åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

 • Regel
 • Hvilke goder tæller med under bagatelgrænsen for mindre personalgoder?
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.100 kr. pr. år i x2017x. Hvis den samlede værdi af de personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.100 kr., bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb. Se LL §16, stk. 3, 3. pkt.

Denne regel er indført ved lov nr. 554 af 1. juni 2011, med virkning fra og med indkomståret 2011.

Grundbeløbet reguleres årligt efter PSL § 20.

Der er ikke indberetningspligt på goder omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, uanset om den samlede årlige tildeling af sådanne goder overstiger 1.100 kr. Arbejdsgiver skal dog foretage indberetning, hvis den ansatte tildeles et enkelt gode, hvis værdi overstiger det nævnte grundbeløb.

Flere arbejdsgivere

Beløbsgrænsen gælder for en eller flere arbejdsgivere. Det betyder, at har en ansat flere arbejdsgivere, kan den ansatte alt i alt højst få goder til en samlet værdi af 1.100 kr. pr. år fra disse arbejdsgivere.

Værdiansættelsen

Værdiansættelsen af goderne sker efter hovedreglen i LL §16. Udgangspunktet for værdiansættelsen af goderne er markedsværdien - den værdi, det må antages at koste den ansatte at erhverve godet i almindelig fri handel. For goder, som arbejdsgiveren udbyder til salg som led i sin virksomhed, er den skattepligtige værdi arbejdsgiverens kostpris. Se afsnit C.A.5.1.2 om værdiansættelse af personalegoder.

Hvilke goder tæller med under bagatelgrænsen for mindre personalegoder?

Som udgangspunkt er alle personalegoder med en værdi under 1.100 kr. omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Som det fremgår af de følgende afsnit, er der dog visse undtagelser.

Som eksempel på goder, der kan være omfattet, kan nævnes mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin og chokolade, arbejdsgiverens betaling af en ansats deltagelsesgebyr til et motionsløb, adgang til svømmehal, årskort til en zoologisk have, museum og fribillet til en sportsbegivenhed. For de to sidstnævnte goder - årskort og fribillet - er det en forudsætning, at de pågældende goder ikke er omfattet af skattefritagelsen for fribilletter. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis arbejdsgiveren ikke er sponsor for det arrangement, årskortet eller fribilletten giver adgang til. Se afsnit C.A.5.16 om fritid og fornøjelser.

Gaver i anledning af jul, nytår, ved særlige lejligheder mv.

Som udgangspunkt tæller alle gaver fra ens arbejdsgiver med i beregningen af, om grænsen på 1.100 kr. er overskredet. Gaver ved særlige lejligheder bliver dog ikke medregnet. Eksempelvis gaver i forbindelse med private mærkedage, såsom bryllup eller runde fødselsdage.

For julegaver - det vil sige årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår - gælder der det særlige, at værdien af julegaver altid tæller med i vurderingen af, om beløbsgrænsen på 1.100 kr. er overskredet, men julegaver på maksimum 800 kr. bliver ikke beskattet, uanset om den ansatte i løbet af året har modtaget goder og julegaver til en samlet værdi over 1.100 kr. Er beløbsgrænsen overskredet, bliver de andre smågoder beskattet med det fulde beløb, mens julegaven til en værdi af maksimum 800 kr. ikke er beskattet. Dette svarer til den hidtidige gældende skattefrie beløbsgrænse for julegaver. Se afsnit C.A.5.5 om gaver og gratialer.

Eksempel med julegaver under 800 kr.

En ansat får smågoder til en værdi af 600 kr. og en julegave til en værdi af 600 kr. Beløbsgrænsen på 1.100 kr. overskredet, men den ansatte beskattes kun af smågoderne til en værdi af 600 kr. - julegaven forbliver skattefri.

Eksempeler med julegaver over 800 kr.

En ansat får smågoder til en værdi af 600 kr. og en julegave til en værdi af 900 kr. Beløbsgrænsen på 1.100 kr. overskredet. Den ansatte bliver beskattet af 1.500 kr.

En ansat får smågoder til en værdi af 100 kr. og en julegave på 900 kr. Beløbsgrænsen på 1.100 kr. ikke er overskredet, så både smågoderne og julegaven er skattefri.   

Kontanter og gavekort

Kontante beløb fra arbejdsgiveren er ikke omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder, uanset i hvilken anledning det bliver givet.

Gavekort, der kan byttes til kontanter eller ikke angår et eller flere af arbejdsgiveren udvalgte naturalier er ligestillet med kontanter. Sådanne gavekort er derfor heller ikke omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Dette er i overensstemmelse med den sondring mellem kontanter og naturalier, der er i praksis vedrørende skattefri julegaver.

 Goder omfattet af andre skattefritagelser

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder omfatter ikke goder, der i forvejen er skattefritaget efter andre regler. Det gælder fx:

 • Goder omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder i LL §16, stk. 3, 6. pkt. (Se afsnit C.A.5.1.3
 • Almindelige personalepleje omfattet af personaleplejefritagelsen (Se afsnit C.A.5.1.5)
 • Sundhedsydelser omfattet af LL § 30 (Se afsnit C.A.5.15
 • Parkeringsplads omfattet af LL §16, stk. 10 (Se afsnit C.A.5.14.5)
 • Fribilletter omfattet af LL §16, stk. 16 (Se afsnit C.A.5.16)
 • Pædagogisk spisetræning omfattet af LL §16, stk. 15 
 • Mindre reklamegaver (Se afsnit C.A.5.1.1)  
 • Julefrokoster og firmaudflugter (Se afsnit C.A.5.6).

Som det fremgår tæller goder omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder ikke med under bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Den afgørende forskel på de to bagatelgrænser er, at bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder kun gælder for goder, som ydes af arbejdsgiveren overvejende til brug for arbejdet. Personalegoder, der er ydet overvejende til brug for arbejdet, tæller derfor kun med under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. Se afsnit C.A.5.1.3 om bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder.

Goder omfattet af særlige bestemmelser om beskatning

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder omfatter ikke goder, der værdiansættes efter særlige regler. Det gælder fx:

Det betyder, at disse goder beskattes, selvom værdien af goderne er under 1.100 kr., og at værdien af disse goder ikke tæller med ved beregningen af, om beløbsgrænsen er overskredet.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2014.251.SR Arbejdsgiverbetalt adgang for medarbejdere til et online-baseret motionsfællesskab, var ikke omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. Men medarbejderne skullel kun beskattes af godet, hvis det sammen med andre mindre personalegoder oversteger bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.100 kr.
SKM2012.193.SR Et gavebevis gav adgang til en vifte af gaver i form af mad, drikke, restaurationsbesøg, kro- og hotelophold, diverse former for wellness og sportsaktiviteter m.m, blev - selvom gavebeviset ikke kunne konverteres til kontanter - sidestillet med kontanter. Gavebeviset var derfor ikke omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. 
SKM2012.88.SR Arbejdsgiverbetalte forsikringspræmier var et personalegode, der kunne være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.
SKM2012.35.SR Gratis adgang til forlystelsesparker, der var med i foreningen B, var som udgangspunkt et skattepligtig personalegode for medarbejderne i forlystelsespark A. Godet kunne dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Medarbejdernes adgang til de øvrige forlystelsesparker i arbejdstiden forbindelse med kurser, møder og lignende var erhvervsmæssig og dermed skattefri.
SKM2011.679.SR Julegaver på maksimum 700 kr. der på forskellig vis gav modtageren mulighed for få en overnatning på et begrænset antal hoteller var omfattet af skattefriheden i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.
SKM2011.678.SR Julegaver på maksimum 700 kr. der på forskellig vis gav modtageren mulighed for få en overnatning på et begrænset antal hoteller eller på et forudbestamt hotel var omfattet af skattefriheden i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.
SKM2011.677.SR Julegaver på 700 kr. der gav modtageren et oplevelsesbevis, der gav mulighed for få en overnatning på et begrænset antal hoteller var omfattet af skattefriheden i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.
SKM2011.614.SR Rabat på biletter, klippekort mv. til svømmehal kunne være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.
SKM2011.561.SR Arbejdsgivers betaling af et abonnement til en ferieportal, der gav medarbejderne forskellige fordele og rabatter ved leje af ferieboliger mv. udgjorde en forbrugsbesparelse/sparet privat forbrug. Der var derfor tale om et skatteoligtigt personalegode. Godet kunne dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i LL § 16, stk. 3, 3 pkt.
SKM2011.559.SR Kommunaltansattes gratis adgang til kommunens svømmehal var et skattepligtigt personalegode. Godet kunne dog være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder i LL § 16, stk. 3, 3 pkt.
SKM2011.453.SR Medarbejdere i et firma kunne i samme år skattefrit modtage en gave i anledning af jul og i anledning af en privat mærkedag, f.eks. rund fødselsdag, når begge gaver var naturalier og værdien af den enkelte gave ikke oversteg 700 kr. Endvidere bekræftede Skatterådet, at gaver i form af naturalier i forbindelse med en privat mærkedag og lignende fra firmaet personaleforeningen ikke skulle anses for ydet af arbejdsgiver. Sådanne gaver kan medarbejderne modtage skattefrit efter praksis for lejlighedsgaver.
SKM2011.453.SR

Medarbejdere i en virksomhed kunne i samme år skattefrit modtage en gave i anledning af jul og i anledning af en privat mærkedag, fx rund fødselsdag, når begge gaver var i naturalier og værdien enkeltvis ikke oversteg 700 kr. Endvidere bekræfter Skatterådet, at gaver i form af naturalier i forbindelse med en privat mærkedag og lignende fra personaleforeningen ikke skulle anses for ydet af arbejdsgiver. Sådanne gaver kunne medarbejderne modtage skattefrit efter praksis for lejlighedsgaver. 

Se nærmere om gaver i ansættelsesforhold afsnit C.A.5.5 og generelt om gaver i afsnit C.A.6.