Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.H Fast ejendom indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Vurderingsstyrelsen er dog ansvarlig for: 

 • Afsnit C.H.4  ►Ejendomsskatter◄

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.H Fast ejendom handler om:

 • Hvad medregnes ved indkomstopgørelsen? (C.H.1)
 • Afståelse af fast ejendom (C.H.2)
 • Løbende indtægter og udgifter på fast ejendom (C.H.3)
 • Ejendomsskatter (C.H.4).
Tema(er)
Ejendomsavancebeskatningsloven Frigørelsesafgift Ejerlejlighedsbeskatningsloven Ejendomsværdiskat Næringsbeskatning af fast ejendom Tilbagebetalingsordning Udlejning af egen bolig Indtægter på fast ejendom Udgifter på fast ejendom
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Ved lov nr. 678 af 3. juni 2023 er der vedtaget en ny ejendomsskattelov ►(ESL)◄. Loven implementerer sammen med Lov nr. 679 af 3. juni 2023 om ændring af kildeskatteloven m.v. de resterende dele af boligskatteforliget fra 2017.

►Ejendomsskatteloven trådte med få undtagelser i kraft den 1. juli 2023, og finder anvendelse for ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift fra og med 1. januar 2024. Ejendomsskatteloven moderniserer bl.a. reglerne på ejendomsbeskatningsområdet ved at gennem- og sammenskrive love på området.

Enkelte bestemmelser i ejendomsskatteloven er efterfølgende ændret i lov nr. 1564 af 12. december 2023 om ændring af personskatteloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Ændringerne vedrører enkelte bestemmelser om dækningsafgift og lån til betaling af ejendomsværdiskat og er ikke nærmere beskrevet i denne udgave af Den juridiske vejledning.

Vurderingsstyrelsen har i afsnit C.H.4 Ejendomsskatter, skrevet nye afsnit om ejendomsskattelovens bestemmelser vedrørende:

 •       Ejendomsværdiskat
 •       Grundskyld
 •       Rabatordningen for ejendomsværdiskat og grundskyld
 •       Stigningsbegrænsningsordningen for grundskyld
 •       Opkrævning og efterregulering.

Herudover er den historiske baggrund for ejendomsbeskatning indledningsvist beskrevet i afsnit C.H.4.1 Introduktion til ejendomsskatter.

Afsnittet om tilbagebetalingsordningen (tidligere C.H.4) er af redaktionelle årsager flyttet til afsnit C.H.4.9 .

Bemærk

Ejendomsskattelovens regler om dækningsafgift og lån til betaling af ejendomsværdiskat, vil blive indarbejdet i en senere version af Den juridiske vejledning.  ◄

Bemærk om forholdet til ►ejendoms◄vurderingslovgivningen:

Ved lov nr. 654 af 8. juni 2017 blev der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov (EVL). Der er efterfølgende vedtaget en række justeringer af loven►, der samlet fremgår af en ny lovbekendtgørelse af ejendomsvurderingsloven. Se lovbekendtgørelse nr. 1510 af 8. december 2023.

En af justeringerne til EVL er dog ikke indarbejdet i lovbekendtgørelsen, da ændringerne først er trådt i kraft den 1. januar 2024 - dvs. efter udstedelsen af den nye lovbekendtgørelse. Se lov nr. 679 af 3. juni 2023, om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. ◄

Ejendomsvurderingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018. De første nye ejerboligvurderinger er foretaget pr. 1. januar 2020, mens vurderinger af erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme foretages pr. 1. marts 2021. Vurderinger foretaget i medfør af den tidligere vurderingslov gælder, indtil vurdering efter ejendomsvurderingsloven er foretaget, og der vil i et vist omfang blive foretaget vurderinger efter reglerne i vurderingsloven. Er der truffet en afgørelse om ny kategorisering efter EVL § 83 a, anses dette for at have samme retsvirkninger, som når dette sker som led i vurderingen i medfør af EVL § 3. Der henvises til ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne i ejendomsvurderingslovens kapitel 15.

►Den skattemæssige virkning af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger er forlænget, således at 2020-vurderingen ikke kun tillægges skattemæssig virkning for skatte- og indkomståret 2021 og 2022, men også for skatte- og indkomståret 2023. Se afsnit C.H.3. Derudover kan der læses mere om forlængelsen af den skattemæssige virkning af ejendomsvurderingen for 2020 af ejerboliger i afsnit H.A.13.

I 2024 og 2025 vil ejere af ejendomme blive beskattet foreløbigt af en foreløbig 2022/2023-vurdering, indtil den endelige 2022/2023-vurdering er udsendt. Årsagen til dette er, at de almindelige 2022-/2023-vurderinger samt senere omvurderinger ikke kunne udsendes tids nok til, at de kunne nå at blive indarbejdet på forskudsopgørelsen for 2024 og 2025 for fysiske personer og til opkrævning via skattekontoen i 2024 og 2025 for de øvrige ejeres vedkommende. Se afsnit H.A.3.3, hvor de foreløbige vurderinger er beskrevet og afsnit C.H.4.7.4, hvor de foreløbige beskatningsgrundlag på baggrund af de foreløbige vurderinger samt efterregulering heraf, er beskrevet.◄

 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H Fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.