Indhold

Dette afsnit beskriver kort, hvilke regelsæt der gælder for beskatning af fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom. Afsnittet beskriver også, hvilke regelsæt der gælder for beskatning af løbende indtægter og udgifter i forbindelse med driften af fast ejendom, herunder reglerne for beskatning af værdien af bolig i egen ejendom (ejendomsværdiskat med videre).

Afsnittet indeholder:

  • Regel om fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom
  • Løbende indtægter og udgifter i forbindelse med fast ejendom.

Regel om fortjeneste og tab ved afståelse af fast ejendom

Fortjeneste og tab skal medregnes ved indkomstopgørelsen, når fast ejendom afstås

  • som led i næring
  • ved almindeligt salg (herunder også ved spekulation)
  • ved udlodning af arv eller gave
  • ved modtagelse af erstatningsbeløb.

Næring

Fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom, der er erhvervet som led i den skattepligtiges næring, medregnes ved indkomstopgørelsen efter reglerne i statsskatteloven.

Ved næring forstås den varige virksomhed, en skattepligtig udøver som sin hele eller delvise levevej. Enkeltstående dispositioner, der foretages for at opnå fortjeneste ved videresalg (spekulation), er derimod omfattet af reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Næringsbeskatning omfatter fortjeneste og tab, som er realiseret på ejendomme, der hører til omsætningsformuen. Se afsnit (C.H.2.3) om næring ved afståelse af fast ejendom.

Ejendomsavancebeskatningsloven

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom i andre sammenhænge, herunder spekulation, skal medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Se afsnit (C.H.2.1) om ejendomsavancebeskatningsloven.

Bemærk

Afståelse af ejerlejligheder, der er omfattet af den nu ophævede lov om beskatning af fortjeneste ved afhændelse af visse ejerlejligheder, er ikke omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Den ophævede lov har fortsat betydning for enkelte udlejede ejerlejligheder. Se afsnit (C.H.2.4) om ejerlejlighedsbeskatningsloven.

Løbende indtægter og udgifter i forbindelse med fast ejendom

Løbende indtægter og udgifter i forbindelse med driften af fast ejendom skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Se SL §§ 4-6.

Disse regler gælder sideløbende med statsskatteloven:

  • Ligningslovens regler om beregning af skatteloft for ejere af ejendomme, der beskattes af lejeværdi efter statsskatteloven
  • Ejendomsskattelovens regler for beregning af ejendomsværdiskat af boligværdien af egen ejendom
  • Ligningslovens regler for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når den private bolig udlejes i en del af indkomståret, eller når en del af boligen udlejes
  • Ligningslovens regler for opgørelse af overskuddet ved udlejning af et sommerhus, som ejeren også selv benytter.

Se afsnit C.H.3 om løbende indtægter og udgifter på fast ejendom.