åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatningen af fri bil, når medarbejderen helt eller delvis betaler for rådigheden over bilen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Befordringsfradrag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.A.5.14.1.9 Udgifter i forbindelse med firmabil.

Regel

Hvis den ansatte betaler firmaet for råderetten over bilen, reduceres den skattepligtige værdi af den fri firmabil med beløbet.

Reduktionen kan ikke overstige den skattepligtige værdi af firmabilen.

Den ansatte skal betale for råderetten

  • i det indkomstår, hvor han eller hun bliver beskattet af firmabilen
  • af beskattede midler
  • direkte til firmaet.

Det er uden betydning, om betalingen foretages ratevis over året eller som en samlet sum. Hvis betalingen ikke falder ratevis i takt med lønudbetalingerne, skal firmaet dog foretage A-skattetræk i lønnen i forhold til det beløb, der faktisk er indgået i det forløbne år på lønberegningstidspunktet.

Firmaet skal indtægtsføre den ansattes betalinger for råderetten.

Ligningsrådet udtalte i en konkret sag, at medarbejdere, der i begrænset omfang lejer en virksomheds biler, skal beskattes af fri bil. Medarbejderne skal i så fald beskattes af værdien af fri bil med fradrag af den foretagne egenbetaling (lejen). Se LL § 16, stk. 4. se TfS 1994, 730 LR.

Betaler de ansatte eller en hovedaktionær for brug af en firmabil ændrer det ikke på, at der er tale om fri bil, der skal beskattes. Se SKM2011.514.BR.

Udgangspunktet for beskatningen af fri firmabil efter LL § 16, stk. 4, er, at firmaet betaler alle omkostninger til firmabilen, herunder udgifter til benzin og/eller el  (bortset fra tilfælde af sameje)

Se også

Se også afsnit C.A.5.14.1.9. om udgifter i forbindelse med firmabil

Beløb, som den ansatte selv betaler til fx køb af benzin til firmabilen, kan som udgangspunkt ikke reducere den skattepligtige værdi. Se eksempel 3 nedenfor. Told- og Skattestyrelse har dog udtalt, at den ansatte og arbejdsgiveren ved at benytte en særlig fremgangsmåde har mulighed for at opnå en reduktion af den skattepligtige værdi af fri bil med den ansattes køb af benzin. Fremgangsmåden er, at den ansatte formelt ikke betaler for benzinen, men overlader de originale bilag til arbejdsgiveren, der samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb som modtaget egenbetaling fra den ansatte. Den ansattes egenbetaling sker således ved, at arbejdsgiveren ikke udbetaler det beløb, den ansatte har lagt ud for arbejdsgiveren til betaling af benzin. Se TfS 1996, 488 TSS.

Se også

Se også afsnit C.A.5.14.1.10 - om deleleasing og egenbetaling.

Eksempel 1

Betaler den ansatte 500 kr. om måneden til arbejdsgiveren for den private brug af en "ny firmabil" til 200.000 kr., opgøres den skattepligtige værdi af den fri bil i indkomståret 2022 til 48.000 kr. - 6.000 kr. = 42.000 kr. Hertil lægges altid et miljøtillæg, som beregnes inden fradrag af egenbetaling, se herom i C.A.5.14.1.6.

Eksempel 2

Lejer en medarbejder en kassevogn af arbejdsgiveren i en enkelt weekend til brug for privat flytning, skal medarbejderen beskattes af fri bil med fradrag af lejebetalingen. Er der tale om et specialindrettet køretøj, sker beskatningen efter LL § 16, stk. 3. Se afsnit C.A.5.14.1.13 om særlige køretøjer.

Eksempel 3

SKM2011.514.BR.

LL § 16, stk. 4, er, at firmaet betaler alle omkostninger til firmabilen, herunder udgifter til benzin (bortset fra tilfælde af sameje).

I en afgørelse om fri firmabil udtalte Landsskatteretten, at udgangspunktet for beskatning af fri firmabil var, at firmaet betalte alle omkostninger til firmabilen, herunder udgifter til benzin. Beløb, som den ansatte selv betalte til fx køb af benzin til firmabilen, kunne således ikke reducere den skattepligtige værdi. En reduktion i den skattepligtige værdi forudsatte derfor, at den ansatte betalte firmaet med beskattede midler. Se TfS 1997, 658 LSR.

Befordringsfradrag

Der er ret til fradrag for transport mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Se LL § 9 C, stk. 1-4. Hvis en ansat med fri bil tager befordringsfradrag, skal han eller hun dog beskattes af fri befordring med en værdi svarende til størrelsen af befordringsfradraget. Beskatningen sker således i realiteten ved bortfald af fradragsretten. Se LL § 9 C, stk. 7. Se C.A.5.14.4.3 om fradrag for befordring efter LL § 9 C, stk. 7, når befordringen betales af arbejdsgiveren.

Beskatning af fri befordring efter LL § 9 C, stk. 7, som udløses af et fradrag for transport mellem hjem og arbejde, reducerer ikke den skattepligtige værdi af fri firmabil.

Eksempel

I en konkret sag fandt Landsretten, at skatteyderen ikke havde været berettiget til fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejde, fordi han havde fri bil stillet til rådighed. Se SKM2004.207.ØLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2004.207.ØLR

Da skatteyderen fandtes at have haft fri bil stillet til rådighed, kunne han ikke anses for berettiget til at tage fradrag for udgifter til befordring mellem hjem og arbejde. Ikke fradrag for befordring.

 

Byretsdomme

SKM2011.514.BR 

Byretten fastslog bl.a. at, betaler den ansatte eller hovedaktionæren for brug af en firmabil ændrer det ikke på, at der er tale om fri bil, der skal beskattes.

 

Landsskatteretten

SKM2020.498.LSR 

Et selskab havde etableret en ordning, hvor medarbejderne kunne leje biler til privat kørsel. Landsskatteretten fandt, at reglerne om fri bil efter ordlyden af LL § 16, stk. 4, også gælder for biler, der udlejes af arbejdsgiveren til den ansatte. Klager skulle således beskattes af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4, men kunne foretage et fradrag for egenbetalingen i form af den betalte leje. Ved fastsættelse af fradragsbeløbet skulle der tages hensyn til, at egenbetalingen med urette var sket før skattetræk.

Selskabets sag er offentliggjort i SKM2020.331.LSR.

SKM2020.331.LSR 

Et selskab havde etableret en ordning, hvor medarbejderne kunne leje biler til privat kørsel. Landsskatteretten fandt, at reglerne om fri bil efter ordlyden af LL § 16, stk. 4 også gælder for biler, der udlejes af arbejdsgiveren til den ansatte. De ansatte skulle således beskattes efter de skematiske regler i LL § 16, stk. 4, men kunne foretage et fradrag for egenbetalingen i form af den betalte leje. Ved fastsættelse af fradragsbeløbet skulle der tages hensyn til, at egenbetalingen med urette var sket før skattetræk.

De ansattes sag er offentliggjort som SKM2020.498.LSR.

TfS 1997, 658 LSR

Udgangspunktet for beskatning af fri firmabil var, at firmaet betalte alle omkostninger til firmabilen, herunder udgifter til benzin. Beløb, som den ansatte selv betalte til fx køb af benzin til firmabilen, reducerede ikke den skattepligtige værdi. En reduktion i den skattepligtige værdi forudsatte derfor, at den ansatte betalte arbejdsgiveren direkte med beskattede midler. Ikke reduktion for benzin.

 

SKAT/Ligningsrådet

TfS 1996, 488 TSS

Den ansatte og arbejdsgiveren kan ved at benytte en særlig fremgangsmåde få mulighed for at opnå en reduktion af den skattepligtige værdi af fri bil med den ansattes køb af benzin. Fremgangsmåden er, at den ansatte formelt ikke betaler for benzinen, men overlader de originale bilag til arbejdsgiveren, der samtidig indtægtsfører et tilsvarende beløb som modtaget egenbetaling fra den ansatte. Reduktion for benzin.

 

TfS 1994, 730 LR

Medarbejdere, der i begrænset omfang lejer en virksomheds biler, skal beskattes af fri bil. Medarbejderne skal i så fald beskattes af værdien af fri bil med fradrag af den foretagne egenbetaling (lejen), jf. LL § 16, stk. 4. Reduktion for lejebetaling.