åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om anpartsvirksomhed i relation til virksomhedsordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Betydningen af reglen
  • Dispensation
  • Skibsvirksomhed, der er bierhverv
  • Overgangsregel.

Resumé

Indkomst ved anpartsvirksomhed kan ikke indgå i virksomhedsordningen.

Anpartsvirksomheder, der er erhvervet før indkomståret 2006, og som var omfattet af den dagældende PSL § 4, stk. 1, nr. 12, kan indgå virksomhedsordningen, hvis ejeren vælger beskatning efter de almindelige regler for selvstændigt erhvervsdrivende.

Regel

Virksomhedsordningen kan ikke anvendes på indkomst, der er kapitalindkomst efter anpartsreglerne i PSL § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11. Se VSL § 1, stk. 1, 2. pkt.

Det betyder, at virksomhedsordningen ikke kan benyttes på:

  • Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10, og ejeren ikke deltager i væsentligt omfang i virksomhedens drift. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 9.
  • Indkomst fra plantning af træer til erhvervsmæssig brug som juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift samt frugttræer og frugtbuske. Det er tilfældet, når antallet af personlige ejere er større end to, og ejeren ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 9, og LL § 8 K, stk. 2.
  • Indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, når ejeren ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 11.

Se også

Se også afsnit C.C.3, hvor anpartsreglerne er nærmere beskrevet.

Betydningen af reglen

Hvis virksomheden i løbet af indkomståret bliver omfattet af anpartsreglerne, kan den ikke indgå i virksomhedsordningen for dette indkomstår. De skattemæssige konsekvenser af, at virksomheden ikke længere kan indgå i virksomhedsordningen afhænger af, om den selvstændige har en eller flere virksomheder, der indgår i virksomhedsordningen.

Hvis ...

Så ...

der er tale om én virksomhed

ophører betingelserne for at bruge virksomhedsskatteloven. Se VSL § 15 b.

der er tale om flere virksomheder

kan den virksomhed, der er omfattet af anpartsreglerne, ikke længere indgå i virksomhedsordningen.

Hvis den selvstændige fortsætter med at anvende virksomhedsordningen på de øvrige virksomheder, skal den virksomhed, som bliver omfattet af anpartsreglerne, overføres til den selvstændige i hæverækkefølgen, jf. VSL § 5. Alternativt kan den selvstændige vælge at anvende reglerne om delophør i VSL § 15 a, stk. 3. Se afsnit C.C.5.2.13.3 om delvis ophør.

Se også

Se også afsnit

Dispensation for PSL § 4, stk. 1, nr. 11. Skatterådet kan give dispensation for reglerne i PSL § 4, stk. 1, nr. 11, jf. stk. 8.

Dispensationsmuligheden gælder alene for aktiver anskaffet inden den 19. maj 1993.

Når der er givet dispensation, kan den selvstændige bruge virksomhedsordningen, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Se også

Se også afsnit C.C.3.1.6.3 om dispensation fra beskatning efter PSL § 4, stk. 1, nr. 11.

Skibsvirksomhed, der er bierhverv

Skibsvirksomhed, der er den selvstændiges bierhverv, kan ikke indgå i virksomhedsordningen, hvis virksomheden er anskaffet før den 12. maj 1989.

Se også

Se også afsnit C.C.3.2 om anparter erhvervet før den 12. maj 1989.

Overgangsregel

Den tidligere bestemmelse i PSL § 4, stk. 1, nr. 12, blev ophævet ved lov nr. lov nr. 425 af 6. juni 2005, § 11, nr. 1.

Anpartsvirksomheder, der er omfattet af den dagældende PSL § 4, stk. 1, nr. 12, kan ikke indgå i virksomhedsordningen.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der har erhvervet en virksomhed eller en del af en virksomhed i indkomståret 2005 eller tidligere, kan dog vælge at bruge de almindelige regler for selvstændigt erhvervsdrivende. Det er en betingelse, at virksomheden var omfattet af den dagældende bestemmelse i PSL § 4, stk. 1, nr. 12. Se § 18, stk. 4-6, i lov nr. 425 af 6. juni 2005.

Når den selvstændige har valgt at blive beskattet efter reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, kan virksomheden indgå i virksomhedsordningen. Virksomheden kan indgå i virksomhedsordningen fra det indkomstår, hvor valget er truffet.

Se også

Se også afsnit C.C.3.1.6.4 om afskrivningsberettiget fast ejendom og inventar heri efter den tidligere PSL § 4, stk. 1, nr. 12.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2022.196.BR

Retten fandt, at sagsøgerens indtægter fra udlejning af en gravemaskine udgjorde kapitalindkomst, jf. § 4, stk. 1, nr. 11, idet sagsøgeren ikke havde deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang, hvilket ifølge forarbejderne som vejledende norm omfatter en personlig arbejdsindsats på 50 timer pr. måned. Indtægterne kunne derfor ikke indgå i virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 1.  

Landsskatteretskendelser

SKM2012.340.LSR Landsskatteretten fandt, at skatteyderens udlejning af hotellejlighed var omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 10, hvorfor skatteyderen ikke kunne anvende virksomhedsordningen på indkomst fra udlejningen, jf. VSL § 1, stk. 1. Skatteyderens hotellejlighed blev ikke anset for en selvstændig virksomhed, men for en del af den samlede hoteldrift, hvor antallet af deltagere var større en 10. Landsskatteretten fandt videre, at tidskravet ikke var opfyldt.
Skatterådet
SKM2021.339.SR

Spørger påtænkte at erhverve to flydende studieboliger i et boligprojekt og udleje dem til tredjemand på helårsbasis.

Skatterådet anså boligerne for at være driftsmidler i skattemæssig henseende. Udlejningen ville dermed være omfattet af "anpartsreglerne" i PSL § 4, stk. 1, nr. 11, der omfatter udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler, når ejeren ikke deltager i driften i væsentlig omfang. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at virksomhedsordningen kunne anvendes på indkomst fra udlejningen, idet ordningen ikke kan anvendes på indkomst omfattet af "anpartsreglerne".

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger i medfør af afskrivningslovens kapitel 2, om driftsmidler og skibe, kunne foretage skattemæssige afskrivninger på de to boliger, men at dette skulle ses i sammenhæng med, at underskud ved anpartsvirksomhed ikke kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, men alene fremføres til modregning i et senere år.