Indhold

Afsnittet indeholder en generel beskrivelse af reglerne.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvilke afståelser?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

En ejer af fast ejendom kan under visse betingelser udskyde beskatningen af fortjenesten ved afståelse af den faste ejendom ved

  • at genanskaffe en ny ejendom. Se afsnit (C.H.2.1.11.2), eller ved
  • at ombygge, tilbygge eller nybygge på en eksisterende erhvervsejendom. Se afsnit (C.H.2.1.11.3).

Se EBL §§ 6 A-6 C.

Reglerne er en undtagelse til den generelle hovedregel om, at fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i næring, som udgangspunkt skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Bemærk

Det er en betingelse, at der efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven konstateres en fortjeneste ved afståelsen af ejendommen. Genanbringelsesreglerne omfatter ikke eventuelt genvundne afskrivninger. De genvundne afskrivninger beskattes fortsat efter reglerne i afskrivningsloven.

For fysiske personer kan fortjenesten anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

For juridiske personer kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen på den del af ejendommen, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens egen virksomhed.

Hvilke afståelser?

Reglerne om genanbringelse gælder for fortjeneste ved enhver form for afståelse eller erhvervelse af fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Det betyder, at afståelser/erhvervelser i form af almindeligt salg, ved gave, arv og modtagelse af erstatninger som udgangspunkt er omfattet af reglerne.

Eksempel: Modtagelse af erstatning ved hævet handel - genanbringelse af fortjeneste

En erstatning, der blev udbetalt, fordi ejendomshandlen var hævet, var omfattet af EBL § 2 og skulle beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Det betød, at den opnåede fortjeneste i forbindelse med modtagelsen af erstatningen kunne genanbringes efter reglerne i EBL § 6 A. Se SKM2009.446.SR.

Se også

Se afsnit (C.H.2.1.22), der indeholder eksempler på beregning af fortjenesten.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.382.SR 

Skatterådet bekræftede, at det er valgfrit, om en ejer ved afståelse af fast ejendom vil anvende reglerne om genanbringelse af fortjeneste eller om modregning af fortjeneste i tab ved afståelse af fast ejendom i tidligere indkomstår.

SKM2009.446.SR

En erstatning, der blev udbetalt, fordi ejendomshandlen var hævet, var omfattet af EBL § 2 og skulle beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Det betød, at den opnåede fortjeneste i forbindelse med modtagelsen af erstatningen kunne genanbringes efter reglerne i EBL § 6 A.