Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for blandet benyttede driftsmidler, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Indtægter og udgifter vedrørende blandet benyttede driftsmidler.

Hovedregel

Blandet benyttede driftsmidler kan ikke indgå i virksomhedsordningen. Se VSL § 1, stk. 3, 1. pkt.

Undtagelse 

Blandet benyttede biler, ladestandere, telefoner, datakommunikationsforbindelser og computere med tilbehør kan indgå i virksomhedsordningen. Den selvstændige kan frit vælge, om disse driftsmidler skal medtages i virksomhedsordningen eller holdes udenfor. Se VSL § 1, stk. 3, 5. pkt.

De nærmere regler om blandet benyttede biler og ladestandere er beskrevet i afsnit C.C.5.2.2.9, og de nærmere regler om blandet benyttede  telefoner, datakommunikationsforbindelser og computere med tilbehør er beskrevet i afsnit C.C.5.2.2.10.

Indtægter og udgifter vedrørende blandet benyttede driftsmidler

Stiller en selvstændig erhvervsdrivende et blandet benyttet driftsmiddel til rådighed for virksomheden, kan virksomheden godtgøre den erhvervsmæssige del af udgifterne vedrørende aktivet. Herunder den erhvervsmæssige del af de skattemæssige afskrivninger. Godtgørelsen er en driftsudgift i virksomheden.

Godtgørelsen er en hævning uden om hæverækkefølgen i VSL § 5. Hvis reglerne om mellemregningskontoen efter VSL § 4 a anvendes, kan godtgørelsen bogføres på denne.

Den modtagne godtgørelse skal medregnes i den personlige indkomst, og omkostninger/afskrivninger ved den erhvervsmæssige brug kan fratrækkes i den personlige indkomst.

Fortjeneste eller tab ved salg af et blandede driftsmiddel opgøres efter AL § 12 og medregnes i den personlige indkomst.