Indhold

Reglerne om beskatningen af firmabil gælder for personer, der får stillet fri bil til rådighed for privat brug i en række situationer. Disse situationer er beskrevet i dette afsnit.

Afsnittet indeholder:

  • Ansættelsesforhold mv.
  • Bestyrelse, udvalg mv.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Se også afsnit C.A.5.1.1 om reglerne for personalegoder.

Ansættelsesforhold mv.

Reglerne om beskatning af fri bil gælder for personer, der får stillet en bil til rådighed som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Se LL § 16, stk. 1, 2. pkt.

Eksempel på en situation der var omfattet af reglerne om fri bil

I en konkret sag havde en professionel fodboldtræner fået stillet en sponsorbil til rådighed af et bilfirma. Bilen blev anset som en sponsorindtægt for træneren, hvis værdi skulle opgøres i overensstemmelse med reglerne om værdien af fri bil. Det antal kilometer, som træneren havde kørt for klubben, blev anset for at være privat kørsel i forhold til sponsor. Se TfS 1997, 557 ØLD.

Eksempel på en situation der ikke var omfattet af reglerne om fri bil

I en konkret sag havde en skatteyder benyttet en bil til befordring mellem hjem og arbejde. Bilen var stillet til rådighed af hustruen, som havde tandlægevirksomhed, hvori skatteyderen ikke var ansat. Hustruen blev beskattet af rådigheden over bilen som fri bil. Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til at beskatte manden af fri befordring efter LL § 9 C, stk. 7, fordi hustruen ikke kunne anses som arbejdsgiver i forhold til manden. Se TfS 1997, 745 LSR.

Bestyrelse, udvalg mv.

Reglerne gælder desuden for personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser. Se LL § 16, stk. 1, 2. pkt.

Hovedaktionærer, som ikke er ansatte

Hovedaktionærer, som ikke samtidig er ansatte, er ikke omfattet af reglerne om fri bil i LL § 16, stk. 4. Der er særskilt beskatningshjemmel for udbytter i form af bl.a. fri bil, som stilles til rådighed for en hovedaktionær. Se LL § 16 A, stk. 6. Se afsnit C.B.3.5.3.2 Fri helårsbolig, bil, sommerbolig, lystbåd og motorcykel.

Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen

En selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, og som har valgt at lade sin bil gå ind i denne ordning, skal i denne situation ligestilles med en ansat, der har fået stillet bil til privat rådighed af en arbejdsgiver efter virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3. Se nærmere i C.C.5.2.2.9 Blandet benyttede biler.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1997, 557 ØLD

En professionel fodboldtræner havde fået stillet en sponsorbil til rådighed af et bilfirma. Bilen blev anset som en sponsorindtægt for træneren, hvis værdi skulle opgøres i overensstemmelse med reglerne om værdien af fri bil. Det antal kilometer, som træneren havde kørt for klubben, blev anset for at være privat kørsel i forhold til sponsor. Beskatning fri bil.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2012.369.LSR Beskatning af gulpladebil som fri bil skulle ikke ske hos begge men udelukkende hos den ene ægtefælle (hovedanpartshaver). den anden ægtefælles anvendelse ansås som at ske som følge af den fælles husstand.

TfS 1997, 745 LSR

En skatteyder havde benyttet en bil til befordring mellem hjem og arbejde. Bilen var stillet til rådighed af hustruen, som havde tandlægevirksomhed, hvori skatteyderen ikke var ansat. Hustruen blev beskattet af rådigheden over bilen som fri bil. Landsskatteretten fandt, at der ikke var hjemmel til at beskatte manden af fri befordring efter LL § 9 C, stk. 7, fordi hustruen ikke kunne anses som arbejdsgiver i forhold til manden. Ikke beskatning fri bil.