Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige typer af timeshare.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Typer af timeshare
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

Ved timeshare forstås en ordning, hvor en skatteyder opnår en ret til at benytte en bolig i nogle bestemte uger hvert år. Brugsretten kan strække sig fra en tidsbestemt årelang periode til en ret på ubestemt tid. Betalingen for brugsretten sker typisk som en engangsydelse.

Typer af timeshare

De forskellige former for timeshare er:

  1. Timeshare med skøde
  2. Timeshare med aktier
  3. Timeshare med brugsret.

Ad a) Timeshare med skøde

Opnår køberen et egentligt ejerskab til boligen, vil det stå i skødet, at der er tale om et ejerskab til en andel af ejendommen, og at dispositionsretten er begrænset til en nærmere bestemt periode. Denne konstruktion betyder, at køberen får ejerbeføjelser og vil kunne sælge, pantsætte og udleje boligen afhængigt af skødets indhold.

Hvis sælgeren afstår ejendommen som et led i sin næringsvirksomhed, skal fortjenesten medregnes i den personlige indkomst, mens øvrige salg er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Købernes andel af de samlede renteudgifter kan trækkes fra.

Desuden er køberen omfattet af reglerne om ejendomsværdiskat, og hver køber skal betale en forholdsmæssig andel, der svarer til ejerandelen. Se ►ESL § 16◄.

Det er udelukkende de medejere, som benytter ejendommen til beboelse, der er forpligtede til at betale ejendomsværdiskat. Ejerne skal betale den ejendomsværdiskat, der svarer til gruppens ejerandel, og beløbet fordeles indbyrdes i forhold til den enkeltes ejerandel.

Se også

Se også Den juridiske vejledning, afsnit C.H.3.3.7 om hel eller delvis udlejning af sommerhuse mv.

Ad b) Timeshare med aktier eller anparter

Denne model er kendetegnet ved, at det ikke er skatteyderen (aktionæren), der har et ejerskab til boligen. Boligen er ejet af et selskab, og aktionærerne har via deres ejerskab af selskabet en adgang til at benytte boligen.

Da det er selskabet, der ejer boligen, skal aktionærerne ikke betale ejendomsværdiskat. Se ►ESL § 2, stk. 1◄.

Hvis skatteyderen i kraft af sin status som aktionær i selskabet har en bestemmende indflydelse på sin egen aflønningsform, skal han eller hun beskattes efter reglerne i LL § 16, stk. 5. Se i den forbindelse SKM2007.597.SR.

Hvis ejeren er et udenlandsk selskab, skal der foretages en vurdering af, om selskabet efter danske regler udgør et selvstændigt skattesubjekt. Er det ikke tilfældet, skal aftalen vurderes på grundlag af de under punkt a) nævnte regler.

Se i øvrigt afsnit (C.B.) om selskaber og aktionærer.

Ad c) Timeshare med brugsret

Timeshare med brugsret er de tilfælde, hvor der er tale om køb af en brugsret til en bolig i en tidsbegrænset årrække.

Denne type timeshare anses som lejeforhold, uanset hvor længe aftaleperioden løber.

Hvis perioden er tidsubegrænset, bliver en aftale om overdragelse af brugsretten skattemæssigt betragtet som et salg.

Når brugsretten strækker sig over en længere årrække, og betalingen sker ved et engangsbeløb, er der tale om en atypisk lejeaftale.

Engangsbeløbet bliver i sådanne tilfælde beskattet, når aftalen indgås og skal derfor ikke periodiseres. Er der i engangsbeløbet inkluderet et hensættelsesbeløb til større vedligeholdelsesarbejder, bliver det beløb først beskattet på det tidspunkt, hvor udgifterne afholdes. Se TfS 1987, 158 DEP.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1992, 78

Feriebolig i Spanien. Ikke anset for erhvervet. Betaling af ydelser ikke anset for renter af gæld. Ydelser ikke fradragsberettigede.

 

Skatterådet

SKM2007.768.SR

Feriebolig i Tyrkiet. Ejet af dansk holdingselskab. Spørger anset som hovedanpartshaver. Feriebolig til rådighed hele året i forening med fire andre direktører. Rådighedsret skattepligtig.

 

SKM2007.597.SR

Feriebolig i Tyrkiet. Ejet af dansk holdingselskab. Spørger anset som hovedanpartshaver. Feriebolig til rådighed hele året i forening med tre andre direktører.

Rådighedsret skattepligtig.

 

TfS 1987, 158 DEP

Brugsret til hotellejlighed betalt ved engangsbeløb inklusiv hensættelsesbeløb til vedligeholdelsesarbejde. 99 år lang aftale. Hensættelsesbeløb først skattepligtig ved vedligeholdelsesarbejdets udførelse. Restbeløbet anset for atypisk betaling. Restbeløb skattepligtigt for modtager ved aftalens indgåelse.