åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.2.1.15.2 Sommerhusreglen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver personers mulighed for at sælge et sommerhus uden at skulle betale skat af fortjenesten.

Afsnittet indeholder:

 • Definition
 • Regel
 • Hvem er omfattet af reglen?
 • Ejendomme omfattet af reglen
 • Betingelser
 • Beliggenhed
 • Ejendomme, der ikke er omfattet af reglen
 • Helårsboliger, der anvendes som fritidshuse
 • Hotelejerlejligheder, der anvendes som fritidsboliger
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

Ved et "sommerhus" forstås i denne sammenhæng fritidsboliger af enhver art, fx traditionelle sommerhuse, fritidshuse og feriehuse, hvor det gælder, at der ikke er tilladelse til helårsbeboelse.

Regel

Når personer sælger et sommerhus, vil fortjenesten ved salget som hovedregel være skattefri, hvis sommerhuset har været anvendt til fritidsformål af ejeren og/eller dennes husstand, og hvis anvendelsen til fritidsformål har fundet sted, mens ejendommen opfylder betingelserne for at kunne sælges skattefrit. Se EBL § 8, stk. 2.

Bemærk

Der gælder undtagelser til reglen, og undtagelserne er nærmere beskrevet i det følgende.

Hvem er omfattet af reglen?

Det er udelukkende fysiske personer, der er omfattet af reglen. Det skyldes, at skattefritagelsen forudsætter, at sommerhuset har været anvendt til fritidsformål af ejeren og/eller dennes husstand.

Ejendomme omfattet af reglen

Reglen gælder for traditionelle sommerhuse, fritidshuse og feriehuse.

Bemærk

Helårsboliger, der anvendes som fritidsboliger, er som udgangspunkt omfattet af parcelhusreglen. Se i afsnittet nedenfor om reglerne for disse ejendomme.

Betingelser

Når et sommerhus sælges, skal der ikke betales skat af en eventuel fortjeneste, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

Første betingelse

Ejendommen skal være benyttet som en fritidsbolig af ejeren og/eller dennes husstand i hele eller en del af ejertiden.

Bemærk

Det er ikke en betingelse for at anvende sommerhusreglen, at sommerhuset på salgstidspunktet benyttes til fritidsformål for ejeren og/eller dennes husstand.

Anden betingelse

Arealet på den grund, hvor sommerhuset ligger, skal være under 1.400 m2. Har grunden et areal på 1.400 m2 eller mere, vil fortjenesten dog stadig være skattefri, hvis

 1. der efter en offentlig myndigheds bestemmelse ikke kan udstykkes fra grunden, eller
 2. hvis udstykning ifølge erklæring fra Vurderingsstyrelsen vil medføre værdiforringelse på mere end 20 pct. af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Er hverken betingelse a) eller b) opfyldt, vil fortjenesten ved salget være skattepligtig.

Se afsnit (C.H.2.1.15.8) for en mere detaljeret gennemgang af arealbestemmelserne.

Bemærk

Ejendommen skal på salgstidspunktet have karakter af en fritidsbolig, der kan anvendes til fritidsformål.

Hvis ejendommen på et tidspunkt har ændret anvendelse fra fritidsformål til helårsbolig eller til erhverv, vil en fortjeneste ved salget af ejendommen som fritidsbolig kun være skattefri, hvis ejendommen efter den ændrede benyttelse på ny har været anvendt til fritidsformål af ejeren og/eller dennes husstand.

Beliggenhed

Sommerhusets beliggenhed har ikke betydning for, om fortjenesten ved salget er skattefri. Derimod kan afstanden mellem ejerens helårsbolig og fritidshus have betydning i bedømmelsen af, om ejendommen kan anses for at have været anvendt til fritidsformål.

I en konkret sag lagde landsretten vægt på, at et sommerhus kun var beliggende 800 m i luftlinje fra ejerens helårshus, at huset kun kunne have været benyttet 8-10 uger, og at den senere køber havde fået oplyst af ejeren, at det var planen at rive sommerhuset ned og bygge et helårshus. Da der samtidig havde været et beskedent elforbrug, var det landsrettens opfattelse, at ejendommen ikke havde været anvendt til private formål. Se SKM2007.276.ØLR.

Ejendomme, der ikke er omfattet af reglen

Anvendelsen af sommerhusreglen forudsætter, at der ligger en bygning på grunden, der er egnet til fritidsformål.

Det blev fastslået i en sag, at sommerhusreglen forudsætter, at der på grunden ligger en bygning, der er egnet som fritidsbolig. I sagen blev en større grund anvendt til fritidsformål. På grunden, der var vurderet som ubebygget, var der opført en 16 m2 stor bygning, der var uden sædvanlige installationer. Bygningen blev først overdraget efterfølgende, og allerede af den grund var overdragelsen ikke omfattet af sommerhusreglen. Fortjenesten var derfor skattepligtig. Se SKM2002.519.HR.

Se også

Se også LSRM 1994, 126 LSR, hvor en ubebygget grund var benyttet til fritidsformål, og ejeren og dennes husstand havde overnattet på grunden i telt. Sommerhusreglen kunne ikke anvendes, og fortjenesten var derfor skattepligtig.

Helårsboliger, der anvendes som fritidshuse

En helårsbolig, der anvendes som fritidsbolig af ejeren og/eller dennes husstand, er omfattet af skattefritagelsen under forudsætning af, at ejendommen oprindeligt blev anskaffet som fritidsbolig og udelukkende har været anvendt som fritidsbolig. Det er ejeren, der har bevisbyrden for at dokumentere, at betingelserne for skattefritagelsen er opfyldte. Se SKM2010.166.HR, hvor fortjenesten ved salget af en ejerlejlighed blev anset for skattepligtig.

I sagen fremgik det af Højesterets begrundelse, at en ejerlejlighed med bopælspligt ikke har karakter af en sommerhusejendom i EBL § 8, stk. 2’s forstand. Skattefritagelsen er derfor ikke omfattet af denne lovbestemmelse, men er hjemlet i skattemyndighedernes praksis. Denne praksis forudsætter, at ejendommen blev anskaffet til fritidsformål for ejeren og/eller dennes husstand samt, at ejendommen i hele ejerperioden udelukkende har været anvendt til fritidsformål for ejeren og/eller dennes husstand. I den konkrete sag havde ejerlejligheden i en periode været udlejet til beboelse, og derfor var betingelserne for skattefritagelsen ikke til stede, og fortjenesten var dermed skattepligtig.

Det er således en betingelse for at kunne sælge en helårsbolig skattefrit efter administrativ praksis, at ejendommen ikke i ejertiden har været anvendt til helårsbeboelse for andre samtidig med ejerens anvendelsen til fritidsformål, se tillige SKM2018.485.BR, SKM2018.605.LSR og SKM2021.323.BR.

Se også

Se også SKM2007.209.HR, hvor en person arvede en landbrugsejendom. Personen erklærede overfor jordbrugskommissionen, at han inden for en periode på 2 år ville flytte ind på ejendommen, men ejendommen blev i ejertiden udelukkende anvendt til fritidsformål. Højesteret fastslog, at ejendommens status på salgstidspunktet var afgørende for, om ejendommen blev omfattet af EBL § 8, stk. 1 eller stk. 2. Ejendommen blev anset for omfattet af stk. 1, men da den ikke havde tjent til bolig for ejeren og/eller dennes husstand, kunne parcelhusreglen ikke anvendes. Højesteret tog derefter stilling til, om fortjenesten var skattefri efter EBL § 8, stk. 2. Højesteret konkluderede, at skønt ejendommen udelukkende havde været anvendt til fritidsformål for ejeren og/eller dennes husstand, var den ikke omfattet af bestemmelsen, fordi ejendommen ikke var anskaffet som fritidsejendom.

I SKM2012.601.ØLR overtog ejeren og hans søskende en landbrugsejendom. På tidspunktet for overtagelsen var ejendommen registreret som en landbrugsejendom med bopælspligt. Denne bopælspligt erklærede ejeren at imødekomme indenfor 2 år. Af denne grund fik Skatteministeriet medhold i, at ejendommen ikke var blevet købt som et sommerhus, som det kræves efter administrativ praksis. Det var derfor underordnet, om ejeren havde anvendt ejendommen som sommerhus i ejertiden. Det var også underordnet, at ejeren påstod, at erklæringen om at ville opfylde bopælspligten alene var underskrevet proforma.

I SKM2022.410.LSR havde klageren på tidspunktet for købet af helårsboligen ikke besluttet sig for, hvad huset skulle bruges til, og klageren havde alene set på den forestående opgave, hvilket var, at huset skulle restaureres. Landsskatteretten fandt, at anskaffelsen af en ejendom med det formål, at ejendommen først og fremmest skal istandsættes eller restaureres, ikke kan anses for at udgøre et fritidsformål i § 8, stk. 2’s forstand.

Bemærk

For ejendomme der er erhvervet ved arv og efterfølgende anvendes af arvingerne til fritidsbolig, er udgangspunktet, at arvingerne ikke kan succedere i den afdødes anvendelse af boligen, men selv skal opfylde betingelserne i EBL § 8, stk., 1 eller stk. 2, eller administrativ praksis, for at kunne sælge en ejendom skattefrit.

Ved arv har arvingerne som udgangspunkt ikke erhvervet ejendommen med fritidsformål for øje, idet arven automatisk gør dem til ejere af ejendommen, hvis ejendommen ikke sælges i boet. Der vil derfor være en skærpet bevisbyrde for, at formålet med erhvervelsen af ejendommen er til private fritidsformål.

Eksempelvis kan en lang ejertid, hvor ejendommen udelukkende anvendes som fritidsbolig for arvingerne, være med til at løfte den skærpede bevisbyrde. Der kan herudover også lægges vægt på om afdøde ligeledes anvendte ejendommen som fritidsbolig, således at ejendommen i gennem en længere periode af familien har været anvendt som fritidsbolig. Se SKM2013.610.SR og SKM2014.3.SR.

I SKM2013.380.BR fandt byretten, at en helårsbolig erhvervet ved arv kunne sælges skattefrit. Retten lagde vægt på, at sagsøgeren sammen med hendes søskende iværksatte værgemål for moderen med den hensigt at købe ejendommen af moderen, således at ejendommen kunne blive i familiens eje som feriested, at værdien af ejendommen ved arveudlægget skete til den lavest mulige værdi, at salget af ejendommen alene var begrundet i broderens jobsituation, samt at alle tre søskende var og stadig er bosiddende i Københavnsområdet. Retten fandt herefter, at sagsøgeren i tilstrækkeligt omfang havde sandsynliggjort, at hensigten med erhvervelsen var at anvende ejendommen som fritidsbolig.

Bemærk

De krav, der i øvrigt stilles for, at en helårsbolig skal kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, gælder tilsvarende for helårsboliger, der anvendes som fritidsbolig. Det vil sige, at bygningens indretning og stand skal være af en sådan karakter, at den er egnet til fritidsformål, og at arealreglerne er opfyldte. Se afsnit (C.H.2.1.15.7) om beboelses- og husstandskravet og (C.H.2.1.15.8) om arealreglerne.

Hotelejerlejligheder, der anvendes som fritidsboliger

En hotelejerlejlighed har som udgangspunkt status af en helårsbolig. Dette gælder også, selv om lejligheden er beliggende i et område, der efter lokalplanen skal anvendes til hotelbenyttelse.

Hotelejerlejlighed med udlejningsforpligtelse

Hvis der er knyttet en udlejningsforpligtelse til hotellejligheden på salgstidspunktet, vil lejligheden ikke kunne sælges skattefrit, selv om den i ejerperioden har været benyttet til fritidsformål af ejeren og/eller dennes husstand.

Dette spørgsmål tog Skatterådet taget stilling til i en konkret sag. Skatterådet fandt, at fortjeneste ved afståelse af hotelejerlejligheder, hvor ejeren har en retslig forpligtelse - enten ved aftale eller ifølge vedtægter - til at stille lejligheden til disposition i større elle mindre omfang en del af året eller hele året for hotelvirksomhed, der er omfattet af lov om restaurations- og hotelvirksomhed, skal beskattes. Dette gælder uanset en eventuel privat benyttelse af lejligheden. Baggrunden for denne opfattelse var, at det primære formål med erhvervelse af en sådan ferielejlighed, der indgår i egentlig hotelvirksomhed, måtte antages at være det erhvervsmæssige formål, medens den eventuelle tilladte private benyttelse vil være af underordnet betydning for erhvervelsen. Se SKM2008.515.SR. Se også SKM2007.446.SR og SKM2014.360.SR.

Hotelejerlejlighed uden udlejningsforpligtelse

En tidligere hotelejerlejlighed, der anvendes af ejeren og/eller dennes husstand,  kan  - når nærmere betingelser er opfyldte - være omfattet af skattefritagelsen efter sommerhusreglen i EBL § 8, stk. 2.

Når udlejningsforpligtelsen på en hotelejerlejlighed ophører i ejerperioden, kan det betyde, at lejligheden ændrer status og overgår til registrering under en anden benyttelseskode i vurderingssystemet, fx "øvrige ejerlejligheder". I BBR kan registreringen være ændret til "Sommer/fritidsbolig", og udlejningsforpligtelsen er anført som "ophørt".

Hvis lokalplanen for området ændres, så området skal anvendes til individuelle, rekreative  ferieboliger, med begrænset benyttelsesperiode, når udlejningsforpligtelsen ophører, vil ejerboligen skattemæssigt kunne skifte status til en sommerhusejendom eller lignende.

En sådan sommerhusejendom vil kunne sælges skattefrit efter EBL § 8, stk. 2, når betingelserne heri er opfyldte. Dette gælder også, selv om ejeren efter statusændringen i et vist omfang vælger at udleje ejendommen til fritidsformål, samtidig med at lejligheden anvendes til private formål. Se SKM2011.837.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2010.166.HR

Salg af helårsbolig anvendt som feriebolig. Ejerlejlighed anskaffet men ikke udelukkende anvendt som fritidsbolig. Bopælspligt som følge af udlejning i 18 måneder. Fortjeneste skattepligtig.

Tidligere instans: SKM2008.866.VLR

SKM2007.209.HR

Salg af ejendom anvendt som fritidsbolig. Afgrænsning mellem helårshus kontra fritidshus. Status på salgstidspunkt afgørende. Ejendom erhvervet, men havde ikke tjent som bolig. Tjent som fritidshus, men ikke erhvervet som sådant. Fortjeneste skattepligtig.

Tidligere instans: SKM2006.144.ØLR

SKM2002.519.HR

Salg af ubebygget landbrugsareal. Landbrugsareal på 366.000 m2 blev anvendt som fritidsareal. Træhytte på 16 m2 uden sædvanlige installationer blev overdraget efterfølgende. Overdragelse af grund uden bygning, der ikke var egnet som fritidsbolig. Fortjeneste skattepligtig.

Tidligere instans: SKM2002.107.VLR

Landsretsdomme

SKM2014.702.ØLR Fortjeneste ved overdragelse af andelsbevis med brugsret til en havelod i en
andelskolonihaveforening skal beskattes som aktieavance, når der samtidigt sker
salg af den bygning, der er beliggende på havelodden.
Tidligere instans: SKM2013.198.BR
SKM2013.421.VLR En ejer erhvervede i oktober 2003 en sommerhusgrund. På dette tidspunkt ejede ejeren allerede et nyopført sommerhus beliggende ca. 500 meter fra grunden, ligesom ejerens samlever (senere ægtefælle) ejede et nyopført sommerhus også beliggende ca. 500 meter fra grunden. Ejendommene lå mindre end 30 km fra ejeren og samleverens privatbolig. I 2004 opførte ejeren som selvbygger et sommerhus på grunden. På alle tre sommerhuse var der i 2004 en større udlejningsaktivitet via to udlejningsbureauer. Alle tre sommerhuse var efter det oplyste ejerspærret i flere perioder i 2004. Sommerhuset blev solgt til tredjemand ved slutseddel af den 29. september 2004. Landsretten fandt ikke, at ejeren havde benyttet sommerhuset til privat formål i lovens forstand. Fortjeneste skattepligtig. Tidligere instans: SKM2012.450.BR
SKM2012.601.ØLR Salg af landbrugsejendom som fritidshus. På tidspunktet, hvor ejendommen blev overtaget, var ejendommen registreret som en landbrugsejendom med bopælspligt. Denne bopælspligt erklærede ejeren at imødekomme inden for 2 år. Af denne grund gav Byretten Skatteministeriet medhold i, at ejendommen ikke var blevet købt som et sommehus, som det kræves efter administrativ praksis. Det var derfor underordnet, om ejeren havde anvendt ejendommen som sommerhus i ejertiden. Det var også underordnet, at ejeren påstod, at erklæringen alene var underskrevet proforma. Fortjeneste skattepligtig. Tidligere instans: SKM2011.866.BR
SKM2012.587.VLR Salg af helårshus anvendt som fritidsbolig. Helårshus købt i lige sameje med én medejer og oplyst - men ikke anset for - anskaffet til brug som fritidsbolig. 5,5 måneders ejertid og intet forbrug af vand, varme og el - derfor heller ikke anset for anvendt som fritidsbolig. Fortjeneste skattepligtig.  
SKM2012.567.ØLR Salg af sommerhuse. Ikke godtgjort ved de afgivne vidneforklaringer og yderligere oplysninger, at ejerne af tre sommerhuse, som de ejede i lige sameje, at de hver især eller deres respektive familier havde benyttet sommerhusene til private formål. Fortjeneste skattepligtig.   
SKM2012.83.VLR Ejeren fastholdt, at et salg af en sommerhusejendom var skattefrit efter "sommerhusreglen" i EBL § 8, stk. 2, idet han gjorde gældende at have benyttet sommerhuset privat fra 1. november 2005, hvor byggeriet blev færdigmeldt over for kommunen, og indtil 7. juli 2006, hvor ejendommen blev solgt. Henset til sagens omstændigheder, herunder at ejeren, der var tømrer, samme dag som den omtvistede ejendom erhvervede en anden sommerhusgrund forholdsvis tæt ved sin helårsbolig (ca. 27-28 km), at han tidligere havde sat ejendommen til salg inden selve sommerhuset var færdigopført, at han havde henvendt sig til SKAT for at forhøre sig om den skattemæssige behandling af et salg, at han havde indhentet en tilstandsrapport, som gjaldt i seks måneder og blev anvendt i forbindelse med salget, pålagde landsretten appellanten en skærpet bevisbyrde for at dokumentere, at ejendommen havde været benyttet til private formål i sommerhusreglens forstand. Denne bevisbyrde var ikke løftet. Skærpet bevisbyrde. Fortjeneste skattepligtig. Tidligere instans: SKM2011.266.BR.

SKM2010.267.VLR

Salg af sommerhus. Sommerhusreglen. Ejendom ejet i ca. 17 år og anvendt til udlejning. Ejeren havde andre sommerhuse i samme område. Sommerhuset ikke anset for anvendt til privat formål. Fortjeneste skattepligtig.

Tidligere instans: SKM2009.396.BR

SKM2010.249.ØLR

Salg af sommerhus. Sommerhusreglen. Ejendom anvendt til udlejning. Ejede andet større sommerhus i samme område, som blev anset for anvendt til privat formål. Derfor ikke godtgjort, at ejendommen var anvendt til privat formål. Fortjeneste skattepligtig.

Tidligere instans: SKM2009.617.BR

SKM2009.369.ØLR

Salg af fritidsgrund. Sommerhusreglen. Bygning på 12 m2. Ikke egnet til fritidsformål fordi der manglede el, vand og varme. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2009.38.VLR

Salg af sommerhus. Sommerhusreglen. Sommerhus på 3.000 m2 stor grund solgt, mens udstykning fra grunden var under behandling. Ikke en ny ejendom på salgstidspunktet. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2007.797.ØLR

Salg af sommerhus. Sommerhusreglen. To ejere ejede i lige sameje. Afgørelsen vedrørte kun ejer 1. Ejendom beliggende 8 km. fra ejer 1`s bolig. Udlejet i hovedparten af ejertiden. Ikke anset for anvendt til private formål. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2007.276.ØLR

Salg af sommerhus. Sommerhusreglen. Udlejet i periode. Beliggende 800 m fra ejerens bopæl. Ikke anset for anvendt til privat formål. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2003.152.ØLR

Salg af sommerhus. Sommerhus udlagt til tre søskende som arv. Solgt kort efter arveudlægget. Sommerhuset blev ikke anvendt som sådant af den skatteyder, der klagede over afgørelsen. Fortjeneste skattepligtig.

 

Byretsdomme

SKM2021.323.BR

Retten anførte indledningsvis, at vurderingen af, om en ejendom har karakter af sommerhusejendom eller lignende efter § 8, stk. 2, skal foretages ud fra forholdene på salgstidspunktet, herunder ejendommens status og anvendelse, jf. Højesterets domme af 14. februar 2003 (UfR 2003.1058) (SKM2003.91.HR) og 9. marts 2007 (UfR 2007.1485) (SKM2007.209.HR).

Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, herunder de omstændigheder, som Landsskatteretten i sin begrundelse havde henvist til, fandt retten, at den omhandlede ejendom på salgstidspunktet ikke havde karakter af sommerhusejendom eller lignende, og at fortjenesten derfor ikke var skattefri efter § 8, stk. 2.

Retten fandt herved, at det, som var oplyst om ejendommens tidligere status og anvendelse, ikke kunne medføre skattefrihed under de foreliggende omstændigheder, hvor der på salgstidspunktet var tilladelse til helårsbeboelse, og hvor ejendommen blev anvendt til helårsbeboelse. Fortjeneste skattepligtig 

 
SKM2013.410.BR Retten fandt ikke, at ejeren havde løftet bevisbyrden for, at ejendommen var anskaffet med henblik på anvendelse som fritidsbolig, og at den rent faktisk var blevet anvendt som sådan. Fortjeneste skattepligtig  
SKM2013.380.BR Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en helårsejendom, som sagsøger sammen med sine to søskende erhvervede ved arv, kunne anses for omfattet af EBL § 8, stk. 2. Byretten fandt, at sagsøger i tilstrækkeligt omfang havde sandsynliggjort, at hensigten med erhvervelsen var at anvende ejendommen som fritidsbolig. Fortjeneste skattefri.  

SKM2012.667.BR

En ejerlejlighed, der oprindeligt var udlagt til hotelejerlejlighed, kunne uden planmæssige hindringer anvendes som helårsbolig. Da ejeren havde udlejet lejligheden til helårsbeboelse, havde lejligheden på afståelsestidspunktet karakter af en helårsbolig med bopælspligt og ikke af en sommerhusejendom eller lignende, jf. EBL § 8, stk. 2.   
SKM2011.672.BR Salg af helårshus som fritidsbolig. Naboejendom til ejers faste bopæl, hvorfra der blev drevet udleje af ferieboliger. Ejer havde ikke afkræftet en formodning om, at naboejendommen ikke var købt som og anvendt som feriebolig. Fortjeneste skattepligtig. 

SKM2010.60.BR

Salg af sommerhus. Sommerhusreglen. Ejendom ejet i 10 måneder og anvendt til udlejning. Ejer og ægtefælle ejede andre sommerhuse og grunde i området. Via vidneforklaringer blev det godtgjort, at huset var anvendt til private formål. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2009.206.BR

Salg af sommerhus. Sommerhusreglen. Ejendom sat til salg 2 måneder efter færdiggørelsen. Beliggende mindre end 2 km fra ejerens bolig. Ikke godtgjort at være benyttet til fritidsformål. Fortjeneste skattepligtig.

 

Landsskatteretten

SKM2022.410.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt klageren og dennes ægtefælle kunne afstå en fredet helårsbolig skattefrit i medfør af sommerhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, idet betingelserne herfor er, at helårsboligen dels skal være anskaffet med henblik på fritidsanvendelse, dels, at helårsboligen i hele ejerperioden skal være anvendt til fritidsformål for ejeren eller dennes husstand.

Klageren og ægtefællen ejede den fredede helårsbolig i 20 år, og den var beliggende cirka 50 meter fra parrets egen bolig. Det var oplyst, at klageren efter overtagelsen havde brugt 6 år på at restaurere den omhandlede helårsbolig.

Der blev endvidere fremlagt en afhøringsrapport, hvori det fremgik, at klageren på tidspunktet for købet ikke havde besluttet sig for, hvad huset skulle bruges til, og at klageren alene havde set på den forestående opgave, hvilket var at huset skulle restaureres.

Landsskatteretten fandt, at anskaffelsen af en ejendom med det formål, at ejendommen i første omgang skal restaureres, ikke kan anses for at udgøre et fritidsformål i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2’s forstand, og helårsboligen kunne derfor ikke afstås skattefrit i medfør af sommerhusreglen.

 
SKM2020.358.LSR Klageren solgte en ejendom, der var registreret som landbrugsejendom. Klageren gjorde gældende, at avancen ved salget af ejendommen var skattefri i henhold til EBL § 8, stk. 2, idet ejendommen var købt og rent faktisk anvendt som sommerbolig. Landsskatteretten fandt, at avancen ved salget af ejendommen var skattepligtig. Landsskatteretten begrundede dette med, at ejendommen på tidspunktet for afståelsen var en landbrugsejendom omfattet af EBL § 9, stk. 1, og at den administrative praksis, hvorefter helårsboliger omfattet af EBL § 8, stk. 1, kan afstås skattefrit efter EBL § 8, stk. 2, såfremt helårsboligen er købt og rent faktisk anvendt som sommerbolig, ikke omfatter ejendomme, der på afståelsestidspunktet er registreret som landbrugsejendom og dermed omfattet af EBL § 9, stk. 1. Det er således en forudsætning for anvendelsen af den administrative praksis, at den pågældende ejendom på afståelsestidspunktet har karakter af en helårsbolig omfattet af EBL § 8, stk. 1. Landsskatteretten bemærkede, at der ikke er støtte i efterfølgende retspraksis for en udvidelse af anvendelsen af den administrative praksis til også at gælde stuehuse med tilhørende grund på ejendomme omfattet af EBL § 9, stk. 1. Fortjeneste skattepligtig  
SKM2018.605.LSR En større ejendom, der i en årrække havde været anvendt som fritidsbolig af en udlandsdansker, kunne ikke sælges skattefrit efter sommerhusreglen, da ejendommen desuden havde været helårsbolig for en datter og for ejendommens gartner. Fortjeneste skattepligtig
SKM2013.194.LSR Fortjeneste ved afståelse af ejerlejlighed i England, der havde været udlejet som helårsbolig, var ikke omfattet af skattefritagelse efter EBL § 8, stk. 2, da det ikke var godtgjort, at ejendommen var erhvervet som og udelukkende anvendt som sommerbolig. Fortjeneste skattepligtig.   

SKM2008.675.LSR

Det blev anset for godtgjort, at klager havde købt en erhvervslejlighed som fritidsbolig. Klager havde hidtil alene anvendt lejligheden som fritidsbolig. Herefter fandt LSR, at et spørgsmål om skattefrihed ved salg af lejligheden kunne besvares bekræftende. Skatterådet havde ikke besvaret spørgsmålet.

Tidligere SKM2007.410.SR

LSRM 1984, 126 LSR

Salg af grund. Sommerhusreglen. Ubebygget grund anvendt til fritidsformål. Overnatning i telt på grunden. Fortjeneste skattepligtig.

 

Skatterådet

SKM2019.198.SR

Skatterådet bekræftede, at en påtænkt P/S-konstruktion kunne anses for skattemæssigt transparent således, at de enkelte P/S-deltagere løbende skulle betale ejendomsværdiskat på baggrund af ejerskabet og benyttelse af de gennem P/S’et ejede ejendomme.

Skatterådet bekræftede også, at reglerne om skattefrihed ved salg af sommerhusejendomme og lignede jf. EBL § 8, stk. 2, skulle anvendes ved en P/S-deltagers salg/afståelse af dennes andel af P/S’et, når betingelserne for anvendelsen af den nævnte bestemmelse i øvrigt er opfyldt.

 
SKM2015.629.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en helårsbolig uden bopælspligt som Spørger og Spørgers hustru ejer privat, og som alene anvendes som feriebolig, kan sælges skattefrit i henhold til EBL § 8. Fortjeneste Skattefri

SKM2014.360.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en af de beskrevne ferieboliger ville kunne afstås skattefrit, idet disse ikke kunne anses for sommerhusejendomme omfattet af EBL § 8, stk. 2. Fortjeneste skattepligtig.
SKM2014.3.SR Skatterådet bekræftede, at en fortjeneste ved salg af en andel af en helårsejendom kunne ske skattefrit efter administrativ praksis for salg af en helårsbolig anvendt som sommerbolig. Spørger havde erhvervet ejendommen ved arv. Der blev lagt vægt på ejertiden og at ejendommen af Spørges forældre ikke havde været anvendt som helårsbolig. Derudover blev der også lagt vægt på at ejendommen i hele perioden efter overtagelsen fra først Spørgers bedstemor og dernæst Spørgers far har været anvendt til fritidsbolig for familien. Fortjeneste skattefri.
SKM2013.789.SR Skatterådet bekræftede, at spørgers donation af ejendommen til hans sønner ikke ville få skattemæssige konsekvenser for Spørger, jf. EBL § 8, stk. 2. Fortjeneste skattefri 
SKM2013.610.SR Skatterådet bekræftede, at en eventuel fortjeneste ved salg af en andel af en helårsejendom kunne ske skattefrit efter administrativ praksis for salg af en helårsbolig anvendt som sommerbolig. Spørger havde erhvervet ejendommen ved arv. Der blev lagt vægt på en meget lang ejertid, hvor ejendommen i hele perioden havde været anvendt til fritidsbolig for familien. Fortjeneste skattefri
SKM2011.837.SR

Skatterådet bekræftede, at en eventuel fortjeneste ved salg af en lejlighed, der fra oprindelig at være en hotellejlighed med udlejningsforpligtelse, ved lokalplan var blevet ændret til at være en individuel rekreativ feriebolig uden udlejningsforpligtelse, ikke ville være skattepligtig. Fortjeneste skattefri.

SKM2010.115.SR

Påtænkt salg af fritidsbolig. Ejerlejlighed uden bopælspligt anset for anskaffet og anvendt som fritidsbolig. Eventuel fortjeneste skattefri.

 
SKM2008.515.SR

Skatterådet fandt, at ejerens eventuelle fortjeneste ved salg af en hotelejerlejlighed skulle beskattes,  da lejeren havde en retslig forpligtelse - enten ved aftale eller ifølge vedtægter - til at stille lejligheden til disposition i større elle mindre omfang en del af året eller hele året for hotelvirksomhed, der er omfattet af lov om restaurations- og hotelvirksomhed. Fortjeneste skattepligtig.

SKM2008.468.SR

Salg af sommerhus. Indrettet med fem hytter, der kunne fungere som selvstændige lejligheder. Anvendt til udlejning. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2008.467.SR

Status på ejerskab til ferielejlighed i Tyrkiet. Sommerhusreglen. Ikke omfattet af skattefritagelsen, da formelt ejerskab ikke var dokumenteret.

 

SKM2007.474.SR

Nedbrændt sommerhus. Genopført efter brand. Ændret anvendelse derefter. Tillagt betydning, at ejendommen før branden kunne være solgt skattefrit. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2007.446.SR

Et eventuelt salg af hotellejlighed. Erhvervelse af hotellejlighed anset for investeringsobjekt og ikke som anvendelse som sommerbolig. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2007.330.SR

Erhvervelse af ejerlejlighed uden bopælspligt.

Ejerlejlighed uden bopælspligt kunne erhverves som fritidsbolig. Om lejligheden kan anses for anvendt som fritidsbolig, vurderes på salgstidspunktet.

Se lignende sager:

SKM2007.484.SR

SKM2008.675.LSR

SKM2007.409.SR.

SKM2007.255.SR

Feriebolig i nyopført ejendom. Ikke bopælspligt til nyopført ejendom. En eventuel erhvervelse som feriebolig godkendt.

 

SKM2007.149.SR

Erhvervelse af ejerlejlighed uden bopælspligt.

Ejerlejlighed kunne erhverves som fritidsbolig.

 

SKM2006.688.SR

Salg af ejerlejlighed uden bopælspligt. Angivet anvendt som fritidsbolig. Beliggende i kort afstand fra helårsbolig. Det primære formål var ikke anvendelse som fritidsbolig. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2006.656.SR

Salg af landbrugsejendom anvendt som sommerbolig. Erhvervelsen som sommerbolig var ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort. Manglende dokumentation for anvendelse som sommerbolig. Fortjeneste skattepligtig.