Indhold

Dette afsnit beskriver de tilfælde, hvor der er truffet aftale om, at sælgeren af en fast ejendom har ret til et yderligere vederlag fra køberen eksempelvis på det tidspunkt, hvor ejendommen videresælges.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Skattemæssig virkning
  • Beløb til tredjemand.

Regel

Hvis en sælger og en køber i forbindelse med overdragelsen af en fast ejendom indgår aftale om, at sælgeren har ret til et yderligere vederlag - eksempelvis som en andel af fortjenesten ved et videresalg af ejendommen - skal der foretages en ny opgørelse af den tidligere ejers fortjeneste. Den nye opgørelse skal indeholde det modtagne vederlag, som skal anses for modtaget på det tidspunkt, hvor ejendommen i første omfang blev overdraget. Se EBL § 13.

Skattemæssig virkning

Udgangspunktet er, at det yderligere vederlag skattemæssigt skal behandles på samme måde, som den oprindeligt opgjorte fortjeneste blev behandlet.

Hvis sælgeren ved det oprindelige salg var omfattet af parcelhusreglen, er det yderligere vederlag også omfattet af parcelhusreglen og er dermed skattefrit.

Hvis salget af ejendommen i første omgang blev beskattet, bliver det yderligere vederlag også skattepligtigt for den oprindelige sælger.

Er den oprindelige fortjeneste blevet beskattet efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, bliver det yderligere vederlag også omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven som kapitalindkomst for modtageren. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 14.

Hvis ejendommen oprindeligt blev afstået som led i sælgerens næringsvirksomhed, bliver det yderligere vederlag beskattet efter statsskatteloven.

Bemærk

Fortjenesten skal omberegnes, uanset at der ikke blev konstateret en fortjeneste i det år, hvor ejendommen blev afstået.

Beløb til tredjemand

Hvis køberen indgår en aftale med en tredjemand, om at denne skal have et fast beløb eller en andel af fortjenesten ved et senere salg af ejendommen, bliver beløbet skattepligtigt for denne person i det indkomstår, hvor personen opnår et endeligt krav på beløbet. Denne aftale vil som udgangspunkt være uden betydning for den oprindelige sælger.

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.20) om beskatning af yderligere vederlag.