Selvstændigt erhvervsdrivende, der er skattepligtige, kan vælge at anvende enten virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen efter reglerne i virksomhedsskatteloven.

Virksomhedsskatteloven er offentliggjort som lovbekendtgørelse nr. 1836 af 16. september 2021 om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende.

Reglerne i skattelovgivningen om opgørelse af indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed gælder både for selvstændigt erhvervsdrivende, som anvender personskattelovens regler, og for dem, der anvender virksomhedsskattelovens regler.

Det er bl.a. reglerne i ligningsloven, statsskatteloven, afskrivningsloven mv.

Virksomhedsskatteloven supplerer de almindelige regler for opgørelsen af indkomsten for selvstændigt erhvervsdrivende med nogle særlige skatteberegningsregler og særregler for opgørelse af virksomhedens indkomst, bl.a.:

  • Renteperiodisering
  • Flytning af kapitalindkomster til personlig indkomst
  • Flytning af kapitaludgifter til personlig indkomst
  • Foreløbig beskatning mod betaling af acontoskat.

Bemærk

Personskattelovens regler gælder også for de selvstændige, der anvender virksomhedsskattelovens regler. Men de særlige beregningsregler i virksomhedsskatteloven gælder forud for personskattelovens regler.

De selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke anvender reglerne i virksomhedsskatteloven, beskattes efter de almindelige skatteregler for personer, som findes i personskatteloven.

Afsnit C.C.5 følger som udgangspunkt den måde, som virksomhedsskatteloven er bygget op på.