Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af ejendomme, der er pålagt frigørelsesafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Beskatning af ejendomme
  • Overgangsbestemmelse.

Beskatning af ejendomme

Ejendomme, der før den 1. januar 2004 blev pålagt en frigørelsesafgift, vil på salgstidspunktet være omfattet af de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven. Der gives dog et fradrag, der udgør det dobbelte af frigørelsesafgiften, og dette fradrag modregnes i den opgjorte fortjeneste.

Se i den sammenhæng afsnittet "Konsekvenser af ophævelsen for allerede ydet henstand og betalt frigørelsesafgift" i de generelle bemærkninger til lov nr. 458 af 9. juni 2004 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov om planlægning samt ophævelse af ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og frigørelsesafgiftsloven.

Bemærk

Hvis frigørelsesbeløbet ikke er indbetalt, omfatter beskatningen ved afståelsen af ejendommen derfor både frigørelsesafgiften og den regulerede fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Overgangsbestemmelse

Enkelte bestemmelser i frigørelsesafgiftsloven er overført til planloven eller videreført som overgangsbestemmelser.

Der er tale om følgende:

  • Henstandsordningen med betaling af frigørelsesafgift er videreført som overgangsregel i lov nr. 458 af 9. juni 2004 § 19, stk. 5
  • Bestemmelsen om tilbagebetaling af frigørelsesafgiften ved tilbageførsel af et areal fra byzone eller sommerhusområde til landzone, hvis ejeren på tilbageførselstidspunktet er identisk med ejeren på overførselstidspunktet, er overført til planloven § 46A
  • Kommunernes pligt til at overtage en fast ejendom i en periode på 4 år efter overgangen fra landzone til byzone eller sommerhusområde er overført til planloven § 47A.