Indhold

Dette afsnit handler om overdragelse af fast ejendom fra den ene ægtefælle til den anden ægtefælle.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag.

Regel

Ejendomsoverdragelser mellem samlevende ægtefæller og mellem ægtefæller i forbindelse med skifte ved separation eller skilsmisse betragtes ikke som overdragelser, der udløser beskatning. Fortjeneste ved sådanne overdragelser er derfor ikke omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.

Lovgrundlag

Overdrager en ægtefælle andre aktiver end de aktiver, der er nævnt i KSL § 26 A (fx en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder) til sin samlevende ægtefælle, skal fortjeneste eller tab, som derved fremkommer, ikke medregnes ved opgørelsen af den førstnævnte ægtefælles skattepligtige indkomst. Aktiverne anses for anskaffet af den sidstnævnte ægtefælle på samme tidspunkter, for samme beløb og til samme formål som de oprindelige anskaffelser. Se KSL § 26 B. Se nærmere afsnit (C.C.6.7).

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.7.4) om reglerne i forbindelse med tvangsauktion.

Se også afsnit (C.E) om dødsbobeskatning.