åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for opgørelse af fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom. Afsnittet redegør også for de særlige regler, der gælder for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage samt skovbrugsejendomme og blandet benyttede ejendomme. Endvidere beskrives reglerne for delsalg af en fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

Om opgørelse og beskatning af skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom (C.H.2.1.9.1)

 • Fordeling af overdragelsessummen på aktiver (C.H.2.1.9.2)
 • Kontantomregning af anskaffelses- og afståelsessummen (C.H.2.1.9.3)
 • Opgørelse af anskaffelsessummen for ejendomme erhvervet før den 19. maj 1993 (C.H.2.1.9.4)
 • Opgørelse af anskaffelsessummen for en del af en fast ejendom (C.H.2.1.9.5)
 • Regulering af anskaffelsessummen ved afståelse af hele ejendommen (C.H.2.1.9.6)
 • Regulering af anskaffelsessummen ved afståelse af en del af den faste ejendom (C.H.2.1.9.7)
 • Særlige regler for indeksregulering af anskaffelsessummen for landbrugsejendomme med videre samt skovbrugsejendomme (C.H.2.1.9.8)
 • Regulering af den indeksregulerede anskaffelsessum for landbrugsejendomme med videre samt skovbrugsejendomme (C.H.2.1.9.9)
 • Opgørelse af anskaffelsessummen for jorden ved delafståelse af visse landbrugsejendomme med videre (C.H.2.1.9.10)
 • Regulering af anskaffelsessummen med betaling for mælkekvoter, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven (C.H.2.1.9.11)
 • Sameje om fast ejendom (C.H.2.1.9.12).

Bemærk

De særlige skattefritagelsesregler, der gælder for afståelse af parcelhuse, sommerhuse, anpartslejligheder mv. samt for afståelse af beviser til fx en andelsboligforening med brugsret til en beboelseslejlighed, er omtalt i afsnittet i afsnit (C.H.2.1.15) om reglerne for, hvornår fortjenesten ved salget af en ejerbolig er skattefri.

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.22), der indeholder eksempler på beregning af fortjenesten.