Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår en fast ejendom anses for solgt henholdsvis købt, når ejendommen sælges på tvangsauktion.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Salg og køb på tvangsauktion
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Tvangsauktion over fast ejendom holdes på de vilkår, der er fastsat af Justitsministeriet. Se BEK nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom) med senere ændringer.

Salg og køb på tvangsauktion

På auktionen sælges ejendommen til højestbydende, hvis buddet kan godkendes, og der ikke skal holdes ny auktion.

Køberen erhverver straks ejendommen. Ejendommen er altså erhvervet på det tidspunkt, hvor der gives hammerslag. Er der givet udsættelse, fordi auktionskøberen skal stille sikkerhed for at opfylde auktionsvilkårene, erhverves ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.

Skal der holdes ny auktion over ejendommen efter RPL § 576 (fordi skyldneren, rettighedshavere eller fogedretten ønsker det), er samtlige bydende på første auktion bundet indtil slutningen af den nye auktion, dog ikke længere end i 6 uger fra første auktion.

Kun i den situation, hvor der på den nye auktion kommer et højere bud, eller hvis højestbydende på 1. auktion ikke længere er bundet af sit bud (fordi den nye auktion holdes mere end 6 uger efter 1. auktion), bliver ejendommen først afstået/erhvervet ved hammerslag på den nye auktion. Se bl.a. TfS 1985, 745 LSR.

Se BEK nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår om vilkårene for tvangsauktion.

Der gælder andre regler om overdragelse mellem ægtefæller i forbindelse med tvangsauktion.

Se afsnit (C.H.2.1.7.4) om overdragelse mellem ægtefæller, ved gave og arveforskud samt ved arv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1986, 484 LSR

Tvangsauktion. En gårdejer havde købt en ejendom på tvangsauktion. En yderligt stående kreditor krævede ny auktion. Da der ikke kom nye bud ved 2. auktion, og da den nævnte kreditor kunne have hævet begæringen om 2. auktion, var gårdejeren forpligtet til at overtage ejendommen ifølge sit bud ved 1. auktion. Anskaffelsestidspunktet i relation til skattemæssige afskrivninger var derfor datoen for 1. auktion.

TfS 1986, 439 LSR

Tvangsauktion, anskaffelsessum.

Ved overtagelse som ufyldestgjort panthaver på tvangsauktion opgøres anskaffelsessummen som summen af kursværdien på auktionstidspunktet af restgælden af de overtagne prioriteter samt af panthavers restfordring med tillæg af omkostninger. Ved vurderingen af om skyldige renter er dækket, er det afgørende, om ejendommens reelle værdi overstiger anskaffelsessummen. Er ejendommen videresolgt, vil salgssummen ofte være udtryk for ejendommens reelle værdi. I sagen oversteg anskaffelsessummen ejendommens værdi på overtagelsestidspunktet, og der var derfor ikke opnået dækning for påløbne renter. Endvidere fastsloges, at renteudgifter, der var påløbet, inden skatteyderen havde overtaget ejendommen, ikke kunne fratrækkes som renter.

TfS 1985, 745 LSR

Tvangsauktion. Anskaffelsestidspunktet var først datoen for 2. auktion, hvor ejendommen blev solgt for et højere bud.