Beskatning af personer

Beløb, der er skattepligtige eller fradragsberettigede efter reglerne i LL § 12 B, stk. 4-7 eller 9, regnes for fysiske personers vedkommende med til kapitalindkomsten. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 15.

For modtageren og yderen betyder det, at beløb skal regnes med til kapitalindkomsten, når saldoen bliver negativ, eller hvis den løbende ydelse ophører, inden saldoen bliver nul eller negativ.

Hvis der er tale om selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, indgår den erhvervsmæssigt løbende ydelse i virksomhedens indkomst.

PSL § 4, stk. 1, nr. 15, henviser ikke til LL § 12 B, stk. 8. Derfor er det kun beløb, der skal regnes med til den skattepligtige indkomst hos de oprindelige parter, der er kapitalindkomst.

Hvis modtageren afstår retten til den løbende ydelse til en tredjeperson, skal denne og eventuelle senere erhververe medregne de modtagne ydelser til den personlige indkomst.

Med andre ord omfatter bestemmelsen kun de personer, der skal føre saldo, dvs. den oprindelige modtager og yder samt en eventuel erhverver af forpligtelsen til at betale de løbende ydelser.