Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for beskatning af en lystbåd, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for ansatte i virksomheden, der ikke er hovedaktionærer eller på anden måde har væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Definition: Lystbåd
  • Regel
  • Firmaet og den ansatte ejer båden i sameje
  • Indberetningspligt
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Stiller en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold en lystbåd til rådighed, som den ansatte ikke betaler fuldt vederlag for at benytte, skal den ansatte beskattes af værdien heraf.

Definition: Lystbåd

Lystbåd skal i dette og i næste afsnit forstås som enhver form for båd, der kan anvendes i fritidsøjemed.

Regel

En ansat, der får stillet en lystbåd til rådighed af arbejdsgiveren, beskattes med 2 pct. pr. uge af bådens værdi. Se LL § 16, stk. 6. Har arbejdsgiveren lejet eller leaset den båd, der stilles til rådighed, beskattes den ansatte med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren ville have betalt, hvis han havde købt båden.

Der er tale om B-indkomst jf. kildeskattebekendtgørelsens § 18 modsætningsvis. Ansatte uden væsentlig indflydelse på egen aflønning er ikke omfattet af den personkreds, som er omfattet af AMBL § 2, stk. 2, nr. 5, hvorfor der ikke er arbejdsmarkedsbidragspligt, jf. AMBL § 2, stk. 1.

Er båden stillet til rådighed i mindre end én uge, skal den skattepligtige værdi fordeles forholdsmæssigt, men således at der sker en værdiansættelse for mindst et døgn. Er båden fx kun stillet til rådighed en halv dag, værdiansættes råderetten, som om båden havde været til rådighed et helt døgn.

Det er en betingelse, at firmaet betaler alle udgifter til båden, herunder den faste plads i havnen. Se LL § 16, stk. 6. Dette omfatter dog ikke arbejdsgiverens betaling af havneplads i gæstehavne.

Betaler den ansatte for råderetten, nedsættes den skattepligtige værdi af lystbåd til rådighed med egenbetalingen.

Firmaet og den ansatte ejer båden i sameje

Hvis firmaet og den ansatte i sameje ejer den båd, der stilles til rådighed for privat brug, skal den ansatte indkomstbeskattes af firmaets andel af båden. Udgør bådens værdi fx 600.000 kr. og ejes den i lige sameje, sættes værdien af den del af båden, som firmaet stiller til rådighed for den ansatte i en uge, til 2 pct. af 300.000 kr., hvilket er lig med 6.000 kr.

Betaler firmaet imidlertid en større del af bådens omkostninger, end det der svarer til ejerandelen, skal den ansatte beskattes efter LL § 16, stk. 6, som om båden var ejet 100 pct. af firmaet.

Indberetningspligt

Arbejdsgiveren har pligt til at indberette, at den ansatte har haft lystbåd til rådighed. Samtidig skal arbejdsgiveren oplyse Skatteforvaltningen om den skattepligtige værdi af rådigheden. Se § 9, stk. 2, nr. 5 i bekendtgørelse om skatteindberetning mv. efter Skatteindberetningsloven ►(BEK nr. 1016 af 22. juni 2023)◄.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2019.461.SR

En virksomhed påtænkte at anskaffe et RIB-fartøj, som skulle anvendes til transport af medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere til og fra virksomheden, som var beliggende på en ø.

Virksomheden påtænkte endvidere at ansætte en medarbejder, som kunne sejle fartøjet, og som, udover sit øvrige arbejde, skulle transportere de øvrige medarbejdere mv. til og fra virksomheden i fartøjet.

I særlige situationer kunne det ske, at fartøjsføreren kun transporterede sig selv til og fra virksomheden.

Skatterådet fandt, at RIB-fartøjet kunne anvendes som fritidsfartøj, som omfattet af LL § 16, stk. 6.

Skatterådet fandt endvidere, at fartøjsføreren ville være skattepligtig af fri lystbåd for de døgn, hvor fartøjet alene blev anvendt til egen befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads.