Indhold

Dette afsnit handler om hvem og hvilke aktiver, der er omfattet af LL § 12 B.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem er omfattet?
  • Hvilke aktiver er omfattet?

Hvem er omfattet?

Parterne i en gensidigt bebyrdende aftale om overdragelse af et aktiv mod en løbende ydelse kan være både personer og selskaber mv. Disse vil være omfattet af LL § 12 B.

Reglerne i LL § 12 B kan kun bruges, hvis mindst den ene af parterne, der indgår aftalen om en løbende ydelse, på tidspunktet for aftalens indgåelse var fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig hertil efter reglerne om fast driftssted her i landet. Se LL § 12 B, stk. 10.

Hvis den anden part senere bliver skattepligtig til Danmark efter disse skattepligtsregler, anvendes ordningen også for den pågældende.

Reglerne anvendes med udgangspunkt i den kapitaliserede værdi, som blev opgjort for den part, der var skattepligtig ved aftalens indgåelse. Se afsnit C.C.6.8.3 om den løbende ydelses ophør, hvor den anden part efterfølgende bliver skattepligtig til Danmark.

I resten af dette afsnit C.C.6.8 bliver udtrykket "yderen" konsekvent brugt om den person eller det selskab mv., der betaler en løbende ydelse til en modtager.

Ej skattepligtige

LL § 12 B omfatter ikke de tilfælde, hvor ingen af parterne ved aftalens indgåelse er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark.

Hvis en af eller begge parter efterfølgende bliver fuldt eller begrænset skattepligtige, anvendes skattelovgivningens almindelige regler.

Dette indebærer, for så vidt angår modtageren, at der skal ske beskatning af de ydelser, der forfalder efter skattepligtens indtræden. Hvad angår yderen, vil en eventuel fradragsret for ydelserne afhænge af en vurdering af, om ydelserne har karakter af en driftsomkostning.

Institutioner mv.

Bestemmelserne i LL § 12 B, stk. 3-10, kan ikke bruges, hvis den gensidigt bebyrdende aftale indebærer en forpligtelse, hvorefter yderen skal udrede løbende ydelser til institutioner mv., som er stiftet af yderen selv eller dennes ægtefælle, disses forældre eller livsarvinger, eller hvor de nævnte personer har en indflydelse, der er egnet til at påvirke de beslutninger, institutionen mv. træffer. Se LL § 12 B, stk. 11.

Der skal af hensyn til en eventuel avancebeskatning på aftaletidspunktet foretages en kapitalisering af den løbende ydelse.

I de nævnte situationer vil der ikke være fradragsret for ydelserne, heller ikke for den del, der overstiger den kapitaliserede værdi. Modtageren af en sådan løbende ydelse skal medregne ydelserne til den skattepligtige indkomst efter SL § 4 c.

Hvilke aktiver er omfattet

Aftalen kan angå vederlag for overdragelse af alle former for aktiver, herunder

  • fast ejendom
  • goodwill
  • aktier og
  • andre værdipapirer.

LL § 12 B omfatter også de situationer, hvor den løbende ydelse er vederlag for afståelse af et aktiv, hvor avancen ikke er skattepligtig. Der kan eksempelvis være tale om et parcelhus, der har tjent som familiens bolig. Dette indebærer, at der også i disse situationer skal udregnes en kapitaliseret værdi af den løbende ydelse.

Der sker kun beskatning, hvis de modtagne ydelser overstiger den kapitaliserede værdi. På denne måde sikres det, at der ikke foretages løbende beskatning af den del af den løbende ydelse, der er afdrag på en skattefri avance.