åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de overordnede principper for regulering af anskaffelsessummen, som den er opgjort efter EBL § 4 og eventuelt pristalsreguleret efter EBL § 4 A.

Afsnittet indeholder:

  • Årligt tillæg på 10.000 kr.
  • Forhøjelse af anskaffelsessum med afholdte udgifter til forbedringer mv.
  • Overordnet princip om, at man ikke kan få dobbelt fradrag mv.

Årligt tillæg på 10.000 kr.

Efter særlige regler gives der et fast årligt tillæg på 10.000 kr. til den opgjorte anskaffelsessum for den faste ejendom. Tillægget gives, hvad enten der har været udgifter til forbedringsarbejder mv. på ejendommen eller ej. Se EBL § 5, stk. 1, og afsnit (C.H.2.1.9.6.2) om forhøjelse af anskaffelsessummen.

Forhøjelse af anskaffelsessum med afholdte udgifter til forbedringer mv.

Herudover kan den opgjorte anskaffelsessum efter særlige regler forhøjes med afholdte udgifter til forbedringer mv. udover 10.000 kr. pr. kalenderår, og værdien af eget arbejde, hvis det er medregnet ved indkomstopgørelsen. Se EBL § 5, stk. 2, og afsnit (C.H.2.1.9.6.2) om forhøjelse af anskaffelsessummen.

Overordnet princip om, at man ikke kan få dobbelt fradrag mv.

Der gælder imidlertid et generelt og overordnet princip om, at den samme vedligeholdelses- eller forbedringsudgift ikke kan fratrækkes både løbende i en indkomstopgørelse og i opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved salget af ejendommen (nemlig ved, at anskaffelsessummen forhøjes med udgiften). Ellers ville beløbet kunne fratrækkes dobbelt.

Derfor kan udgifter til vedligeholdelse eller forbedring som udgangspunkt ikke tillægges, i det omfang udgifterne allerede er fratrukket ved indkomstopgørelsen. Afholdte udgifter til vedligeholdelse kan heller ikke tillægges, hvis de kunne være fratrukket ved indkomstopgørelsen, selv om de rent faktisk ikke er fratrukket. Se EBL § 5, stk. 2, og afsnit (C.H.2.1.9.6.2) om forhøjelse af anskaffelsessummen.

Herudover gælder, at den opgjorte anskaffelsessum for en fast ejendom skal nedsættes, når en del af anskaffelsessummen allerede er fratrukket ved opgørelsen af den almindelige indkomst og ikke kommer til beskatning (som genvundne afskrivninger) ved afståelsen. Se EBL § 5, stk. 4, og afsnit (C.H.2.1.9.6.3) om nedsættelse af anskaffelsessummen.

Når anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven nedsættes med foretagne, ikke genvundne afskrivninger mv., forøges fortjenesten (eller tabet nedsættes) efter ejendomsavancebeskatningsloven med det beløb, der svarer til de afskrivninger mv., der ikke er genvundne.

Bemærk

Der gælder særlige regler for regulering af anskaffelsessummen ved delsalg af landbrugsejendomme mv., der er erhvervet før den 19. maj 1993. Disse regler er omtalt i afsnit (C.H.2.1.9.10) om opgørelse af anskaffelsessummen for jorden ved delafståelse af visse landbrugsejendomme mv.