åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

I dette afsnit beskrives reglerne om fritagelse for beskatning af fortjeneste, der stammer fra erstatning ved ekspropriation af en fast ejendom. Afsnittet indeholder også en beskrivelse af de regler, der gælder for beskatning af fortjeneste ved salg af en ejendom til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om ekspropriationserstatninger og erstatninger i ekspropriationssituationer (frivillige salg) (C.H.2.1.18.1)
  • Ekspropriationserstatninger (C.H.2.1.18.2)
  • Erstatninger i ekspropriationssituationer (frivillige salg) (C.H.2.1.18.3)
  • Afståelser efter § 34 i lov om forurenet jord (C.H.2.1.18.4)
  • Afståelse efter § 16 i Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup (C.H.2.1.18.5)
  • Afståelse af ejendomme i nærheden af Udrejsecenter Kærshovedgård C.H.2.1.18.6.