Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for blandet benyttet telefon, datakommunikationsforbindelse, computer med tilbehør, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Telefon, datakommunikationsforbindelse, computer med tilbehør, indgår i virksomhedsordningen
  • Telefon, datakommunikationsforbindelse, computer med tilbehør, holdes uden for virksomhedsordningen
  • Telefon eller computer med tilbehør, føres ind eller ud af virksomhedsordningen.

Resumé

En selvstændig kan frit vælge, om blandet benyttet telefon, datakommunikationsforbindelse, computer med tilbehør, skal indgå i virksomhedsordningen eller holdes udenfor. Den skattemæssige behandling af telefon, datakommunikationsforbindelse, computer med tilbehør, er afhængig af dette valg.

Regel

Reglerne for beskatning af telefon, datakommunikationsforbindelse, computer med tilbehør, som indgår i den erhvervsmæssige virksomhed og stilles til rådighed for privat benyttelse findes i  LL § 16, stk. 14.

Selvstændige, der anvender virksomhedsordningen, kan vælge enten at lade telefoner, datakommunikationsforbindelser, computere med tilbehør, indgå fuldt ud i virksomheden eller holde dem helt uden for virksomheden. Se VSL § 1, stk. 3, 5. pkt.

Det er uden betydning for beskatningen af telefon, datakommunikationsforbindelse, computer med tilbehør, om det indgår i virksomhedsordningen eller holdes uden for. I begge tilfælde udgør værdien af den private rådighed af telefon, herunder datakommunikationsforbindelse, et grundbeløb på 2.500 kr. (2010-niveau). Se LL § 16, stk. 12. Grundbeløbet reguleres efter PSL § 20. Værdien af den private rådighed udgør for 2023 3.100 kr. og for ►2024 3.200 kr.◄ Værdien af en datakommunikationsforbindelse tilsluttet den erhvervsdrivendes computer, herunder engangsudgiften til etablering, beskattes dog ikke, når den erhvervsdrivende fra sin computer har adgang til virksomhedens netværk. Værdien af en selvstændigt erhvervsdrivendes private benyttelse af en computer med tilbehør, der indgår i den erhvervsmæssige virksomhed og anvendes i forbindelse hermed, beskattes ikke.

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende også er lønmodtager og har privat rådighed over en telefon eller datakommunikationsforbindelse både fra sin egen virksomhed og som ansat, skal der kun ske beskatning én gang af det ovenfor nævnte grundbeløb (3.200 kr. for 2024). Den selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge, om beskatningen skal ske via arbejdsgiveren eller virksomheden.

En delvist erhvervsmæssigt benyttet telefon eller computer med tilbehør, som indgår i virksomhedsordningen, skal behandles som et fuldt erhvervsmæssigt aktiv. Det betyder, at der er fuldt fradrag for afskrivninger og øvrige driftsudgifter. Afskrivninger foretages efter AL §§ 11-13 om delvist erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler. Der skal ikke ske fordeling af afskrivningerne, fordi hele afskrivningen kan fratrækkes. Der er fradrag for de løbende driftsudgifter. Se SL § 6, stk. 1, litra a.

Ved salg af en delvist erhvervsmæssigt benyttet telefon eller computer med tilbehør, skal hele fortjenesten/tabet medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Se også

Se også afsnit C.C.2.4.2.5 Afskrivning på driftsmidler og skibe, der bruges delvist erhvervsmæssigt.

Telefon, datakommunikationsforbindelse, computer med tilbehør, indgår i virksomhedsordningen

Indgår telefon, datakommunikationsforbindelse, computer med tilbehør, i virksomhedsordningen, er der fuldt fradrag for afskrivninger og løbende driftsudgifter i virksomhedens indkomst.

Et beløb, der svarer til værdien af den private rådighed af telefon, herunder datakommunikationsforbindelse, medregnes ved opgørelsen af virksomhedens indkomst, og beløbet anses samtidig for overført til den selvstændige i hæverækkefølgen. Se VSL § 1. Hvis han eller hun har valgt at benytte mellemregningskontoen, kan værdien af den private rådighed bogføres på mellemregningskontoen. Se VSL § 4 a.

Får en medarbejdende ægtefælle stillet en telefon eller datakommunikationsforbindelse til rådighed, skal værdien af den private rådighed ikke lægges til virksomhedens overskud. Hævningerne skal heller ikke forøges med værdien af den medarbejdende ægtefælles private rådighed over en telefon eller datakommunikationsforbindelse. Den medarbejdende ægtefælle skal medregne værdien af den private rådighed til den personlige indkomst.

Stiller virksomheden en telefon eller datakommunikationsforbindelse til rådighed for en ægtefælle med en lønaftale, skal telefonen eller datakommunikationsforbindelsen indberettes til Skattestyrelsen sammen med lønnen efter de samme regler, der gælder for andre ansatte i virksomheden.

Fortjeneste eller tab ved salg af telefon eller computer med tilbehør skal medregnes fuldt ud til virksomhedens indkomst.

Se også

Se også afsnit

Telefon, datakommunikationsforbindelse, computer med tilbehør, holdes uden for virksomhedsordningen

Vælger den selvstændige at holde telefon, datakommunikationsforbindelse, computer med tilbehør, uden for virksomheden, kan han eller hun få godtgjort udgifterne hertil ved, at virksomheden betaler en beregnet "leje", der svarer til de faktiske omkostninger (dvs. driftsudgifter og afskrivninger). Udgifterne skal dog reduceres med værdien af den private rådighed af telefon, herunder datakommunikationsforbindelse. Godtgørelsen fratrækkes i virksomhedens regnskab.

Godtgørelsen er en hævning uden om hæverækkefølgen i VSL § 5. Hvis reglerne om mellemregningskontoen efter VSL § 4 a anvendes, kan godtgørelsen bogføres på denne. Godtgørelsen skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige personlige indkomst, og udgifterne fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige personlige indkomst.

Fortjeneste eller tab ved salg af telefon eller computer med tilbehør, medregnes fuldt ud til den personlige indkomst.

Se også

Se også afsnit

Telefon eller computer med tilbehør, føres ind eller ud af virksomhedsordningen

Telefon eller computer med tilbehør, der føres ind i virksomhedsordningen, skal anses for indskudt i virksomheden. Se VSL § 3.

Hvis en selvstændig overfører en telefon eller computer med tilbehør fra virksomhedsordningen til privatøkonomien, skal overførslen ske i hæverækkefølgen. Se VSL § 5. Har han eller hun valgt at benytte mellemregningskontoen, kan overførslen bogføres på mellemregningskontoen. Se VSL § 4 a.

Hvis en delvist erhvervsmæssigt benyttet telefon eller computer med tilbehør overgår til udelukkende privat anvendelse, sidestilles dette med salg, jf. AL § 4, stk. 1. Telefonen eller computeren med tilbehør skal overføres til handelsværdien på tidspunktet for overgangen til udelukkende privat brug. Overgangen til udelukkende privat anvendelse kan dermed udløse beskatning af fortjeneste. Fortjenesten skal medregnes til virksomhedens indkomst.

Hvis en delvist erhvervsmæssigt benyttet telefon eller computer med tilbehør overføres til privatøkonomien, men fortsætter med at være delvist erhvervsmæssigt benyttet, så sidestiles dette også med salg, jf. AL § 4, stk. 2.

Se også

Se også afsnit