Hvis en gave består i en forpligtelse til at betale løbende kontante ydelser, skal der tages stilling til, om der er tale om en kapitalgave eller en aftægts- eller underholdsydelse.

Der er tale om en kapitalgave, hvis der bliver givet et bestemt årligt beløb, indtil der er givet et på forhånd klart fastsat beløb, eller hvis der bliver givet et bestemt beløb i en bestemt årrække. Det er et krav, at gavetilsagnet udtrykkeligt eller stiltiende er givet 

  • uden særlige betingelser
  • uden forbehold om ophør ved giverens eller gavemodtagerens død.

Modtageren af kapitalgaven skal indkomstbeskattes i det år, hvor tilsagnet om gaven er givet, og gaven skal værdiansættes under hensyntagen til den afdragsvise erlæggelse. De årlige ydelser anses som afdrag på gæld og skal ikke medtages ved gavemodtagerens indkomstopgørelse.

Der er fx også tale om en kapitalgave ved løfte om ratevis eftergivelse af en gældspost. Hele den samlede gældseftergivelse (de summerede rater) skal indkomstbeskattes/afgiftsberigtiges i det år, hvor løftet om gældseftergivelsen afgives til skyldneren.

Skatteforvaltningen kan tilsidesætte dispositioner, der formelt fremtræder som led i en gensidigt bebyrdende aftale, men hvor ydelsen ikke reelt modsvares af en tilsvarende ydelse fra modtageren. Se BAL § 28, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.A.3.8 om aftægtsydelser.