åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Afsnittet indeholder:

 • Lovens baggrund, formål og historik (C.H.2.1.1)
 • Fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven (C.H.2.1.2)
 • Fast ejendom og ejerforhold (C.H.2.1.3)
 • Kredsen af skattepligtige omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven (C.H.2.1.4)
 • Begrebet afståelse af fast ejendom og ejendomsavancebeskatningsloven (C.H.2.1.5)
 • Afståelser omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven (C.H.2.1.6)
 • Tidspunktet for erhvervelsen og afståelsen af fast ejendom (C.H.2.1.7)
 • Afståelses- og anskaffelsessummen ved afståelse og erhvervelse af fast ejendom (C.H.2.1.8)
 • Opgørelse af skattepligtig fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom (C.H.2.1.9)
 • Bundfradrag og fradrag for tab i opgjort skattepligtig fortjeneste (C.H.2.1.10)
 • Genanbringelse af fortjeneste og udskydelse af beskatningen (C.H.2.1.11)
 • Jordombytning i jordfordelingssag med videre (C.H.2.1.12)
 • Mageskifte af ubebyggede arealer (C.H.2.1.13)
 • Afløst jordrentepligt (C.H.2.1.14)
 • Reglerne for hvornår fortjenesten ved salget af en ejerbolig er skattefri (C.H.2.1.15)
 • Afståelse af landbrugsejendomme med stuehus samt afståelse af skovejendomme og erhvervsejendomme med ejerboliger (C.H.2.1.16)
 • Erstatninger og genopførelse af beskadigede bygninger og udskydelse af beskatningen (C.H.2.1.17)
 • Ekspropriationserstatninger og erstatninger i ekspropriationssituationer (frivillige salg) (C.H.2.1.18)
 • Henstand (C.H.2.1.19)
 • Yderligere vederlag (C.H.2.1.20)
 • Succession i levende live ved overdragelse af fast ejendom i familieforhold (C.H.2.1.21)
 • Eksempler på beregning af fortjenesten (C.H.2.1.22)
 • Beskatning af udenlandske ejendomme ved fraflytning (C.H.2.1.23).