Gaver, der stammer fra indsamlede bidrag, er skattefri for modtageren, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Gaven har udelukkende karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester
  • Gaven er givet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst eller til dennes efterladte
  • Gaven er givet til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe eller til disses efterladte.

Det er også et krav, at gaven er givet én gang for alle og ikke har karakter af vederlag, samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ. Se LL § 7, stk. 1, nr. 1.

Går gavetilsagnet ud på ydelse af en række løbende årlige understøttelser, omfattes forholdet ikke af bestemmelsen. Beløb, der ydes over en årrække, beskattes som almindelig indkomst.

Ved et "indsamlet" gavebeløb forstås både et gavebeløb, hvor indsamlingen henvender sig til offentligheden, og også gavebeløb, der er indsamlet blandt personalet i en institution eller virksomhed. Se fx SKM2008.655.SR.

Bestemmelsen angår kun gaver, der stammer fra indsamlede midler. Almindelige gaver falder således udenfor bestemmelsen.

Det er et krav, at indsamlingen har været organiseret over en vis større personkreds, og at der skal være tale om en egentlig indsamling. Det er ikke tilstrækkeligt, at to, tre eller flere personer slår sig sammen om en gave. Se skd.cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 2.1.1., LSRM 1963, 104, LSRM 1965, 15, LSRM 1969, 27 og LSRM 1981, 57. En indsamling formidlet via internettet anses som en egentlig indsamling.

Gavebeløb, der er betalt af arbejdsgiveren, kan ikke betragtes som "indsamlet". Sådanne gavebeløb falder dog ofte ind under reglerne i LL § 7 U om fratrædelsesgodtgørelse eller jubilæumsgratiale.

Endelig er det en betingelse, at ydelsen ikke har karakter af vederlag for fx arbejdspræstationer, men kun er udtryk for en anerkendelse af modtagerens fortjenester på specielle områder eller i almindelighed.

Se også om fratrædelsesgodtgørelser og jubilæumsgratialer afsnit C.A.3.5.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2007.750.ØLR

Sagen drejede sig om, hvorvidt indtægter fra en såkaldt testimonialkamp, der blev afholdt i 2000, kunne anses for omfattet af den dagældende bestemmelse i LL § 7, stk. 1, litra a, (nu LL § 7, stk. 1, nr. 1), og dermed var skattefri indtægt for sagsøgte.

Landsretten fastslog, at hverken ordlyden eller forarbejderne til den dagældende bestemmelse i LL § 7, stk. 1, litra a, (nu LL § 7, stk. 1, nr. 1) indeholder holdepunkter for at anse det som en betingelse for skattefrihed, at yderen af et indsamlet beløb ikke modtager en vis modydelse i form af adgang til fx et sportsarrangement Det samme gælder i forhold til Skatteministeriets fortolkning af bestemmelsen, hvorefter gavebeløb, der består af indsamlede beløb med fradrag af visse udgifter, ikke er omfattet af LL § 7, stk. 1, litra a.

Landsretten lagde til grund, at tilskuerne var oplyst om, at overskuddet fra arrangementet ville tilfalde A, og at gavebeløbet på 1.125.449 kr. stammer fra billetindtægterne fra testimonialkampen med fradrag af udgifterne til billetsalget samt et særligt beløb til dækning af det underskud, der opstod ved, at sponsor- og andre indtægter ikke kunne dække omkostningerne ved afholdelse af testimonialkampen og den fest, der efter kampen blev holdt for A. Landsretten fandt på den baggrund, at gavebeløbet stammede fra indsamlede bidrag.

Landsretten fandt ikke, at det kan lægges til grund, at den nævnte indsamling fandt sted på As initiativ.

Ikke beskatning

 

Landsskatteretskendelser

TfS 1997, 397

En skatteyder, der som foregangsmand inden for biodynamisk landbrug gennem en årrække havde drevet en landbrugsejendom med blandt andet produktion af råmælk, klagede over, at skatteankenævnet havde anset en gave fremskaffet ved en offentlig indsamling for indkomstskattepligtig. Landsskatteretten fandt, at den omhandlede gave var omfattet af bestemmelsen i LL § 7, stk. 1, litra a, fordi der var tale om en gave indsamlet ved en offentlig indsamling. Gaven, som var givet som økonomisk støtte til klageren, var udtryk for nærsamfundets anerkendelse af klagerens særlige indsats inden for sit felt, hvorimod den ikke repræsenterede nogen form for vederlag for en arbejds- eller bistandspræstation. Det indsamlede beløb på i alt 624.971 kr. var derfor skattefrit.

Ikke beskatning

 

LSRM 1985, 46

Lederen af en konsulenttjeneste fratrådte efter mange års ansættelse. På en generalforsamling blev det vedtaget at give ham en afskedsgave til et beløb af 1 kr. pr. medlem eller 11.000 kr. Gaven var ikke skattefri efter LL § 7, stk. 1, litra a. Gaven skulle betragtes som en tingsgave efter lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 10, og den blev værdiansat til 6.000 kr., og den skattepligtige særlige indkomst blev derfor sat ned til 0 kr.

 

LSRM 1981, 57

A klagede over, at skatterådet for indkomståret 1975 havde anset ham for særlig indkomstskattepligtig af et jubilæumsgratiale på 29.625 kr.

Klageren havde i anledning af sit 25 og 40 års jubilæum som henholdsvis formand og medlem af bestyrelsen for en almenvelgørende institution fået en længere udenlandsrejse for sig og sin hustru af bestyrelsen for denne almenvelgørende institution. Udgifterne til rejsen, der løb op i 29.625 kr., var blevet dækket af institutionen. Klageren havde aldrig modtaget arbejdsvederlag for sin virksomhed som henholdsvis formand for og medlem af bestyrelsen for institutionen.

Klagerens revisor anførte, at det drejede sig om udgifter til en rejse, som klageren ikke selv ville have afholdt, hvis ikke han havde fået rejsen af institutionen, og at det derfor ville være rimeligt, at klageren blev beskattet af værdien af rejsen med halvdelen af de faktiske omkostninger, eller med 14.814 kr., således at den skattepligtige særlige indkomst efter beregningsfradrag blev opgjort til 8.814 kr. Efter at være blevet gjort bekendt med statsskattedirektoratets nedenfor omtalte erklæring nedlagde klagerens revisor principalt påstand om, at den omhandlede gave blev anset for omfattet af LL § 7, stk. 1, litra a, subsidiært at gaven skulle beskattes efter lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 16.

Under sagens behandling havde statsskattedirektoratet udtalt, at gaven efter statsskattedirektoratets opfattelse ikke kunne anses for omfattet af lov om særlig indkomstskat m.v. § 2, nr. 10, fordi institutionen ikke kunne anses som klagerens arbejdsgiver, og at værdien af den omhandlede gaverejse derfor skulle regnes med i klagerens almindelige skattepligtige indkomst efter SL § 4, stk. 1, litra e. Statsskattedirektoratet udtalte også, at det var deres opfattelse, at værdien skulle ansættes til et beløb, der svarede til de udgifter, som institutionen havde haft i forbindelse med rejsen, fordi der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at ansætte værdien til et lavere beløb. I en supplerende erklæring havde statsskattedirektoratet udtalt, at den i sagen omhandlede gaverejse ikke kunne anses omfattet af LL § 7, stk. 1, litra a, fordi rejsen ikke var blevet tilvejebragt ved en særligt foranstaltet indsamling til fordel for klageren, ligesom gaven heller ikke var omfattet af lov om særlig indkomstskat mv. § 2, nr. 16, fordi den ikke var ydet af legater mv.

Statsskattedirektoratet havde herefter indstillet, at klagerens skattepligtige almindelige indkomst blev forhøjet med 29.628 kr. samt at den skattepligtige særlige indkomst blev nedsat til 0 kr.

Landsskatteretten tiltrådte statsskattedirektoratets indstilling.

Beskatning

 

LSRM 1969, 27

En skatteyder havde ved sin fratræden som formand gennem 19 år for den stedlige frimurerloge fået overrakt et gavebeløb på 2.450 kr. Gaven var indsamlet blandt logens ca. 250 medlemmer som påskønnelse af skatteyderens arbejde for logen og giverne ønskede at skatteyderen og hans hustru brugte gaven på en rejse, hvilket de også gjorde. Landsskatteretten fandt, at gaven var skattefri efter LL § 7, stk. 1, litra a, om indsamlingsgaver.

Ikke beskatning

 

LSRM 1965,15

En gartner klagede over, at han var anset for indkomstskattepligtig af en modtaget gave på 5.000 kr.

Klageren modtog i indkomståret på sin 70 års fødselsdag en gave fra salgsforeningerne for Gartneri og Frugtavl i anledning af, at klageren samme år havde været foreningens formand i 30 år og som udtryk for en anerkendelse af hans indsats for foreningens medlemmer. Ønsket om at yde en gave var kommet fra de enkelte lokalforeninger og deres medlemmer, og foreningens bestyrelse havde varetaget indsamlingen, fordi bidragets størrelse afhang af lokalforeningernes størrelse.

Landsskatteretten tiltrådte, at de betingelser for skattefrihed, der står i LL § 7, stk. 1, litra a, var opfyldt. Den påklagede ansættelse blev derfor sat ned til det selvangivne beløb.

Ikke beskatning

 

LSRM 1963,104

En stadsingeniør klagede over, at ligningsmyndigheden havde anset ham for skattepligtig af en gave på 6.825 kr., som han havde fået i anledning af sit 25 års jubilæum som stads- og havneingeniør i X.

Ligningsmyndigheden havde fundet antallet af bidragydere til den omhandlede gave for begrænset til, at beløbet kunne falde ind under bestemmelsen i § 7 i lovbekendtgørelse nr. 206 af 13. juni 1961 om skattefrihed for visse hædersgaver.

Der var 44 bidragydere til gaven. Bidragyderne var alle de firmaer, der havde haft forbindelse med klageren i hans stilling. Med gaven fulgte en tak for samarbejdet gennem 25 år, ligesom det blev tilkendegivet, at gaven kunne benyttes til en ønskerejse for klageren og hans hustru. Klageren oplyste, at pengene var blevet brugt til en rejse.

Landsskatteretten fandt, at den omhandlede gave måtte anses for omfattet af skattefriheden i den nævnte lovbestemmelse, og den påklagede ansættelse blev derfor sat ned med 6.825 kr.

Ikke beskatning

 

Skatterådet

SKM2020.418.SR

En forenings eneste formål og aktivitet er at indsamle midler til A’s efterladte. Indsamlingen blev arrangeret dels som en online-indsamling og dels som et salg af x-genstande. Al overskud fra indsamlingen går ubeskåret til de efterladte.

Skatterådet bekræftede, at Spørger ikke ifaldt selvstændig skattepligt af de indsamlede midler, da de efterladte, og ikke foreningen selv, var rette modtagere af de indsamlede midler.

Skatterådet bekræftede, at A’s efterladte ikke skulle beskattes af gaven. Foreningens midler hidrørte fra en reel indsamling, der er organiseret inden for en vis større personkreds, idet der var tale om en indsamling åben for alle. Gaven ydes én gang for alle.

Skatterådet bekræftede, at andres nuværende eller fremtidige indsamlinger, som ikke involverer Spørger, hverken ville medføre, at Spørger blev rette modtager af de indsamlede midler fra online-indsamlingen, eller at gaven blev skattepligtig for de efterladte. Det var dog en forudsætning, at eventuelle senere indsamlinger var helt uafhængige af den konkret beskrevne indsamling.

 
SKM2019.4.SR

Der var foretaget en indsamlingen for at påskønne og anerkende spørgernes frivillige og ulønnet indsats i deres fritid i kirken. Derudover var indsamlingen sket på initiativ af en kreds af personer, der havde et kendskab til spørgernes liv og tjeneste i kirkelivet, og således ikke på modtagernes initiativ. Kredsen bestod af 45 forskellige personer, som havde bidraget til indsamlingen. Efter praksis kunne indsamlingen anses at opfylde betingelsen om at være organiseret over en større personkreds. Det forudsættes, at gaven ville blive modtaget en gang for alle.

Skatterådet bekræftede, at spørgerne vil være fritaget for at betale skat af det indsamlede beløb, jf. LL § 7, stk. 1, nr. 1.

Ikke beskatning

 
SKM2009.354.SR

Der var indsamlet midler til en 25-årig kørestolsbrugers forberedelse og deltagelse i de Paralympiske Lege i Beijing. Efter en konkret vurdering, herunder at indsamlingen var foretaget af en bred kreds af privatpersoner, fonde og foreninger i spørgerens hjemby og omegn, hvilket den megen medieomtrale af spørgeren bekræftede, fandt skatterådet, at indsamlingsgaven måtte anses for at være ydet som en anerkendelse af spørgerens indsats for, efter at have været ramt af en livstruende sygdom, at kunne deltage i de Paralympiske Lege. Indsamlingsbeløbet var såleds skattefrit efter LL § 7, stk. 1, nr. 1.

Ikke beskatning

SKM2008.655.SR

Skatterådet fandt, at en gave som stammede fra indsamlede bidrag var skattefri for modtageren efter reglerne i LL § 7, stk. 1, nr. 1, pkt. 1, fordi gaven udelukkende var givet i anledning af afdøde ægtefælles sygdom.

Ikke beskatning

 

SKM2008.382.SR

Skatterådet fandt, at en gave som stammede fra indsamlede bidrag var skattefri for modtageren efter reglerne i LL § 7, stk. 1, nr. 1, pkt. 1, fordi gaven udelukkende havde karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Modtageren af gaven havde ydet en stor indsats med arbejdet for at ændre reglerne for opholdstilladelse i Danmark.

Ikke beskatning

 

SKM2006.503.SR

Skatterådet fandt, at en gave, som stammede fra indsamlede bidrag, var skattefri for modtageren efter reglerne i LL § 7, stk. 1, nr. 1, pkt. 1. Modtageren af gaven havde solgt en ejendom, der efterfølgende havde vist sig at være forurenet, og var blevet dømt til at give køberen et forholdsmæssigt afslag på 800.000 kr. Skatterådet lagde ved afgørelsen til grund, at den pågældende gave kunne anses som en hædersgave i anledning af modtagerens indsats for at mindske den økonomiske byrde for nuværende og tidligere ejere af forurenede ejendomme.

Ikke beskatning