åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af medarbejdere, når arbejdsgiveren afholder en julefrokost, skovtur eller anden form for firmafest.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Vurderingen af om arrangementet er skattepligtigt
 • Værdiansættelse
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

 • C.A.5.6.1 om receptioner og lignende
 • C.A.5.6.3 om faglige arrangementer betalt af arbejdsgiveren
 • C.A.5.1.3 om bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder
 • C.A.5.1.4 om bagatelgrænsen for mindre personalegoder
 • C.A.5.1.5 om personaleplejefritagelsen
 • C.A.5.16.5 om rejser.

Regel

Som udgangspunkt beskattes personalegoder efter LL § 16.

Deltagelse i en julefrokost, skovtur og en anden form for firmafest, hvor arbejdsgiveren helt eller delvist afholder udgifterne, beskattes efter praksis ikke, når arrangementet er af et rimeligt omfang og varighed. En firmafest kan have mange former, der spænder fra en klassisk julefrokost på arbejdspladsen til deltagelse i fx DHL-løbet, der i en konkret afgørelse anses for at være en firmabetalt skovtur. Se SKM2011.63.SR.

Ansatte, der som kompensation for bortfald eller manglende deltagelse i firmafester får udleveret en anvisning, der for et bestemt beløb giver ret til bespisning på hotel eller lignende, skal beskattes af værdien af anvisningen med dennes pålydende værdi. Se LL § 16, stk. 3 jf. LL § 16, stk. 1.

Et skattepligtigt arrangement kan være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Se LL § 16, stk. 3, 3. pkt. Se afsnit C.A.5.1.4.

Bemærk

Et arrangement afholdt af arbejdsgiveren på arbejdspladsen kan være skattefrit, hvis det er afholdt af arbejdsgiveren som led i almindelig personalepleje. Se C.A.5.1.5 om personaleplejefritagelsen.

Vurderingen af, om arrangement er skattepligtigt

Arrangementet er ikke skattepligtigt, hvis det er af rimeligt omfang og varighed. Ved vurderingen af, om det er af rimeligt omfang og varighed, kan man inddrage følgende momenter:

 • Er arrangementet enkeltstående?
 • Hvor længe varer det?
 • Hvad er udgiftsniveauet?
 • Hvem deltager?
 • Hvor afholdes det?

Der er tale om momenter, der skal afvejes i forhold til hinanden, og der skal foretages en konkret vurdering af det enkelte arrangement. Der kan også være andre momenter end de her nævnte, der kan indgå i en vurdering.

Er arrangementet enkeltstående?

Hvis arrangementet er ét i en række af ofte forekommende arrangementer, taler det for, at arrangementet skal udløse beskatning. Afholder arbejdsgiveren færre arrangementer, der hver især er enkeltstående, taler det imod, at der skal ske beskatning. Afholder arbejdsgiveren eksempelvis en julefrokost, en sommerfest og en skovtur, udløser det ikke beskatning, hvis de øvrige momenter ikke taler for beskatning. Derimod vil det være skattepligtigt, hvis arbejdsgiveren afholder en ugentlig firmafest.

Hvor længe varer det?

Hvis arrangementet varer en dag/aften eventuelt med overnatning, taler det for, at der ikke skal ske beskatning. Er der tale om et arrangement, der varer flere dage med overnatninger inkluderet, taler det for, at arrangementet udløser beskatning for medarbejderen, når arbejdsgiveren afholder udgifter dertil.

Hvad er udgiftsniveauet?

Normalt har udgifterne til firmafesten ikke betydning for vurderingen af, om arrangementet er skattepligtigt for medarbejderen. En julefrokost er eksempelvis ikke skattepligtig for medarbejderen, fordi den bliver afholdt på en meget dyr restaurant.

Udgiftsniveauet kan dog være en indikator sammen med andre momenter for, at der er tale om et atypisk arrangement, som medarbejderen skal beskattes af. Det kan eksempelvis være, hvis der er tale om en dyr rejse til udlandet, der varer flere dage.

I en afgørelse fra skatterådet om Eventyrløbet, blev der ved afgørelsen af, at der er tale om en skovtur, lagt vægt på, at udgiftsniveauet var det naturlige for et skovtursarrangement. Se SKM2011.191.SR.

Udgifterne til eventuelle ekstra goder, der uddeles i forbindelse med firmafesten, kan også have betydning for, om disse goder skal beskattes selvstændigt. I SKM2011.63.SR. om DHL-løbet fandt Skatterådet, at arbejdsgiveren godt kunne give reklameløbetrøjer til alle medarbejderne som led i skovtursarrangementet, uden at medarbejderne skulle beskattes heraf. Giver arbejdsgiveren derimod dyre goder, eller goder der ikke er en naturlig del af arrangementet, skal medarbejderne beskattes af dem.

Hvem deltager?

Hvis det kun er medarbejderne på arbejdspladsen, der deltager, taler det for, at der ikke skal ske beskatning. Deltager personer, der ikke er medarbejdere på arbejdspladsen, taler det for, at der skal ske beskatning. Hvis det forekommer naturligt for arrangementer, at der deltager personer uden for arbejdspladsen, beskattes medarbejderne ikke af arrangementet. Et eksempel på et arrangement, hvor det er naturligt, at ægtefæller og børn deltager, findes i Skatterådets afgørelse om Eventyrløbet. Her skulle medarbejderne ikke beskattes, hvis ægtefæller og børn deltog i arrangementet. Se SKM2011.191.SR.

Hvor afholdes det?

Afholdes arrangementet på arbejdspladsen, taler det for, at der ikke skal ske beskatning. Afholdes det ikke på arbejdspladsen, kan det tale for beskatning, hvis det pågældende sted er usædvanligt for arrangementets afholdelse. Se SKM2010.165.VLR om en arbejdsgiverbetalt rejse til New York.

Eksempler på firmafester, hvor medarbejderen ikke skal beskattes

Her er fire eksempler på firmafester, hvor medarbejderen ikke skal beskattes.

 • Arbejdsgiveren afholder en julefrokost for medarbejderne med julebuffet mv. på et større etablissement, hvor der spiller live musik om aftenen. Der er fælles transport for medarbejderne til og fra etablissementet, hvor medarbejderne samles op og sættes af på forskellige opsamlingssteder, fordi arbejdsgiveren har lejet en bus. Medarbejderne kan efterfølgende overnatte på værelser tilknyttet etablissementet.
 • Arbejdsgiveren afholder en årlig skovtur for medarbejderne. Skovturen afholdes i løbet af en arbejdsdag og foregår i en forlystelsespark. Der afsluttes med middag på en restaurant i forlystelsesparken.
 • Arbejdsgiveren afholder en sommerfest på arbejdspladsen, hvor ægtefæller og børn deltager. Der er arrangeret diverse aktiviteter for både børn og voksne, og der er bestilt mad udefra.
 • En virksomhed, hvor medarbejderne er spredt ud over landet til dagligt, samles til en stor årlig firmafest, der inkluderer overnatning. Festen afholdes på et konferencecenter, og der er middag for medarbejderne om aftenen og morgenmad om morgenen.

Eksempel på et arrangement, hvor medarbejderen skal beskattes

Arbejdsgiveren inviterer medarbejderne og deres ægtefæller på en forlænget weekendtur til London med tre overnatninger på et dyrt hotel for at holde julefrokost dér. Turen har et rent socialt formål, og hensigten er, at medarbejderne også kan foretage juleindkøb mv. på turen. Turen har karakter af, at arbejdsgiveren betaler for en privat rejse, og medarbejderne skal beskattes af arrangementet.

Værdiansættelse

Afholder arbejdsgiveren et arrangement, der er skattepligtigt for medarbejderen, skal medarbejderen beskattes af markedsprisen af arrangementet. Se LL § 16, stk. 3, jf. LL § 16, stk. 1. Se afsnit C.A.5.1 om værdiansættelse. Skal der ske beskatning af, at en ægtefælle deltager i et arrangement, sker beskatningen hos medarbejderen.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2010.165.VLR

Værdien af en arbejdsgiverbetalt rejse til New York, som udelukkende var af social og turistmæssig karakter, var skattepligtig for den ansatte.

Praksis vedrørende julefrokoster og andre lignende personalearrangementer, som er skattefrie, kan ikke tillægges betydning for beskatningen af en rejse af den karakter.

Værdien af godet skulle fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

Skattepligtig for medarbejderen.

 

SKAT 

SKM2015.682.SR

Skatterådet fastslog, at et firmaarrangement, i form af en 3-dages fælles cykeltur gennem Danmark med betalt kost og logi, er et skattepligtigt personalegode.

Efter gennemførelse af cykelturen ville cykel, cykeltøj og andet tilbehør blive overdraget til den enkelte medarbejders eje, hvilket Skatterådet fastslog skulle udløse beskatning af markedsværdien på overdragelsestidspunktet. Endvidere ville medarbejderne blive skattepligtig af lejeværdien i den periode, hvor cyklen var stillet til rådighed.

Skattepligtig for medarbejderen.

SKM2011.64.SR

Skatterådet justerede den vejledende udtalelse i spørgsmål 3 i SKM2010.808.SR om DHL-stafetten. Justeringen fastslår, at DHL-stafetten kan afholdes som et årligt eller halvårligt skovtursarrangement og derved være skattefrit for medarbejderne.

Hvis der er tale om medarbejdere, der løsrevet fra virksomheden i sin helhed, deltager i DHL stafetten eller andre lignende arrangementer, vil arbejdsgivers eventuelle betaling af de hermed forbundne udgifter blive skattepligtig indkomst, der ikke kan være omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder.

 

SKM2011.63.SR

En arbejdsgivers betaling af deltagergebyr, forplejning, løbetrøjer mv. i forbindelse med fx DHL- stafetten anses for omfattet af praksis for skovtursarrangementer og er dermed skattefri for medarbejderne.

Ikke skattepligtig for medarbejderen.

 

SKM2011.191.SR

Skatterådet bekræftede, at arbejdsgivers betaling af deltagergebyr, forplejning, løbetrøjer mv. i forbindelse med motionsløbet Eventyrløbet kan anses omfattet af praksis for skovtursarrangementer og dermed skattefrie for medarbejderne. Skatterådet bekræfter desuden, at også de ansattes eventuelle ægtefælle/samlever samt børn kan deltage i sådanne skovtursarrangementer uden skattemæssige konsekvenser.

Ikke skattepligtig for medarbejderen.