åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.5.14.5 Parkeringsplads" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af medarbejdere, som får fri parkeringsplads stillet til rådighed af deres arbejdsgiver.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Parkeringsplads ved den ansattes bopæl
  • Parkering ved et andet arbejdssted
  • Parkeringsplads til andre private gøremål
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Værdien af at benytte en parkeringsplads, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed ved arbejdsstedet, beskattes ikke. Se LL § 16, stk. 10.

Det er en betingelse, at arbejdsgiveren har stillet den til rådighed

  • af hensyn til arbejdet
  • ved arbejdsstedet.

Det er uden betydning, om

  • parkeringspladsen ligger på et areal, der ejes eller lejes af arbejdsgiveren
  • udgiften til parkering afholdes af arbejdsgiveren på anden måde, fx ved betaling af parkometerafgift
  • bilen skal bruges i arbejdet.

Parkeringsplads ved den ansattes bopæl

Reglen gælder udelukkende parkeringsplads i nærheden af arbejdspladsen. Parkeringsplads ved den ansattes bopæl kan kun rent undtagelsesvist antages at være stillet til rådighed af hensyn til arbejdet.

Parkering ved et andet arbejdssted

►Hvis den ansatte på grund af arbejdet parkerer ved et andet arbejdssted end ved den sædvanlige arbejdsplads, kan arbejdsgiveren uden skattemæssig virkning for den ansatte betale eller refundere udgiften ligesom andre erhvervsmæssige udgifter, som arbejdet påfører den ansatte.

Bestemmelsen medfører, at parkeringsudgifter kan betales eller refunderes særskilt, uanset om der evt. samtidig ydes en skattefri befordringsgodtgørelse.◄

Parkeringsplads til andre private gøremål

En medarbejder, der har en parkeringsplads stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, kan i et vist omfang bruge den til helt private formål, som fx parkering i forbindelse med familie- eller restaurantbesøg, uden at blive beskattet.

Det er en konkret vurdering, om en helt privat benyttelse uden relation til arbejdet skal beskattes.

Eksempel hvor der skulle ske beskatning af helt privat benyttelse

Skatterådet bekræftede i en sag, at en arbejdsgiver kan stille et parkeringskort til rådighed for den ansatte til brug for parkering ved arbejdspladsen og finansiere dette ved en kontantlønsnedgang. Hvis den ansatte brugte parkeringskortet til andre private gøremål, som fx parkering i forbindelse med bopæl, familiebesøg eller restaurantbesøg, skulle den ansatte beskattes af værdien af parkeringskortet efter LL § 16, stk. 3, 1. pkt. Se SKM2007.681.SR.

Når det i SKM2007.681.SR bliver bemærket, at den ansattes brug af parkeringskortet til andre private gøremål, som fx familie- eller restaurantbesøg, skal beskattes, må det anses som konkret begrundet. I den konkrete sag fik den ansatte månedskort til hele blå zone i København (dvs. Øster-, Nørre- og Vesterbro, samt området ved Amager Boulevard). Den ansatte fik dermed mulighed for at få betalt parkering helt andre steder end i nærheden af sin arbejdsplads.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2007.681.SR.

En arbejdsgiver kan stille et parkeringskort til rådighed for den ansatte til brug for parkering ved arbejdspladsen og finansiere dette ved en kontantlønsnedgang. Hvis den ansatte brugte parkeringskortet til andre private gøremål, som fx parkering i forbindelse med bopæl, familiebesøg eller restaurantbesøg, skulle den ansatte beskattes af værdien af parkeringskortet efter LL § 16, stk. 3, 1. pkt. Beskatning af helt privat brug.