en virksomhed, som hidtil har været drevet af den anden ægtefælle i virksomhedsordningen, indtræder ægtefællen i en del af ordningen. Ægtefællen overtager en forholdsmæssig del af de forskellige konti mv. i virksomhedsordningen i samme forhold, som de fordeler virksomhedens resultat. Det gælder dog kun, når der er én virksomhed i ordningen.

Før en ægtefælle kan overtage en del af driften af en af flere virksomheder i virksomhedsordningen, skal virksomheden udskilles fra de øvrige virksomheder. Den ægtefælle, der overtager, skal kun overtage den del af indestående på de konti, der hører til den virksomhed, der skal overdrages.

Fordelingen af kontiene mellem virksomhederne sker på grundlag af forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget, der vedrører den virksomhed som ægtefællerne skal drive i fællesskab, og det samlede kapitalafkastgrundlag forud for overførslen. Opgørelsen af kapitalafkastgrundlagene skal ske på grundlag af værdierne ultimo året forud for overførselsåret.

Vælger den ægtefælle, der overtager virksomheden, ikke at bruge virksomhedsordningen, er der tale om ophør af virksomhedsordningen. Det betyder, at der skal ske beskatning af den andel af et eventuelt opsparet overskud, der er overført til ægtefællen. Beskatningen sker i overførselsåret. Se VSL § 15 b.

Overdragelse af virksomheden og af driften til ægtefællen

Når en virksomhed bliver overdraget mellem ægtefæller, har den ægtefælle, der overtager, mulighed for at indtræde i den overdragende ægtefælles virksomhedsordning. Se KSL § 26 A, stk. 4 og 6. ►Indtræden i overdragerens virksomhedsordning indebærer, at virksomhedsordningen fra og med begyndelsen af indkomståret overtages af den erhvervende ægtefælle med de samme aktiver og den samme gæld, som indgik i overdragerens virksomhedsordning ved udgangen af det foregående indkomstår. Se SKM2020.349.SR og SKM2020.483.SR.◄

Overdrages alene en del af en virksomhed eller en af af flere virksomheder mellem ægtefæller, overtages alene en del af indskudskontoen, en del af en eventuel mellemregningskonto og en del af et eventuelt opsparet overskud. Se KSL § 26 A, stk. 5. Det forudsætter dog, at overdragerens eventuelle negative indskudskonto er udlignet inden overtagelsen. Se KSL § 26 A, stk. 6.

Se også

►Se også afsnit C.C.6.7.3 om succession efter KSL §§ 26 A og 26 B.◄

►Se også afsnit C.C.5.2 om fremsat lovforslag L133.◄

Se også afsnit C.C.5.2.13.8 om overtagelse af opsparet overskud i virksomhedsordningen ved overdragelse mellem nærtstående og visse medarbejdere.

Se endvidere afsnit C.C.5.2.4.3 om overdragelse af fælles drevet virksomhed til andre end ægtefællen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådsafgørelser

SKM2020.483.SR

►Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgerens ægtefælle kunne indtræde i spørgerens virksomhedsordning efter KSL § 26 A, stk. 4, på vilkår, at spørgerens finansielle aktiver ikke fortsat skulle være omfattet af den virksomhedsordning, som ægtefællen indtrådte i.◄

 

SKM2020.349.SR

►Skatterådet kunne bekræfte, at spørgeren efter KSL § 26 A, stk. 2, kunne overdrage sin eneste udlejningsejendom omfattet af virksomhedsordningen til sin samlevende ægtefælle.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgeren uden beskatning kunne hæve de finansielle aktiver i virksomhedsordningen i forbindelse med ægtefællens indtræden i spørgerens virksomhedsordning, jf. KSL § 26 A, stk. 4.

Skatterådet kunne bekræfte, at overdragelsen af virksomheden til ægtefællen udgør en gave, som ikke kan anses for en hævning i spørgerens virksomhedsordning.◄

 

SKM2020.251.SR 

Skatterådet kunne bekræfte, at en ægtefælle efter KSL§ 26 A, stk. 5, kunne overdrage 3 ud af 4 udlejningsejendomme samt opsparet overskud omfattet af virksomhedsordningen til sin samlevende ægtefælle med succession.

Skatterådet kunne også bekræfte, at det ikke er en betingelse, at likvider og værdipapirer mv. bliver medoverdraget, hvorfor disse værdier kunne forblive i den overdragende ægtefælles virksomhedsordning.

 Se afsnit C.C.5 om L133 

.