åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver valgmulighederne og reglerne for ægtefæller, når de driver hver sin virksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Begge ægtefæller bruger virksomhedsordningen.

Regel

Hvis begge ægtefæller driver erhvervsmæssig virksomhed, kan de frit og uafhængigt af hinanden vælge, om de vil bruge reglerne i virksomhedsskatteloven eller personskatteloven.

Benytter begge ægtefæller virksomhedsskatteloven, kan de uafhængigt af hinanden vælge at bruge virksomhedsordningen, kapitalafkastordningerne eller udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere.

Begge ægtefæller bruger virksomhedsordningen

Selv om begge ægtefæller har valgt at bruge virksomhedsordningen, skal de behandles hver for sig. Det betyder, at ægtefællerne uafhængigt af hinanden skal opfylde kravene i virksomhedsskatteloven. De skal hver især opgøre indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, kapitalafkastberegning, hæverækkefølge mv. uden hensyn til den anden ægtefælles virksomhed.

Når ægtefællerne skal behandles uafhængigt af hinanden, betyder det også, at overførsel af aktiver eller værdier fra den ene ægtefælles virksomhed til den anden ægtefælles virksomhed, er en hævning i virksomheden, hvis overførslen ikke er et led i normal samhandel. Hævningen sker i hæverækkefølgen, medmindre aktiverne er overført fra virksomhedens mellemregningskonto.

Hos den anden ægtefælle er overførslen et indskud i virksomheden. Indskuddet kan ske på mellemregningskontoen i virksomheden, hvis indskuddet er i kontanter. Er indskuddet i andet end kontanter, er der tale om et indskud på indskudskontoen.

Lån mellem ægtefællernes virksomheder kan indgå i virksomhedsordningen, hvis udlånet er sket som led i virksomhedens drift hos den ægtefælle, der har lånt ud. Hvis lånet ikke er sket som et led i virksomhedens drift, er der tale om et privat udlån, der ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Private udlån er en overførsel fra virksomheden til den selvstændiges private økonomi, og skal derfor indgå i hævningerne i virksomheden.