Indhold

I dette afsnit er der 5 eksempler på beskatningen af løbende ydelser og konsekvenserne for sælger og køber.

Afsnittet indeholder:

  • Eksemplerne, generelt
  • Eksempel 1: Salg af goodwill og henstand med skattebetalingen
  • Eksempel 2: Variation i ydelserne og ophør efter 5 betalinger
  • Eksempel 3: Ophør efter 3 betalinger
  • Eksempel 4: Salg af retten til den løbende ydelse
  • Eksempel 5: Overdragelse af forpligtelsen.

Eksemplerne, generelt

Eksemplerne er variationer over den samme overdragelsessituation:

Virksomhedsskatteloven anvendes ikke i eksemplerne.

En virksomhedsindehaver vil sælge sin virksomhed.

Virksomhedens aktiver udgøres af

  • fast ejendom
  • driftsmidler
  • varelagre og
  • goodwill.

Det er forudsat, at køber kan lånefinansiere købet af fast ejendom, driftsmidler og varelagre. Det er derimod ikke muligt at optage lån til finansiering af goodwill.

Sælger og køber enes derfor om, at køber betaler goodwillen ved at give sælger 10 pct. af virksomhedens overskud i de første 7 år - altså salg og køb af goodwill finansieret fuldt ud med løbende ydelser.

Det er forudsat, at virksomheden kan skabe et overskud på 1 mio. kr. om året. Den forventede årlige ydelse er dermed 100.000 kr. Den kapitaliserede værdi af de løbende ydelser udgør 558.238 kr. Dette svarer til goodwillens kontantværdi på salgstidspunktet, som sælger skal beskattes af i salgsåret.

For at holde eksemplerne overskuelige er det valgt at anvende samme skattesats for både køber og sælger. Satsen er sat til 60 pct.

I eksemplerne er anført, hvor indkomsten og/eller fradraget skal medregenes i indkomstopgørelsen. Se hertil PSL § 4, stk. 1, nr. 15.

Arbejdsmarkedsbidrag indgår ikke i eksemplerne - heller ikke henstand med betalingen heraf.

 

Eksempel 1: Salg af goodwill og henstand med skattebetalingen

Det er forudsat, at den samlede afståelsessum fra salget af goodwill skal beskattes, enten fordi goodwillen er fuldt afskrevet hos sælger, eller fordi goodwillens værdi er oparbejdet i virksomheden.

Ved en skattesats på 60 pct. bliver den samlede skattebetaling hos sælger på 334.943 kr.

Sælger forventes at modtage 100.000 kr. hvert år i 7 år.

Der kan ydes henstand for den beregnede skattebetaling i op til 7 år. Se AL § 40, stk. 7.

De første 334.943 kr. af de modtagne ydelser skal bruges til at nedbringe henstanden fuldt ud. Sælger skal således ikke betale mere af på henstandsbeløbet, end der modtages fra køberen.

Hvis sælgers modtagne ydelser overskrider saldobeløbet på 558.238 kr., som der er beregnet skat af, skal der ske kapitalindkomstbeskatning af disse ydelser, det vil i eksemplet sige af et beløb på samlet 141.762 kr. (år 6 og 7).

 

Sælger:

 

             

År

1

2

3

4

5

6

7

Saldo, primo

558.238

458.238

358.238

258.238

158.238

58.238

-

Løbende ydelser

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo, ultimo

458.238

358.238

258.238

158.238

58.238

-41.762

-

Nedbrin-
gelse af skattehen-
stand

100.000

100.000

100.000

34.943

-

-

-

Medregnes i kapitalindkomsten

0

0

0

0

0

41.762

100.000

 

Køber:

Ved overtagelsen af virksomheden vil køber kunne afskrive fuldt ud på aktiver, også på goodwill, selvom sælger har fået henstand med skattebetalingen af.

Køber skal betale 10 pct. af overskuddet, forventeligt 100.000 kr. pr. år, i 7 år.

Køber kan afskrive goodwill på normal vis, dvs. lineær afskrivning over 7 år af kontantværdien af goodwillen, dvs. af 558.238 kr.

Hvis købers ydelser overskrider saldobeløbet på 558.238 kr., vil han på betalingstidspunktet kunne fradrage disse overskydende ydelser i kapitalindkomst.

 

             

År:

1

2

3

4

5

6

7

Saldo, primo

558.238

458.238

358.238

258.238

158.238

58.238

-

Løbende ydelser

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo, ultimo

458.238

358.238

258.238

158.238

58.238

-41.762

-

Afskrivning på goodwill

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

Fratrækkes i den personlige indkomst

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

Fratrækkes i kapitalindkomsten 

 0

 0

0 

41.762 

100.000 

 

Eksempel 2: Variation i ydelserne og ophør efter 5 betalinger

I en løbende ydelse ligger, at man ikke er sikker på størrelsen af den fremtidige betaling. Ydelsen kan derfor blive anderledes end det forventede.

Den kapitaliserede værdi bliver ikke påvirket, men nedskrivningen af saldo og afdrag på henstanden tager udgangspunkt i de faktiske ydelser.

Følgende eksempel illustrerer en situation, hvor overskuddene varierer fra år til år, og hvor ydelserne ophører i år 6 efter 5 betalinger af 10 pct. af årets overskud.

 År:

 1

2

3

4

5

6

7

               

Saldo, primo

558.238

453.238

353.238

263.238

178.238

103.238

-

Løbende ydelser

105.000

100.000

90.000

85.000

75.000

0

0

Saldo, ultimo

453.238

353.238

263.238

178.238

103.238

0

-

 

Sælger:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedbringelse af skattehenstand

105.000

100.000

90.000

39.943

-

-

-

Fratrækkes i kapitalindkomsten

0

0

0

0

0

103.238

0

 

Køber:

 

 

 

 

 

 

 

 

Afskrivning på goodwill

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

Fratrækkes i den personlige indkomst

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

Medregnes i kapitalindkomsten

 0

103.238 

 

Eksempel 3: Ophør efter 3 betalinger

I dette eksempel ophører den løbende ydelse efter 3 betalinger.

Henstandsbeløbet er ikke fuldt ud betalt. Kravet på det ikke betalte henstandsbeløb frafaldes, og sælgeren kan fradrage saldoen nedsat med det beløb, der svarer til indkomstgrundlaget for det ikke betalte henstandsbeløb.

År:

1

2

3

4

5

6

7

               

Saldo, primo

558.238

453.238

353.238

307.031

-

-

-

Løbende ydelser

105.000

100.000

46.207

0

0

0

0

Saldo, ultimo

453.238

353.238

307.031

0

-

-

-

 

Sælger:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedbrin-
gelse af skattehen-
stand

105.000

100.000

46.207

0

-

-

-

Henstands-
beløb, der frafaldes

-

-

-

83.736

 

 

 

Indkomst-
grundlaget

-

-

-

139.559

-

-

-

Fratrækkes i kapitalindkomsten

0

0

0

167.472

0

0

0

 

Køber:

 

             

Afskrivning på goodwill

  79.748

 79.748 

79.748

79.748

79.748

 79.748 

79.748

Fratrækkes i den personlige indkomst

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

Medregnes i kapitalindkomsten

 307.031

Det frafaldne henstandsbeløb på 83.736 kr. opgøres således: Samlet henstand på 334.943 reduceret med de betalte ydelser på 251.207 (105.000 + 100.000 + 46.207).

Indkomstgrundlaget på 139.559 kr., der svarer til indkomstbeløbet af det frafaldne henstandsbeløb, opgøres ►under anvendelse af afståelsesårets faktiske skattesats (udfindes ved en skyggeberegning)◄ således: 83.736 : 60 pct.

Sælgers fradrag i kapitalindkomsten opgøres således: 307.031 - 139.559.

 

Eksempel 4: Salg af retten til den løbende ydelse

Sælger overdrager i år 5 den løbende ydelse til en tredjeperson for 267.301 kr. svarende til den kapitaliserede værdi af de resterende ydelser (100.000 kr. i hvert af de efterfølgende tre år).

Vederlaget fragår på saldoen og sælger bliver beskattet af den del, der ligger ud over den kapitaliserede værdi.

Hvis der er tale om en udbytteret omfattet af AL § 40, stk. 2, kan erhververen afskrive på det vederlag, han har betalt for den løbende ydelse.

For køberen får overdragelsen i denne sammenhæng ingen betydning.

Sælger:

 

             

År:

1

2

3

4

5

     6     

     7     

Saldo, primo

558.238

458.238

358.238

258.238

 158.238

-

-

Løbende ydelser

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

Vederlag

-

-

-

-

 267.301

-

-

Saldo, ultimo

458.238

358.238

258.238

158.238

-109.063

-

-

Nedbringelse af skattehenstand

100.000

100.000

100.000

 34.943

-

-

-

Medregnes i kapitalindkomsten

0

0

0

0

109.063

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel 5: Overdragelse af forpligtelsen

Køber overdrager efter samtykke fra modtageren af den løbende ydelse i år 5 forpligtelsen til at betale ydelserne til en tredjeperson.

Køber betaler tredjeperson 267.301 kr. for dette svarende til den kapitaliserede værdi af de resterende ydelser (100.000 kr. i hvert af de efterfølgende tre år).

Vederlaget fragår saldoen, og køber har fradrag for den del, der ligger ud over den kapitaliserede værdi.

For sælgeren får overdragelsen i denne sammenhæng ingen betydning.

Køber:

 

             

År:

1

2

3

4

5

6

7

Saldo, primo

558.238

458.238

358.238

258.238

158.238

-

-

Løbende ydelser

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

Vederlag

-

-

-

-

267.301

-

-

Saldo, ultimo

458.238

358.238

258.238

158.238

-109.063

-

-

Afskrivning på goodwill

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

Fratrækkes i den personlige indkomst

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

79.748

Fratrækkes i kapitalindkomsten 

 0

109.063