Indhold

Dette afsnit handler om opgørelsen af anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven for ejendomme med afløst jordrentepligt.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Jordrentepligt
  • Regel
  • Anskaffelsessummen.

Definition: Jordrentepligt

Princippet om at betale jordrente til staten blev indført i forbindelse med de tre jordlove fra 1919, der tog sigte på at skaffe jord til udstykning og til at oprette husmandsbrug. Efter det princip skulle de nye jordbrugere ikke betale en købesum for de erhvervede arealer. I stedet skulle de betale en årlig afgift til staten i form af en jordrente. Jordrenten blev reguleret efter jordens værdi og kom til at hvile på ejendomme, der blev oprettet efter jordlovene fra 1919 og efter de senere statshusmandslove.

Fra 1967 fik de jordbrugere, der tidligere havde købt et jordrentebrug, mulighed for at få afløst jordrenten ved at betale en afløsningssum. Reglerne om afløsning af jordrente findes i BEK nr. 662 af 14. august 1997 om statshusmandsbrug m.m. og jordrente.

Der er kun et meget begrænset antal jordrentebrug tilbage.

Regel

Fortjeneste ved afståelse af ejendomme, der har fået afløst jordrentepligt, skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen efter de generelle regler i ejendomsavancebeskatningsloven. Se EBL § 1.

Der gælder dog særlige regler for opgørelsen af anskaffelsessummen for ejendomme med afløst jordrentepligt. Se EBL § 7, stk. 3.

Anskaffelsessummen

Ejendommens anskaffelsessum opgøres som afløsningssummen for jordrenten med et tillæg for bygningsværdien.

Skatteministeriet har fastsat regler for beregning af tillægget for bygningsværdien. Se BEK nr. 887 af 9. december 1998 om ejendomsavancebeskatningslovens regler for stuehusværdi og afløsning af jordrente.

Anskaffelsessummen for ejendomme med afløst jordrentepligt omregnes efter EBL § 4, stk. 1 og reguleres efter EBL § 5 og EBL § 5 A.

For ejendomme, der har fået afløst jordrentepligt før den 19. maj 1993, opgøres anskaffelsessummen efter reglerne i EBL § 4, stk. 3.

Ved opgørelsen af anskaffelsessummen efter EBL § 4, stk. 3, 3. pkt. benyttes afløsningssummen for jordrenten med et tillæg for bygningsværdien og udgifter til vedligeholdelse og forbedring, der er afholdt inden den 1. januar 1993. De udgifter, som er nævnt i EBL § 5, stk. 2, 4.-7. pkt., kan ikke tillægges anskaffelsessummen.

Tidspunktet for ansøgning om afløsning af jordrenten anses som ejerens anskaffelsestidspunkt.

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.8) og afsnit (C.H.2.1.9) om de generelle regler for opgørelsen af anskaffelsessummen.