Indhold

Dette afsnit handler om fradrag for tab ved afståelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelser
  • Dødsboers overtagelse af tab.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Med virkning for ejendomme, der afstås den 19. maj 1993 eller senere, blev det muligt at fratrække tab ved afståelse af fast ejendom, der er omfattet af reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Se lov nr. 427 af 25. juni 1993.

Tab ved afståelse af fast ejendom for et indkomstår kan fratrækkes i indkomstårets opgjorte skattepligtige fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Se EBL § 6, stk. 3, 1. pkt., sammenholdt med EBL § 6, stk. 1.

Hvis årets tab ved afståelse af fast ejendom overstiger årets opgjorte skattepligtige fortjenester ved afståelse af fast ejendom, så der - opgjort netto - er tale om tab, kan det overskydende beløb fratrækkes i skattepligtig fortjeneste ved afståelse af fast ejendom i de følgende indkomstår. Se EBL § 6, stk. 3, 2. pkt.

Tabet kan kun fratrækkes i den opgjorte skattepligtige fortjeneste for et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i nettofortjenesten ved afståelse af fast ejendom i et tidligere indkomstår. Se EBL § 6, stk. 3, 3. pkt.

Bemærk

  • Fradrag for tab ved afståelse af fast ejendom kan dog kun modregnes i fortjeneste på fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven (kildeartsbegrænset tab). Se EBL § 6, stk. 3.
  • Der gælder særlige regler for modregning af tab ved delafståelse af fast ejendom. Se afsnit (C.H.2.1.10.2.3) om tilbageførsel af tab.

Undtagelser

Parcelhuse og andre ejerboliger, der kan afstås skattefri

Tab, der vedrører afståelse af en- og tofamiliehuse, sommerhuse og ejerlejligheder mv., der kan sælges skattefrit efter EBL § 8, kan ikke fratrækkes i den opgjorte fortjeneste ved afståelse af anden fast ejendom. Se EBL § 6, stk. 4.

Tilsvarende gælder det for tab ved afståelse af landbrugsejendomme mv., skovbrugsejendomme og blandet benyttede ejendomme, at den del af tabet, der vedrører landbrugets stuehuse med tilhørende grund og have eller ejerboliger efter EBL § 9, heller ikke kan fratrækkes. Se EBL § 6, stk. 4.

Visse ejendomme erhvervet før den 19. maj 1993

Tab, der vedrører perioden før tabsfradrag blev indført med virkning fra og med den 19. maj 1993, kan ikke fratrækkes.

Derfor er der fastsat regler for begrænsning af størrelsen af det tab, der kan fratrækkes for ejendomme, der er erhvervet før den 19. maj 1993, når den oprindelige faktiske anskaffelsessum i EBL § 4, stk. 3, 3. pkt., anvendes som anskaffelsessum.

Hvis ejeren har valgt den oprindelige anskaffelsessum efter EBL § 4, stk. 3, 3. pkt., som grundlag for opgørelse af den skattepligtige fortjeneste, og der herved er opgjort et tab, kan tabet ikke fratrækkes med et større beløb end det tab, der kan opgøres ved i stedet at anvende

  • ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med tillæg af 10 pct., eller
  • ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med tillæg af 10 pct. og med tillæg af et beløb opgjort som halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996, eller
  • ejendomsværdien pr. 19. maj 1993, hvis der er en vurdering efter VUL § 4 B.

Dødsboers overtagelse af tab

Se afsnit (C.E) om reglerne for dødsboers overtagelse af afdødes uudnyttede tab ved afståelse af fast ejendom. Se også i dette afsnit om en ægtefælles overtagelse af et eventuelt uudnyttet tab, når ægtefællen er indtrådt i afdødes skattemæssige stilling.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.382.SR Skatterådet bekræftede, at det er valgfrit, om en ejer ved afståelse af fast ejendom vil anvende reglerne om genanbringelse af fortjeneste eller om modregning af fortjeneste i tab ved afståelse af fast ejendom i tidligere indkomstår.