åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.2.1.15.1 Parcelhusreglen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver personers mulighed for at sælge en helårsbolig uden at skulle betale skat af fortjenesten.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvem er omfattet af reglen?
 • Ejendomme omfattet af reglen
 • Betingelser
 • Supplerende helårsbolig
 • Samlet salg af flere særskilt matrikulerede ejendomme
 • Opdeling i ejerlejligheder
 • Salg af fællesareal
 • Erstatningsbeløb
 • Flytning til plejehjem under udstykningsproceduren
 • Ejendomme, der ikke er omfattet af reglen
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Når ejere (personer) sælger en helårsbolig, er fortjenesten ved salget skattefri, hvis ejerboligen har tjent som bolig for ejeren og/eller dennes husstand i hele eller en del af ejertiden, og hvis beboelsen har fundet sted, mens helårsboligen opfylder betingelserne for at kunne sælges skattefrit. Se EBL § 8, stk. 1.

Reglen kaldes i daglig tale parcelhusreglen.

Bemærk

Der er undtagelser til reglen, og undtagelserne er nærmere beskrevet i det følgende.

Hvem er omfattet af reglen?

Det er udelukkende fysiske personer, der er omfattet af reglen. Det skyldes, at parcelhusreglen forudsætter, at huset eller lejligheden skal have tjent som bolig for ejeren og/eller dennes husstand.

Sameje

Reglen gælder også, når en ejendom ejes i lige eller ulige sameje, og det er uden betydning, om ejerne sælger ejendommen samlet, eller om en enkelt ejer sælger sin andel.

Skattefritagelsen forudsætter dog, at ejendommen skal have tjent som bolig for den enkelte ejer og/eller dennes husstand.

Ejendomme omfattet af reglen

Reglerne gælder for følgende typer af ejendomme:

 • Enfamiliehuse
 • Tofamiliehuse
 • Ejerlejligheder
 • Ejerlejligheder og huse, der er placeret på lejet grund
 • Anpartslejligheder
 • Huse, der delvist anvendes erhvervsmæssigt
 • Stuehuse på land- og skovbrugsarealer
 • Aktielejligheder
 • Andelslejligheder.

Betingelser

Når en helårsbolig sælges, skal der ikke betales skat af en fortjeneste, hvis disse to betingelser er opfyldt:

Første betingelse

Ejendommen skal have tjent som en bolig for ejeren og/eller dennes husstand i hele eller en del af ejertiden. Det er ikke et krav, at ejeren eller dennes husstand bor i ejendommen på salgstidspunktet.

Anden betingelse

Arealet på den grund, som boligen ligger på, skal være under 1.400 m2

Har grunden et areal på 1.400 m2. eller mere, er fortjenesten dog stadig skattefri, hvis

 1. der efter en offentlig myndigheds bestemmelse ikke kan udstykkes fra grunden, eller
 2. hvis udstykning ifølge erklæring fra Vurderingsstyrelsen vil medføre værdiforringelse på mere end 20 pct. af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Er hverken a) eller b) opfyldt, er fortjenesten ved salget skattepligtig.

Bemærk

Betingelsen om grundarealets størrelse gælder ikke ved afståelse af ejerlejligheder, der er omfattet af EBL § 8, stk. 1.

Se afsnit (C.H.2.1.15.8) for en mere detaljeret gennemgang af arealreglerne.

Bemærk

Ejendommen skal på salgstidspunktet have karakter af en helårsbolig, således at ejendommen må siges at tjene til beboelsesformål.

Selvom det ikke er et krav, at ejeren eller dennes husstand bebor ejendommen på salgstidspunktet, vil ejendommen ikke kunne sælges skattefrit, hvis ejendommen har ændret karakter efter beboelsen. Se SKM2009.669.HR. I SKM2003.91.HR var ejendommen på salgstidspunktet udlejet til en selvejende institution, som anvendte hele ejendommen erhvervsmæssigt som led i institutionens virksomhed. Ejendommen blev brugt til at drive et opholdssted for børn og unge. Ejendommen var derfor ikke et en- eller tofamilieshus i ejendomsavancebeskatningslovens forstand på salgstidspunktet.

Det er den faktiske anvendelse af ejendommen, der er afgørende, og ikke den vurderingsmæssige status. Se SKM2003.11.DEP.

Supplerende helårsbolig

Når en person ejer mere end én helårsbolig, kan fortjenesten ved afståelsen af den supplerende ejerbolig i visse situationer være skattefri. Der er tale om en administrativ praksis, og skattefritagelsen kræver, at der skal være tale om en helårsbolig, der anvendes af arbejdsmæssige eller af helbredsmæssige årsager.

Helårsbolig, der anvendes af arbejdsmæssige eller helbredsmæssige årsager

Når skatteyderen i ejerperioden har anvendt en helårsbolig af arbejdsmæssige eller af helbredsmæssige årsager, kan ejendommen afstås skattefrit efter parcelhusreglen. En skatteyder kan således godt på samme tid have rådighed over to helårsboliger, der begge tjener til bolig for ejeren, såfremt den ene af boligerne er benyttet enten af arbejdsmæssige årsager eller af helbredsmæssige årsager.

Skattefritagelse af arbejdsmæssige årsager forudsætter, at der har været tale om et længerevarende eller regelmæssigt ophold, før ejendommen kan anses for at have tjent til bolig for ejeren og/eller dennes husstand. Overnatningerne skal dermed være en følge af de arbejdsmæssige forhold og skal også have været nødvendige af hensyn til personens arbejde. Se SKM2007.147.HR og SKM2008.792.VLR.

I SKM2007.217.DEP, kommenterer Skatteministeriet SKM2007.147.HR. Af kommentaren fremgår det, at en supplerende ejendom anvendt af arbejdsmæssige årsager kan sælges skattefrit, når der er tale om et længerevarende eller regelmæssigt tilbagevendende ophold af 1-2 overnatninger hver uge eller et samlet ophold på ca. 2 måneder. Ophold i et mindre omfang vil ikke kunne indebære, at ejendommen tjener til bolig for ejeren eller dennes husstand. I SKM2007.147.HR blev et samlet ophold på ca. 2 måneder, betragtet som et minimum.

En skatteyder, der var læge, havde anskaffet sig en supplerende lejlighed, som blev brugt i forbindelse med hans arbejde for medicinalfirmaer, forskning, kurser mv. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at lægens benyttelse af lejligheden af arbejdsmæssige eller andre nødvendige årsager havde en så vedvarende og regelmæssig karakter, at lejligheden dermed kunne anses for at have tjent til bolig for ham i ejendomsavancebeskatningslovens forstand. Se SKM2008.792.VLR

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag, hvor en skatteyder havde benyttet en bolig nr. 2 af helbredsmæssige årsager. Se SKM2012.420.ØLR.

På denne baggrund har Skatteministeriet udsendt et styresignal, SKM2012.232.SKAT. Efter styresignalet kan en supplerende helårsejendom sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt til varig beboelse af ejerne af helbredsmæssige årsager. Det afgørende i vurderingen af om ejendommen har tjent til bolig af helbredsmæssige årsager, er varigheden af opholdene og nødvendigheden af at anvende boligen til dette formål.

Det er en betingelse, at ejendommen er anvendt, fordi det har været nødvendigt af helbredsmæssige årsager. I denne betingelse ligger et krav om, at der har været en lægelig begrundelse for og en helbredsmæssig effekt af at anvende bolig nr. 2 frem for den almindelige bolig.

Det er også en betingelse, at anvendelsen af ejendommen skal have et sådant omfang og en sådan karakter, at skatteyderen kan siges at have haft bolig i ejendommen og ikke alene har haft midlertidigt ophold på ejendommen. Ejendommen tjener derfor ikke til bolig for ejeren eller dennes husstand, hvis den alene har været en overnatningsmulighed uden de karakteristika, som en varig bolig normalt har. I SKM2012.420.ØLR udgjorde beboelsen et samlet ophold i 2-3 måneder hvert år. Bolig i ejendommen af helbredsmæssige årsager forudsætter således længerevarende ophold.

De krav, der i øvrigt stilles for, at en helårsbolig kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen, gælder tilsvarende for helårsboliger, der anvendes af arbejdsmæssige årsager. Det vil sige, at bygningens indretning og stand er af en sådan karakter, at den kan tjene til bolig, og at arealreglerne er opfyldte. Se afsnit (C.H.2.1.15.7) om beboelses- og husstandskravet og (C.H.2.1.15.8) om arealreglerne.

Samlet salg af flere særskilt matrikulerede ejendomme

Ved et samlet salg af flere særskilt matrikulerede ejendomme, hvor kun én ejendom er bebygget, er det udelukkende den bebyggede ejendom, der kan være omfattet af parcelhusreglen.

I en sag ved Landsskatteretten, blev en ejendom, der var erhvervet som et sommerhus, udstykket i to grunde, hvor kun den ene var bebygget. De to grunde blev solgt samlet, men Landsskatteretten fastslog, at den ubebyggede grund var en selvstændig ejendom, og at det var uden betydning, at grunden før udstykningen havde været en del af den oprindelige grund. Fortjenesten var derfor skattepligtig. Se TfS 1998, 75 LSR.

Opdeling i ejerlejligheder

Når der sker opdeling af et tofamiliehus i ejerlejligheder, vil den ejerbolig, der efter opdelingen tjener som bolig for ejeren, være omfattet af parcelhusreglen ved et senere salg. Derimod vil den anden ejerlejlighed ikke være omfattet af fritagelsesreglen, da den ikke har tjent som bolig for ejeren. Det gælder også selv om et salg af tofamiliehuset ville have været omfattet af fritagelsesreglen før opdelingen i ejerlejligheder.

Skatterådet har i SKM2015.192.SR taget stilling til, om et tofamilieshus kunne opdeles i ejerlejligheder. Ved opdelingen opnåede ejerne ejerskab til en bestemt lejlighed i tofamilieshuset i stedet for en ideel andel af hele tofamilieshuset. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at ejendommen allerede kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen. Herefter vil også fortjeneste ved salg af en del af ejendommen være skattefri, forudsat at salget skete inden opdelingen, men betinget af opdeling. Er opdelingen gennemført, vil der være opstået to nye ejendomme, i stedet for den ejendom som skattefriheden var opfyldt for. Fortjeneste ved salg i en sådan situation vil være skattepligtig.

Salg af fællesareal

Sælger medlemmerne i ejerforeningen en del af eller hele fællesarealet, anses den enkelte ejer for at have afstået en forholdsmæssig andel af ejerboligen, der svarer til andelen af fællesarealet.

Den beregnede andel af fortjenesten er omfattet af parcelhusreglen for den enkelte ejer, hvis ejerboligen på tidspunktet for salget af fællesarealet tjener eller har tjent som bolig for ejeren og/eller dennes husstand og dermed kunne være solgt skattefrit.

Desuden er skattefritagelsen betinget af, at overdragelsen af fællesarealet gennemføres efter reglerne om arealoverførsel eller, at salget af fællesarealet er betinget af udstykning, men at udstykningen ikke har fundet sted på salgstidspunktet.

En sag drejede sig om salg af en loftsetage i en ejerforenings ejendom. Den del af salgssummen, der svarede til ejerlejlighedens fordelingstal i foreningen, var skattefri for ejeren under forudsætning af, at ejerlejligheden på det tidspunkt kunne være solgt skattefrit. Derudover var det et krav for at skattefritage, at overdragelsen af fællesarealet fandt sted efter reglerne om arealoverførsel, eller at salget var betinget af udstykning, men at udstykningen ikke var gennemført på salgstidspunktet. Se SKM2003.357.LR.

Erstatningsbeløb

Beløb, som ejeren modtager som erstatning for et værditab på en ejendom, behandles som udgangspunkt efter de regler, der gælder for afståelsen af ejendommen.

Det indebærer, at ejeren af en ejendom, der er omfattet af parcelhusreglen, ikke er skattepligtig af et erstatningsbeløb, der bliver udbetalt for et anslået værditab på ejendommen.

I en sag var der opført et stuehus på ca. 540 m2 på en landbrugsejendom. Heraf blev 189 m2 anvendt privat, mens det resterende areal var udlejet som kontorlokaler. Efter opstilling af vindmøller i området blev ejeren tilkendt en erstatning. Erstatningen blev anset som udtryk for et værditab på stuehuset, og da fortjenesten ved afståelsen af stuehuset ville være omfattet af parcelhusreglen, blev erstatningsbeløbet tilsvarende anset for at være skattefrit. Se SKM2010.574.SR. Se afsnit (C.H.2.1.6.5) om den skattemæssige behandling af erstatnings- og forsikringssummer.

Flytning til plejehjem under udstykningsproceduren

Hvis ejeren af en beboelsesejendom flytter til en beskyttet bolig eller på plejehjem i den periode, hvor en del af grunden er ved at blive udstykket, kan ejerboligen og et grundareal på under 1.400 m2 med virkning fra den 1. januar 2010 sælges skattefrit. Se EBL § 8, stk. 8.

Bestemmelsen undtager ejeren for det generelle krav om, at ejendommen også skal have tjent til bolig efter en udstykning, før fortjenesten er skattefri.

Flytningen til en beskyttet bolig eller et plejehjem skal dokumenteres ved en erklæring fra de sociale myndigheder.

Ejendomme, der ikke er omfattet af reglen

Indeholder en ejendom flere end to selvstændige lejligheder, kan parcelhusreglen ikke anvendes.

En lejlighed defineres i denne sammenhæng som en bolig med eget køkken.

En konkret sag handlede om en beboelsesejendom, der var vurderet som et tofamiliehus, men indrettet med tre lejligheder, som var beboet af tre forskellige familier. Det havde ingen betydning i sagen, at beboelsen af den tredje lejlighed eventuelt havde været ulovlig. Fortjenesten ved salget blev anset for skattepligtig. Se SKM2005.233.ØLR.

Se desuden en sag, hvor en ejendom bestod af tre lejligheder, hvor ejeren efter tilladelse beboede de to. Ejeren havde imidlertid ikke fået tilladelse til at nedlægge køkkenet i nogle af lejlighederne. Derfor var ejendommen ikke et tofamiliehus, og derfor var fortjenesten ved salget skattepligtig. Se LSRM 1967, 45 LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Der er følgende bemærkninger til udvalget af afgørelser i skemaet:

Antallet af afgørelser er stort og viser, at der ofte er tale om en konkret afvejning af flere momenter. Det kan udledes af afgørelserne, at parcelhusreglen er en undtagelsesbestemmelse til ejendomsavancebeskatningslovens hovedregel om, at der skal betales skat af en fortjeneste, der er opnået ved salg af fast ejendom. Derfor skal der lægges stor vægt på, at de faktiske omstændigheder kan rummes inden for parcelhusreglens rammer.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.454.HR

Salg af beboelsesejendom. Parcelhusreglen. Ophold på ejendom. Tilmeldt folkeregisteret, dog ikke i samme periode.  Ønskede at gøre brug af kapitalafkastordningen. Ikke  godtgjort, at ejendommen havde tjent til bolig for klager i en del af hendes ejertid.  Fortjeneste skattepligtig.

Tidligere instans SKM2008.27.ØLR

SKM2009.669.HR

Salg af beboelsesejendom. Parcelhusreglen. Statusændring efter udlejning til et bofællesskab for psykisk handicappede. Ejendom blev derefter ikke betragtet som et en- eller tofamiliehus. Fortjeneste skattepligtig.

Tidligere instans SKM2008.835.VLR

SKM2007.209.HR

Salg af ejendom. Supplerende bolig. Afgrænsning mellem helårshus kontra fritidshus. Status på salgstidspunkt var afgørende. Ejendom erhvervet, men havde ikke tjent som bolig. Tjent som fritidshus, men ikke erhvervet som sådant. Fortjeneste skattepligtig.

Ledende dom vedrørende kravet om, at en helårsbolig, der er benyttet som fritidsbolig, både skal være anskaffet og anvendt som fritidsbolig, før fortjenesten er skattefri.

Tidligere instans SKM2006.144.ØLR

SKM2007.147.HR Salg af ejendom. Supplerende bolig. I sagen tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle og tiltrådte nye oplysninger om administrativ praksis. Skattefritagelse. Dommen er kommenteret i SKM2007.217.DEP
SKM2003.91.HR Salg af ejendom som var udlejet til en selvejende institution, som anvendte ejendommen erhvervsmæssigt som led i institutionens virksomhed. Ejendommen blev brugt til at drive et opholdssted for børn og unge. Ejendommen var derfor ikke et en- eller tofamilieshus i ejendomsavancebeskatningslovens forstand på salgstidspunktet. Fortjeneste skattepligtig.  

Landsretsdomme

SKM2017.623.ØLR

Se afsnit C.H.2.1.15.7.

Tidligere instans SKM2017.91.BR
SKM2012.601.ØLR

Salg af landbrugsejendom som fritidshus. På tidspunktet, hvor ejendommen blev overtaget, var ejendommen registreret som en landbrugsejendom med bopælspligt. Denne bopælspligt erklærede ejeren at imødekomme inden for 2 år. Af denne grund gav byretten Skatteministeriet medhold i, at ejendommen ikke var blevet købt som et sommerhus, som det kræves efter administrativ praksis. Det var derfor underordnet om ejeren havde anvendt ejendommen som sommerhus i ejertiden. Det var også underordnet, at ejeren påstod, at erklæringen alene var underskrevet proforma. Fortjeneste skattepligtig.

Tidligere instans SKM2011.866.BR
SKM2012.420.ØLR Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for skatteyderens påstand om, at en supplerende helårsejendom ville kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen havde været anvendt af ejeren af helbredsmæssige årsager. Skattefritagelse.  

SKM2011.141.VLR

Salg af enfamiliehus. Parcelhusreglen. Huset opført af ejer på erhvervet grund. Samtidig ejer af andelsbolig, der var beboet af kæreste. Tilmeldt folkeregisteret i ca. 13 måneder i enfamiliehuset. Salgsbestræbelser indledt kort efter kærestens indflytning. Sammenholdt med forbruget af varme, el og vand var det ikke godtgjort, at huset havde tjent som bolig for ejeren. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2010.265.ØLR

Salg af enfamiliehus. Supplerende bolig. Anvendt af nu afdød ejer som fritidsbolig. Udlejet i perioder. Ikke omfattet af skattemyndighedens administrative praksis, fordi ejendommen ikke udelukkende blev anvendt til privat formål. Fortjeneste skattepligtig for dødsboet efter ejeren.

 

SKM2010.127.ØLR

Salg af parcelhus ejet i sameje. Supplerende bolig. Huset havde tjent som bolig for to af tre ejere. Anvendt som fritidshus af den tredje ejer. Ikke omfattet af sommerhusreglen. Ikke omfattet af skattemyndighedens praksis, fordi huset ikke udelukkende var anvendt til fritidsformål. En ejendom kan dermed ikke både omfattes af parcelhusreglen og sommerhusreglen. Fortjeneste skattepligtig for den tredje ejer.

Tidligere instans SKM2009.343.BR

SKM2009.628.VLR

Salg af beboelsesejendom. Tvivl om boligkriteriet. Ejeren havde en skærpet bevisbyrde for anvendelsen. Ejendommen sat til salg før tilmeldingen til folkeregisteret. Fortjeneste skattepligtig.

 
SKM2008.792.VLR Salg af beboelsesejendom. Supplerende bolig. En skatteyder, der var læge, havde anskaffet sig en supplerende lejlighed, som blev brugt i forbindelse med arbejde for medicinalfirmaer, forskning, kurser mv. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at lægens benyttelse af lejligheden af arbejdsmæssige eller andre nødvendige årsager havde en så vedvarende og regelmæssig karakter, at lejligheden dermed kunne anses for at have tjent til bolig for ham i ejendomsavancebeskatningslovens forstand. Fortjeneste skattepligtig.  

SKM2005.233.ØLR

Salg af flerfamiliehus. Tofamiliehus indrettet med tre lejligheder og anvendt af tre forskellige familier. Ikke skattefritagelse, skønt ejendommen var vurderet som tofamiliehus. Uden betydning at anvendelsen af den tredje lejlighed eventuelt havde været ulovlig. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2001.627.ØLR

Salg af restejendom. Landbrugsejendom solgt ved to gensidigt betingede handler, hvor den ene handel vedrørte landbrugsjorden, mens den anden vedrørte den bebyggede restejendom. Restejendommen var ikke beboet efter salget af jorden. Fortjeneste skattepligtig men fradrag for værdien af stuehuset.

 

Byretsdomme

SKM2022.314.BR

Sagen vedrørte forhøjelse af personlig indkomst samt aktie- og sambeskatningsindkomst i forbindelse med salg af en lejlighed, som sagsøgeren købte af et selskab, hvori sagsøger var hovedanpartshaver, og som efter kort tids ejerskab blev videresolgt til en uafhængig tredjepart for en højere salgspris.

Byretten fandt, at SKAT havde været berettiget til at foretage et skøn over lejlighedens handelsværdi, da der var enighed om, at sagsøger og selskabet var interesseforbundne parter omfattet af ligningslovens § 2, og at den offentlige ejendomsvurdering for den ideelle anpart af ejendommen ikke var retvisende.

Byretten fandt, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at SKATs skøn var åbenbart urimeligt, navnlig henset til den opnåede pris efter sagsøgerens korte tids ejerskab.

Sagen vedrørte desuden, hvorvidt sagsøgers fortjeneste ved salg af to lejligheder ikke skulle medregnes i sagsøgers skattepligtige indkomst efter EBL § 8, stk. 1 (parcelhusreglen).

Henset til bl.a. de tidsmæssige forhold og ejendommenes karakter, lagde byretten til grund, at de to lejligheder alene havde tjent som midlertidige opholdssteder. På den baggrund fandt retten, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at sagsøgers indflytning og ophold i de to lejligheder havde karakter af reel permanent beboelse. Fortjenesten ved salgene skulle derfor medregnes i sagsøgers skattepligtige indkomst, jf. EBL § 1, stk. 1.

 
SKM2018.485.BR

Byretten fandt, at ejendommen ikke var omfattet af EBL § 8, stk. 1, da sagsøger ubestridt aldrig havde været bosiddende på ejendommen. Ejendommen var ligeledes ikke omfattet af sommerhusreglen i EBL § 8, stk. 2, da ejendommen var en helårsbolig.

Skattefrihed for fortjeneste ved salg af en sådan ejendom var hjelmet i skattemyndighedernes administrative praksis på betingelse af, at ejendommen var anskaffet med henblik på anvendelse til fritidsformål for ejeren eller dennes husstand og i hele ejertiden udelukkende var anvendt således.

Retten fandt, at ejendommen ubestridt havde tjent som bopæl for sagsøgers mor i en periode, og ejendommen havde herefter ikke udelukkende været anvendt som fritidsbolig. Det havde i den forbindelse ingen betydning, at moren, inden sagsøgers overtagelse af ejendommen, var blevet opført på venteliste til en ældrebolig, eller at hun ikke havde betalt husleje for hendes beboelse.

Endvidere fandt retten ikke, at sagsøger havde godtgjort, at ejendommen blev erhvervet som fritidsbolig, idet han først opnåede flexboligtilladelse i forbindelse med salget af ejendommen - cirka 11 år efter sin overtagelse af ejendommen. Fortjeneste skattepligtig.

 
SKM2017.174.BR Se afsnit C.H.2.1.15.7.  

SKM2017.39.BR

Se afsnit C.H.2.1.15.7.

 

SKM2016.95.BR

Byretten anså sagsøgerens beboelse af ejendommen for reel. Ejendommen blev således anset omfattet af skattefritagelsen. Retten lagde ved vurderingen vægt på, at der ikke forelå sådanne ændringer i forbrugsmønster, at det ikke kunne være begrundet i, at sagsøgeren boede alene, og at det konstaterede forbrug bestyrkede, at ejendommen havde været beboet også i 2. halvår af 2008. Retten lagde endvidere vægt på, at der ikke forelå anden sandsynlig forklaring end sagsøgerens utroskab på, at familien flere måneder før salget af ejendommen valgte at fraflytte denne. Fortjeneste skattefri

 

SKM2010.496.BR

Salg af udlejningsejendom. Ejendommen vurderet som udlejningsejendom med to lejligheder. Loft på 50 m2, indrettet som selvstændig lejlighed med køkken udlejet på salgstidspunkt. Ejendommen anset for at indeholde tre lejligheder og var derfor ikke omfattet af parcelhusreglen. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2009.547.BR

Salg af ejerlejlighed. Ikke godkendt til beboelse og anvendt erhvervsmæssigt. Ikke bevist, at lejligheden faktisk var anvendt til beboelse. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2009.267.BR

Salg af helårshus. Anvendt som fritidsbolig. Anskaffelse som fritidshus var ikke bevist. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2008.657.BR

Salg af beboelsesejendom. Ejer beboet ejendommen i 6 måneder. Før og efter perioden boet sammen med ægtefælle på anden adresse. Ejendommen blev ikke anset for at have tjent som bolig. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2008.153.BR

Flere boliger - parcelhusreglen. Parcelhus udlejet til familiemedlem. Ejendommen var af ejerne karakteriseret som en udlejningsejendom. Ikke bevist at have tjent som bolig for ejerne. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2008.152.BR

To boliger - parcelhusreglen. Ejerlejlighed udlejet til søn. Anvendt af ejeren i 4 måneder. Ikke tjent som bolig, da tidligere bolig ikke var opgivet. Voksen søn blev ikke anset for at høre til ejerens husstand. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2008.57.BR

Salg af to ejerlejligheder. Parcelhusreglen. Samlivsophævelse og flytning til lejlighederne i 2-3 måneder. Derefter flytning til oprindelig bopæl og samlever. Kravet om at have "tjent som bolig" var ikke bevist. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2008.53.BR

Salg af ubebygget grund. Parcelhusreglen. Ejendom udstykket i to parceller. Efterfølgende salg af ubebygget parcel. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2008.49.BR

To boliger - parcelhusreglen. Ejerlejlighed erhvervet til udlejning. Indflytning i lejlighed, mens normalbolig blev overdraget til et udlejningsbureau. Lejligheden havde ikke tjent til bolig. Fortjeneste skattepligtig.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2023.99.LSR

Ved afståelsen af et enfamilieshus, som klageren og dennes ægtefælle havde beboet, fandt Landsskatteretten, at betingelserne for skattefritagelse efter EBL § 8, stk. 1, var opfyldt, idet der var fremlagt en udtalelse fra kommunen om, at der ud fra de konkrete lokalplansforhold ikke kunne ske udstykning af en ny grund fra ejendommen til selvstændig bebyggelse. Fortjeneste skattefri.  

SKM2014.858.LSR

Landsskatteretten fandt, at ejendommen var omfattet af EBL § 8, stk. 1, ved et salg i 2012 eller senere, idet perioden, hvor ejendommen blev benyttet erhvervsmæssigt, efter en konkret vurdering ikke havde ændret ved ejendommens skattemæssige status på salgstidspunktet. Ved vurderingen heraf blev der lagt vægt på, at det er forholdene på afståelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af, om en ejendom kan anses for en beboelsesejendom i henhold til parcelhusreglen, at ejendommen efter det oplyste udelukkende blev benyttet til sædvanlige boligmæssige formål, at klageren havde beboet ejendommen i en del af ejertiden, og at der efter det oplyste ikke kunne udstykkes fra ejendommen til selvstændig bebyggelse. Fortjeneste skattefri.

Tidligere SKM2012.629.SR

SKM2010.487.LSR

Påtænkt salg af enfamiliehus. Beboet af ejer og dennes husstand i længere årrække. Udlejet ved ejers flytning til naboejendom. Enfamiliehuset ikke beboet af ejer efter arealoverførsel af 378 m2 til naboejendom. Arealoverførslen ikke anset for en væsentlig ændring af enfamiliehuset. Eventuel fortjeneste skattefri.

 

SKM2010.91.LSR

Salg af supplerende bolig. Parcelhusreglen. Ejerboligen anvendt, men ikke anset for bolig i lovens forstand. Fortjeneste skattepligtig.

Tidligere SKM2009.137.SR.

SKM2007.601.LSR

Dødsbos salg af blandet benyttet ejendom. På salgstidspunktet havde ejendommen karakter af en beboelsesejendom. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2006.173.LSR

Salg af jordstykke fra beboelsesejendom. Tidligere anvendt landbrugsareal solgt til nabo. Omfattet af parcelhusreglen, da areal anvendt til beboelse og ikke landbrug. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2001.208.LSR

Salg af landbrugsejendom. Ejendom vurderet som landbrugsejendom. Udelukkende anvendt til beboelse gennem knap 7 års ejertid. Den vurderingsmæssige status anset for afgørende. Fortjeneste skattepligtig men fradrag for værdien af stuehuset.

Afgørelsen blev indbragt for Østre Landsret, hvor der blev indgået forlig til fordel for skatteyderen.

Se også nedenfor under SKM2003.11.DEP.

Fortjeneste skattefri.

LSRM 1967, 45 LSR

Salg af flerfamiliehus. Ejendom indrettet med tre lejligheder, heraf to beboet af ejer efter tilladelse. Ingen tilladelse til at nedlægge nogen af køkkenerne. Derfor ikke et tofamiliehus. Fortjeneste skattepligtig.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2015.192.SR Et tofamilieshus blev ejet af et andelsselskab, hvori Spørgerne var andelshavere. Skatterådet fandt, at ejendommen kunne overdrages til Spørgerne i forbindelse med en opdeling af ejendommen i ejerlejligheder uden at Spørgerne eller andelsselskabet blev beskattet af fortjenesten efter EBL.  
SKM2013.75.SR Skatterådet fandt, at en ejendom, som udlejedes til A med CA som bruger, bevarede sin skattemæssige status (karakter) som et enfamilieshus , og ejendommen kunne dermed fortsat ved et senere salg være omfattet af EBL § 8, stk. 1.  
SKM2012.141.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at fortjeneste, der blev indvundet ved modtagelse af nærføringserstatning i forbindelse med opgradering af højspændingskabel Kassø-Tjele, ville være skattefri for Spørger, da ejendommen var omfattet af EBL § 8 (beboelse). Skattefritagelse.

 
SKM2011.694.SR Salg på ekspropriationslignende vilkår. Erstatningen som følge af en frivillig aftale om salg af ejendommen var skattefri, da ejendommen opfyldte betingelserne i parcelhusreglen. Erstatning skattefri.   

SKM2011.276.SR

Påtænkt salg af supplerende bolig. Ejerlejlighed ejet i årrække og udlejet til børn. Lejligheden anvendt af ejer af arbejdsmæssige årsager samtidig med og efter lejemålets ophør. Ejerens anvendelse ikke anset for tilstrækkelig vedvarende og regelmæssig. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2011.149.SR

Påtænkt salg af supplerende bolig. Anvendt ved udførelse af arbejde som guide. Årlig anvendelse begrænset. Huset udlejet i to perioder. Anvendelsen ikke anset for tilstrækkelig regelmæssig og vedvarende. Eventuel fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2011.148.SR

Påtænkt salg af supplerende bolig. Anvendt som bolig af arbejdsmæssige årsager især på hverdagene i en flerårig periode. Anset for omfattet af parcelhusreglen. Påtænkt udlejning inden et salg ikke tillagt betydning. Eventuel fortjeneste skattefri.

 

SKM2011.46.SR

Påtænkt salg af supplerende bolig. Gennem længere periode tjent som bolig af arbejdsmæssige årsager. Eventuel fortjeneste skattefri.

 

SKM2011.18.SR

Påtænkt salg af supplerende bolig. Ejet i ca. 10 år. Udlejet til ét barn. Derefter delvist udlejet til et andet barn og samtidig oplyst anvendt af arbejdsmæssige årsager. Bevisbyrden for den arbejdsmæssige anvendelse ikke løftet. Eventuel fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2010.664.SR

Salg af supplerende bolig. Ejerlejlighed udlejet til barn gennem 8 år. Påtænkt anvendt 2-3 dage pr. uge i ca. 15 måneder af arbejdsmæssige årsager. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2010.605.SR

Påtænkt salg af supplerende bolig i Polen. Ejerlejlighed oplyst anvendt af arbejdsmæssige årsager, men ejerboligen indgik i virksomhedsskatteordningen. Derfor udelukkende anset for erhvervsmæssigt anvendt. Eventuel fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2010.574.SR

Erstatning modtaget for værditab på stuehus. Skatteyder tilkendt erstatning efter opsætning af vindmøller i naboområdet. Erstatningen var for værditabet på stuehuset og dermed skattefri, fordi fortjeneste ved salg af stuehuset ville være skattefri. Erstatning skattefri.

 

SKM2010.523.SR

Påtænkt anskaffelse af supplerende bolig.

Ejerlejlighed påtænkt anskaffet i forbindelse arbejde i anden by. Ophold anslået til 4-5 dage pr. uge samt periodevis arbejde i weekender. Ved det bindende svar blev det antaget, at lejligheden ville blive anvendt minimum ét år. Eventuel fortjeneste skattefri.

 

SKM2010.323.SR

Påtænkt salg af supplerende bolig. Ejerlejlighed ejet siden 1999. Udlejet til barn og tredjemand i en årrække. Anvendt af ejer 4-5 dage pr. uge i ca. 1 år af arbejdsmæssige årsager. Eventuel fortjeneste skattefri.

 

SKM2009.740.SR

Salg af supplerende bolig. Ejerlejlighed anvendt 5 dage pr. uge i en årrække. Værelse udlejet i hele ejertiden - i en periode til ejerens børn. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2009.710.SR

Salg af supplerende bolig. Andelsbolig planlagt anvendt i forbindelse med beordret udstationering. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2009.399.SR

Salg af én matrikel af landbrugsejendom. Ejendom omfattede fem matrikler. Salg karakteriseret som delsalg. Areal over 1.400 m2. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2008.847.SR

Salg af halvdel af parcelhus. Hus ejet af to søskende, og beboet af ejer 1 og ejer 2`s ægtefælle og børn. Grunden var på 5.548 m2. Udstykning var ikke mulig. Ejer 2`s ægtefælle og børn anset for husstand til ejer 2, selv om de ikke havde haft fælles bolig i årrække. Medejerens fortjeneste skattefri.

 

SKM2008.834.SR

Salg af ejerlejlighed uden bopælspligt. Ejeren flyttet til udlandet. Anvendelse som sommerbolig var ikke sandsynliggjort. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2008.405.SR

Salg af ejerlejlighed. Det var ikke dokumenteret, at lejligheden var anskaffet som fritidsbolig. Fortjeneste skattepligtig.

I SKM2008.972.SR afviste Skatterådet at tage stilling som følge af manglende dokumentation.

SKM2008.302.SR

Eventuelt salg af beboelsesejendom, bolig nummer to. Ejendom i to etager anskaffet og anvendt som arbejdsbolig. Etage udlejet i hele ejertiden. Fortjeneste skattefri.

Se lignende sager om supplerende bolig:

SKM2008.184.SR

SKM2008.132.SR

SKM2008.70.SR

SKM2008.39.SR

SKM2008.38.SR

SKM2008.33.SR

SKM2008.287.SR

Ejerlejlighed anskaffet som sommerbolig. Faktisk anvendelse som sommerbolig afgøres på salgstidspunktet.

 

SKM2008.231.SR

Flere boliger - parcelhusreglen. Ejerlejlighed ejet af ægtepar. Delvist udlejet, og kun beboet kortvarigt af den ene ejer. Andre boliger til rådighed. Ikke tjent som bolig. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2008.167.SR

To boliger - parcelhusreglen. Ejendom anvendt som arbejdsbolig. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2008.96.SR

Aftaletidspunkt. Parcelhusreglen. Suspensivt betinget aftale. Overdragelse betinget af lokalplansvedtagelse. Vedtagelse afgørende for skattemæssigt overdragelsestidspunkt. Fortjeneste skattefri på dette tidspunkt.

 

SKM2008.94.SR

Salg af ejerlejlighed. Parcelhusreglen. Forældrekøb. Udlejet. Derefter anvendt kortvarigt af den ene ejer. Ikke tjent som bolig. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2008.40.SR

Flere boliger - parcelhusreglen. Ejerlejlighed udlejet til datter. Opsigelse og beboelse af ejerne/forældrene, som også havde en anden bolig til rådighed. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2007.483.SR

To boliger - parcelhusreglen. Salg af supplerende ejerlejlighed. Lejligheden blev anskaffet og anvendt som arbejdsbolig. Havde derfor tjent som bolig for ejeren. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2007.482.SR

Salg af ejerlejlighed. Lejligheden havde ikke tjent som bolig for ejeren. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2007.408.SR

Dødsbos salg af ejerlejlighed anvendt som sommerbolig. Lejlighed erhvervet og anvendt som sommerbolig. Fortjeneste skattefri for dødsboet.

 

SKM2007.337.SR

Eventuelt salg af ejerlejlighed. Angivet anvendt som sommerbolig. Beliggende få km fra ejernes bopæl. Ikke anset for anskaffet og anvendt som sommerbolig. Fortjeneste skattepligtig.

Afgørelsen tager desuden stilling til, hvorvidt en anden ejerbolig kunne anses for at have tjent som bolig. Se nærmere i afsnit (C.H.2.1.15.7) om beboelses- og husstandskravet.

SKM2007.336.SR

Salg af ejerlejlighed. Lejlighed erhvervet og anvendt som sommerbolig. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2007.39.SR

Salg af ejerlejlighed uden bopælspligt.

Manglende bopælspligt uden betydning i relation til parcelhusreglen. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2004.91.LR

Salg af byggeret. Parcelhusreglen. Byggeret til nye ejerlejligheder i en ny tagetage solgt af ejerforening. En forholdsmæssig andel af salgssummen var skattefri, hvis den enkelte lejlighed kunne være solgt skattefrit. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2003.357.LR

Salg af fællesareal. Parcelhusreglen. Ejerforenings salg af loftareal. Hvis salg af lejligheden var skattefri, ville en forholdsmæssig andel af salgssum også være skattefri. Skattefriheden var betinget af arealoverførsel eller udstykning, og udstykning blev gennemført efterfølgende. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2002.290.LR

Delsalg af tofamiliehus. Tofamiliehus bestående af to parcelhuse på 104 og 40 m2. Sidstnævnte var bygget sammen med et udhus på 60 m2. Grunden var 1.152 m2 stor. Et salg af det ene parcelhus og udhus ønskedes solgt. Hele ejendommen kunne sælges skattefrit, og delsalget var derfor også skattefrit. Skattefriheden var betinget af salg før udstykningen, og udstykning blev gennemført efterfølgende. Fortjeneste skattefri.

 

TfS 2000, 829 LR

Frasalg af grundstykke. Areal på 7.350 m2 fra enfamiliehus solgt til nabo. Skattefritagelse betinget af arealoverførsel eller efterfølgende udstykning. Fortjeneste skattefri.

 

TfS 1998, 118 LR

Salg af helårshus anvendt som feriebolig. Huset solgt af mor til søn med livsvarig brugsret for moderen. Anvendt som feriebolig af sønnen efter, at moderen flyttede på plejehjem. Huset var ikke anskaffet og anvendt som feriebolig. Fortjeneste skattepligtig.

Yderligere kommentarer i TfS 1998, 122 TSS.

Skatteministeriets departement

SKM2007.217.DEP

Skatteministeries kommentarer til SKM2007.147.HR. Skatteministeriet tog for Højesteret bekræftende til genmæle overfor skatteydernes påstand. Ministeriets beslutning om at tage bekræftende til genmæle i sagerne betyder, at en supplerende helårsejendom vil kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejendommen i ejerperioden har været anvendt af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Det er i den forbindelse uden betydning, om skatteyderen anskaffede ejendommen af arbejdsmæssige årsager eller ej, blot den supplerende ejendom faktisk har tjent til bolig for ejeren af arbejdsmæssige årsager.

Kommentar til SKM2007.147.HR.

SKM2003.11.DEP

Udtalelse til forlig - se under SKM2001.208.LSR.

Parcelhusreglen kunne anvendes på landbrugsejendom, når jordtilliggendet var solgt. Beviskrav til ophør af landbrugsdrift. Vurderingsmæssig status var ikke afgørende.