Omskrivning og opdeling af afsnit

Det tidligere afsnit C.C.5.2.2.9.4 " Bilen føres ind eller ud af virksomhedsordningen"  blev i Den juridiske vejledning 2022-2 omskrevet og opdelt i to afsnit C.C.5.2.2.9.4 "Eksempler" og C.C.5.2.2.9.5 " Bilen føres ind eller ud af virksomhedsordningen". Der skete ikke ændringer af indholdet.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, når en blandet benyttet bil føres ind eller ud af virksomhedsordningen, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Indskud af blandet benyttet bil i virksomhedsordningen
  • Blandet benyttet bil tages ud af virksomhedsordningen
  • Ændret benyttelse af bilen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Overførsel af biler til eller fra virksomhedsordningen er omfattet af reglerne for indskud eller hævning i virksomheden. Overførslen kan også udløse beskatning af fortjeneste eller tab efter afskrivningsloven.

Regel

Reglerne om overførsel af bilen mellem virksomhedsordningen og privatøkonomien fremgår af afskrivningslovens § 4 og af virksomhedsskattelovens regler om bl.a. hævning og indskud.

Bemærk

Overførsler af biler skal ske efter et bruttoprincip. Det betyder at, hvis der sammen med bilen sker overførsel af gæld, så er der tale om to transaktioner, der skal behandles hver for sig i forhold til reglerne om hæverækkefølgen og indskud.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.2.9.7 om leasingbiler.

Indskud af blandet benyttet bil i virksomhedsordningen

Overførsel af en blandet benyttet bil fra privatsfæren til virksomhedsordningen er omfattet af reglerne om indskud. Se VSL § 3. Bilen anses for indskudt til den nedskrevne værdi efter AL § 11.

Når bilen er indskudt i virksomhedsordningen, skal den behandles som nævnt i afsnit C.C.5.2.2.9.2 om blandet benyttede biler, der indgår i virksomhedsordningen.

Afskrivningerne foretages fortsat på den nedskrevne værdi efter reglerne i AL § 11 - dvs. på samme måde som uden for virksomhedsordningen. Der er dog den forskel, at hele afskrivningen kan fratrækkes i virksomhedens indkomst, når bilen indgår i virksomhedsordningen.

Overførsel af en blandet benyttet bil fra privatøkonomien til virksomhedsordningen kan kun ske med virkning fra begyndelsen af et indkomstår. Se VSL § 2, stk. 5.

Blandet benyttet bil tages ud af virksomhedsordningen

Overføres en blandet benyttet bil fra virksomhedsordningen til privatøkonomien anses den i skattemæssig henseende for solgt, uanset at den også efter overførslen anvendes både erhvervsmæssig og privat. Som salgssum anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor bilen tages ud af virksomhedsordningen. Se AL § 4, stk. 2. Bestemmelsen gælder for biler, der er anskaffet den 7. oktober 2004 eller senere.

I den situation sker der beskatning af fortjeneste eller tab ved "salget". Se AL § 12 og afsnit C.C.5.2.2.9.6 om salg af en blandet benyttet bil.

Overførsel af en blandet benyttet bil fra virksomhedsordningen til privatøkonomien skal ske i hæverækkefølgen og til bilens handelsværdi. Se VSL § 5. Den skattepligtige kan vælge i stedet at bogføre værdien som en overførsel på mellemregningskontoen efter reglerne i VSL § 4 a.

Når bilen er overført til privatøkonomien, skal bilen behandles som nævnt i afsnit C.C.5.2.2.9.3 om blandet benyttede biler uden for virksomhedsordningen.

Overførsel af en blandet benyttet bil fra virksomhedsordningen til privatøkonomien kan kun ske med virkning fra begyndelsen af et indkomstår. Se VSL § 2, stk. 5.

Ændret benyttelse af bilen

En bil kan benyttes på én af følgende 3 måder:

  • Udelukkende erhvervsmæssig benyttelse
  • Udelukkende privat benyttelse 
  • Blandet benyttelse, dvs. både erhvervsmæssig og privat benyttelse

Hvis der sker en ændring mellem måderne at benytte en bil på, behandles dette som salg af bilen. Som salgssum anvendes handelsværdien på det tidspunkt, hvor benyttelsen ændres. Se AL § 4, stk. 1.

I den situation sker der beskatning af fortjeneste eller tab ved "salget". Se AL § 12.

Hvis den ændrede benyttelse eksempelvis medfører, at bilen skal overføres fra virksomhedsordningen til privatøkonomien, anses dette for en hævning i hæverækkefølgen. Overførslen sker på tidspunktet for den ændrede benyttelse og til bilens handelsværdi. Blandet benyttede biler kan dog alene overføres med virkning fra indkomståret begyndelse, jf. VSL § 2, stk. 5.

Hvis anvendelsen ændres til udelukkende erhvervsmæssig benyttelse, skal bilen indgå i virksomhedsordningen. Hvis bilen hidtil har været holdt uden for virksomhedsordningen, anses overførslen for et indskud på indskudskontoen. Se VSL § 3. Indskuddet sker på tidspunktet for den ændrede benyttelse og til bilens handelsværdi.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2012.290.LSR

I forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed under virksomhedsordningen pr. 1. januar 2010 ønskede skatteyder at indskyde en hidtil udelukkende privat anvendt bil i virksomhedsordningen. Ved indskydelse i virksomhedsordningen skulle bilen anvendes delvis privat og delvis erhvervsmæssigt, således at skatteyder skulle beskattes af værdi af fri bil efter LL § 16, stk. 4. Landsskatteretten fandt, at værdiansættelsen af beregningsgrundlaget ved beskatning af værdi af fri bil skulle ske efter LL § 16, stk. 4, sammenholdt med AL § 4, og at beregningsgrundlaget herefter skulle fastsættes til arbejdsgiverens købspris, der i det konkrete tilfælde skulle fastsættes til skønnet handelsværdi ved overgangen fra udelukkende privat anvendelse til blandet anvendelse pr. 1. januar 2010.