Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om gavebidrag til valgkampagner.

Et bidrag, som et politisk parti får af en privatperson eller fra en privat virksomhed, er skattefrit for partiet, fordi bidraget er en indkomst af ikke-erhvervsmæssig karakter. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

►Gives bidraget til et parti, der kanaliserer det ud til den enkelte kandidat til brug for dennes politiske arbejde, vil beløbet ikke blive anset for en indtægt for kandidaten og skal derfor ikke medregnes til den pågældendes personlige indkomst.◄

Privat ydet støtte til en kandidat uden for partierne eller til en bestemt politiker inden for et parti er personlig indkomst for politikeren efter SL § 4 og PSL § 3.

►Se SKM2017.488.LSR, hvor indbetalinger fra sponsorer til en politikers private konto var skattepligtig indkomst for politikeren. Øvrige indbetalinger fra sponsorer, der var indgået på kontoen hos partiets lokalforening, og hvor politikeren fik refunderet udgifter til en valgkampagne som udlæg efter regning, var derimod ikke skattepligtige for politikeren.

Ved starten af valgkampagnen indbetalte partiets sponsorer således bidrag til lokalforeningens konto, hvorfra politikeren efter regning fik refunderet udgifter, der vedrørte kampagnen. Da det i en periode efter kassererens dødsfald ikke var muligt for lokalforeningen at afholde kampagneudgifter fra foreningens konto, indbetalte nogle sponsorer efter aftale med politikeren i stedet deres bidrag til politikerens private konto. For Landsskatteretten var der ikke fremlagt materiale, der kunne dokumentere, at de afholdte kampagneudgifter og modtagne kampagnebidrag klart kunne henføres til partiets overordnede kampagne og ikke politikerens individuelle kandidatur. Kampagnebidragene indbetalt direkte til politikerens private konto kunne derfor ikke sidestilles med bidrag ydet direkte til et politisk parti. Bidragene blev derfor anset for personlig indkomst for politikeren, jf. PSL § 3, stk. 1, jf. SL § 4.

Se også SKM2011.60.SR, hvor bidrag, der blev betalt til et parti, der efterfølgende kanaliserede dem ud til politiske kandidater, ikke var skattepligtige for kandidaterne.◄

Udtalelse fra skatteministeren om enkeltkandidaters skattepligt

Skatteministeren har i forbindelse med behandlingen af Justitsministeriets forslag til ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber afgivet følgende udtalelse (uddrag):

"Spm. nr. 61 af 3. maj 1995:

Der udbedes en uddybning af justitsministerens afsluttende bemærkning under forslagenes 1. behandling, hvorefter tilskud til enkeltkandidater er skattepligtige.

Skatteministerens svar:

Det kan indledningsvis bemærkes, at offentligt ydet støtte til et politisk parti eller en politisk kandidat uden for partierne er skattefri, jf. § 13 i lov om økonomisk støtte til politiske partier mv. For så vidt angår private bidrag til politiske partier samt til de enkelte kandidater både i og uden for partierne gælder derimod de almindelige skattemæssige regler.

Et politisk parti er omfattet af skattepligten efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Skattepligten omfatter dog alene indtægter, som erhverves af partiet ved erhvervsmæssig virksomhed. Et bidrag, som et politisk parti får af en privatperson eller fra en privat virksomhed, vil således som følge af dets ikke-erhvervsmæssige karakter være skattefrit for partiet.

Privat ydet støtte til en kandidat uden for partierne eller til en bestemt politiker inden for et parti er personlig indkomst for den pågældende efter SL § 4, jf. PSL § 3.  Er situationen den, at en politiker til fordel for sit parti giver afkald på et bidrag, som den pågældende har modtaget fra privat side, vil bidraget være skattepligtigt for politikeren, da denne ved afkaldet disponerer over bidraget. Der er ikke hjemmel for politikeren til at fradrage bidraget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Når en privatperson eller en privat virksomhed ønsker at yde et bidrag til en politiker, vil situationen dog formentlig normalt være den, at bidraget gives til partiet, som kanaliserer det ud til den enkelte kandidat til brug for dennes politiske arbejde. Der vil derfor i praksis typisk ikke være noget beskatningsproblem.

Et beløb, som et parti bruger i en valgkampagne for at promovere en af partiets politikere, betragtes nemlig ikke som en indtægt for denne og skal derfor ikke medregnes til den pågældendes personlige indkomst....." Se TfS 1995, 620.

Skatteministeriets og skatteministerens svar på to spørgsmål om støtte til enkeltkandidater, herunder støtteannoncer

I TfS 1997, 553 og TfS 1997, 554, redegør henholdsvis Skatteministeriet og skatteministeren for den skattemæssige behandling af støtte til kandidater i forbindelse med kommunevalg, herunder støtteannoncer i blade og aviser.

Skatteministeriet har fra et fagforbund fået en henvendelse om den skattemæssige behandling af støtte til kandidater i forbindelse med kommunevalget.

Henvendelsen går på en nærmere afklaring af de skattemæssige konsekvenser, hvis fagforbundets blad profilerer de kandidater, der er medlemmer af fagforbundet. Fagforbundet ønskede også, at Skatteministeriet tog stilling til de skattemæssige konsekvenser af lokalafdelingers profilering af medlemmer i det lokale fagblad. Fagforbundet fremførte, at der i journalistisk henseende altid bliver skelnet mellem annonce- og artikelform. Det var fagforbundets opfattelse, at et sådant skel også burde give sig udslag i den skattemæssige vurdering af forholdet.

Skatteministeriet har svaret følgende:

"For den skattemæssige behandling af tilskud fra private til politikere og andre, kan der indledningsvis henvises til skatteministerens svar til Justitsministeriet, offentliggjort i TfS 1995, 620, samt til ministerens svar på spørgsmål nr. 222, 223 og 224 af 21/3 1997 (alm. del - bilag 404).

Det fremgår heraf, at bidrag fra private til enkeltpersoner er skattepligtige. Der er også skattepligt, hvis bidraget består i andet end kontanter, eksempelvis i form af en betalt støtteannonce i et blad.

De skattemæssige konsekvenser bliver ikke påvirket af, at der er tale om blade/fagblade, som kun går ud til en bestemt kreds af mennesker.

Det gør heller ikke nogen forskel, om der er tale om en artikel, hvori den enkelte eller flere profileres, eller en annonce. Det skal dog understreges, at ordet "profilere" er vigtigt i denne sammenhæng. Skatteministeriet er enigt i, at der skal skelnes mellem annoncer og artikler, og at et sådant skel også bør give sig udslag i den skattemæssige vurdering. Faglige og andre oplysende eller orienterende artikler, som ikke direkte har til formål at profilere enkeltkandidater i forbindelse med et valg, er naturligvis ikke skattepligtige for de pågældende.

Det er den pågældende kandidats lokale ligningskommune, som i givet fald tager stilling til de skattemæssige forhold i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder på området.

Det fremgår af skatteministerens svar på spørgsmål nr. 222, 223 og 224 af 21/3 1997 (TfS 1997, 554) til Folketingets Skatteudvalg, at det umiddelbart kan være vanskeligt at fastsætte den økonomiske værdi i de tilfælde, hvor der skal ske beskatning af en støtteannonce. Dette gælder naturligvis også i tilfælde af beskatning af profilerende artikler. Det er umiddelbart Skatteministeriets opfattelse, at der bør tages udgangspunkt i, hvad en støtte-annonce med et tilsvarende budskab ville koste. Som sagt henhører sådanne spørgsmål under ligningsmyndighederne.

Med det nuværende regelsæt er valgtilskud mv. fra private kun skattefrie, hvis de ydes direkte til et politisk parti. Til gengæld får det ingen skattemæssige konsekvenser for modtagerne, hvis et bidrag derefter kanaliseres ud til brug for enkeltkandidaters valgkampagner mv."

"Meddelelse fra skatteministeren 

Spørgsmål 222

Hvis en privatperson, en faglig klub på en arbejdsplads eller en erhvervsdrivende indrykker en støtteannonce i et lokalt dagblad for en kandidat i forbindelse med et valg uden kandidatens vidende og tilsagn, bliver kandidaten så beskattet af annoncens "værdi"?

Spørgsmål 223

Hvis en kandidat i en valgsituation pr. anbefalet brev med kopi til skatteforvaltningen meddeler en potentiel bidragyder, at kandidaten ikke ønsker støtte i form af støtteannoncer i det lokale dagblad, bliver kandidaten så beskattet af annoncernes "værdi"?

Spørgsmål 224

I forbindelse med et valg er det meget almindeligt, at en bredere personkreds i en annonce ved navns nævnelse erklærer sig som stillere/støtter til en bestemt kandidat. Annoncen betales af de i annoncen opførte personer med fx 25 kr. fra hver person. Bliver en kandidat beskattet af "værdien" af en sådan annonce?

Svar

Da de stillede spørgsmål - med forskellige nuancer - alle vedrører beskatning af valgtilskud til enkeltkandidater, gav skatteministeren et samlet svar.

I et svar til Justitsministeriet i sommeren 1995 uddybede Skatteministeriet nærmere den skattemæssige behandling af bidrag, som af private ydes til politikere. Dette svar er offentliggjort i TfS 1995, 620. Det fremgår heraf, at private bidrag til et politisk parti ikke er skattepligtige for partiet eller for den enkelte kandidat, når partiet bruger midler til at føre partiet og enkelte kandidater frem.

Ydes der derimod privat støtte til en kandidat uden for partierne eller til en bestemt politiker inden for et parti, er den ydede støtte personlig indkomst for den pågældende efter SL § 4, jf. PSL § 3. Det gælder eksempelvis private bidrag fra en privatperson, en faglig klub på en arbejdsplads eller en erhvervsdrivende direkte til den enkelte kandidat. Det samme gælder, når en bredere personkreds går sammen om at yde et bidrag til en enkelt kandidat.

Det er dog Skatteministeriets opfattelse, at der i praksis typisk ikke vil være et beskatningsproblem, fordi situationen formentlig normalt vil være den, at bidraget gives til partiet, som kanaliserer det ud til de enkelte kandidater i forbindelse med deres politiske arbejde.

Men er der tale om private bidrag direkte til en enkelt kandidat, omfatter skattepligten både bidrag i form af kontante tilskud og bidrag i form af betalte støtteannoncer eller pjecer, der handler om den enkelte kandidat.

Hvor det private bidrag består i andet end kontanter, er det en afgørende forudsætning for beskatning, at værdien for den enkelte kandidat kan opgøres. Er der tale om en støtteannonce vedrørende en enkelt kandidat, vil den skattepligtige værdi som udgangspunkt kunne opgøres til annonceudgiften. Ydes der derimod et privat bidrag i form af en støtteannonce rettet mod flere kandidater, kan det umiddelbart synes vanskeligt at opgøre den økonomiske værdi. Der må derfor foretages et konkret skøn herover.

Skattepligten af private bidrag er som udgangspunkt uafhængig af, om den enkelte kandidat på forhånd har givet tilsagn om at modtage et bidrag. Det er Skatteministeriets opfattelse, at personer og enkeltkandidater, der involverer sig i politik og opstiller til valg, må anses for at være indforstået med at modtage støtte på den ene eller anden vis, dog typisk via partiet. Der er dog tale om et område, hvor de pågældende kandidater også stiltiende accepterer at modtage bidrag i form af bl.a. lokale støtteannoncer.

Derimod vil det ikke udløse beskatning, hvis den pågældende kandidat på forhånd har afslået at modtage et privat bidrag Om der foreligger et sådan afslag, beror på, om den pågældende udtrykkeligt har frabedt sig at modtage et bidrag." 

SAU - alm. del svar på spørgsmål 35 af 7. februar 2023 om beskatning af personligt indsamlede midler til valgkamp 

I SAU alm. del - svar på spørgsmål 35 redegøres bl.a. for beskatningsreglerne, når en politiker indsamler midler til vedkommendes egen valgkampagne. Det kan fx være den situation, hvor der doneres via Mobilepay, og når der indsamles til en politikers separate konto hos partiet, der kun er beregnet til den enkelte politikers egen kampagne. Det kan også være en anden situation, hvor en politiker frabeder sig honorar for foredragsvirksomhed eller lignende og i stedet beder opdragsgiveren sende et bidrag til en organisation eller forening, som politikeren selv udpeger.

Det fremgår af svaret, at i forhold til tilfælde, hvor en politiker selv indsamler midler til vedkommendes egen valgkampagne, fx via Mobilepay, så er vedkommende skattepligtig af de indsamlede midler efter SL § 4. Er der tale om, at bidraget gives til partiet, der kanaliserer det ud til kandidaten, vil det ikke være skattepligtigt. Dette vil dog, som det fremgår af svaret, ikke være tilfældet, hvis der er tale om indsamling til en politikers separate konto hos partiet, der kun er beregnet til den enkelte politikers egen valgkampagne.

I tilfælde, hvor en politiker frabeder sig honorar for foredragsvirksomhed eller lignende og i stedet beder opdragsgiveren sende et bidrag til en organisation eller forening, som politikeren selv udpeger, fremgår, at hvis der er erhvervet ret til en indtægt, kan et efterfølgende afkald på at modtage indtægten normalt ikke tillægges skattemæssig betydning. Det vil derfor være skattepligtigt for politikeren.

Hvis det - før politikeren har erhvervet ret til honoraret - er aftalt, at honoreringen skal ske i form af en donation til en forening, vil honoraret også skulle beskattes hos politikeren. Dette skyldes, at vedkommende har disponeret over honoraret og herved givet et såkaldt dispositivt afkald. Det er alene, hvis der er givet et såkaldt blankt afkald, hvor politikeren ikke disponerer over beløbet, at der kan være skattefrihed.

Indsamling via en forening

Der redegøres endvidere for den skattemæssige behandling, når en politiker eller en anden fra partiet danner en forening, der er separat fra partiet, og hvor foreningen modtager donationer, der bruges til at få politikeren valgt.

Hvis det vurderes, at donationen tilkommer foreningen, vil donationen være skattefri for foreningen, hvis foreningen beskattes efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, og der ikke er tale om en donation til foreningens evt. erhvervsmæssige virksomhed. Det fremgår også, at hvis foreningen herefter vælger at kanalisere donationen ud til politikeren til brug for det politiske arbejde, og det politiske arbejde ligger inden for foreningens virke, så kan dette ligestilles med, at politiske partier kanaliserer bidrag ud til enkelte kandidater. Dette udløser ikke beskatning af kandidaten.

Ydes donationen derimod direkte til en politisk kandidat, vil vedkommende være skattepligtig af donationen, jf. SL § 4.

Indsamling på anden vis

Det fremgår, af SAU alm. del - svar på spørgsmål 35, at:

"Hvis en politiker selv indsamler midler til vedkommendes egen valgkampagne, er vedkommende skattepligtig af de indsamlede midler efter statsskattelovens § 4."

Det følger ligeledes af SKM2017.488.LSR, at indsamlinger til en politikers private konto er skattepligtig indkomst for politikeren, medmindre det kan dokumenteres, at de afholdte kampagneudgifter og modtagne kampagnebidrag klart kan henføres til partiets overordnede kampagne og ikke politikerens individuelle kandidatur. Indbetalinger, der var indgået på partiets konto, og hvor politikeren fik refunderet udgifter til valgkampagnen som udlæg efter regning, var derimod ikke skattepligtige for politikeren.

Se også SKM2011.60.SR, hvor bidrag, der blev betalt til et parti, der efterfølgende kanaliserede dem ud til kandidaterne, ikke var skattepligtige for kandidaterne.

Efter Skattestyrelsens opfattelse gælder dette også ved indsamling i forbindelse med arrangementer, fx kaffe- og kagearrangementer, fundraising middage, crowdfunding osv.

Hvis en politiker således afholder et kaffe- og kagearrangement eller en fundraising middag, hvor det er muligt at møde politikeren, og politikeren i den forbindelse indsamler midler til vedkommendes egen valgkampagne, hvor indsamlingen sker til politikerens private konto, evt. i form af betaling for deltagelsen i arrangementet, er politikeren skattepligtig af de indsamlede midler efter SL § 4. Det samme vil være tilfældet, hvis politikeren indsamler midler til vedkommendes egen valgkampagne via crowdfunding.

Afholder et parti eller en forening et kaffe- og kagearrangement eller en fundraising middag, hvor det er muligt at møde en konkret politiker, og partiet eller foreningen indsamler midler, hvor indsamlingen sker til partiets eller foreningens konto, og hvor partiet eller foreningen herefter kanaliserer midlerne ud til kandidaten til brug for at føre dennes valgkamp, vil dette ikke være skattepligtigt for kandidaten. Det samme vil være tilfældet, hvis partiet eller foreningen indsamler midler via crowdfunding, som partiet eller foreningen herefter kanaliserer ud til kandidaten til brug for at føre dennes valgkamp.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2017.488.LSR

►Landsskatteretten fandt, at en folketingskandidat var skattepligtig af bidrag indbetalt direkte til kandidatens private konto til brug for førelse af kandidatens egen valgkampagne. Bidrag, der forinden var indbetalt til lokalforeningens konto, hvorfra politikeren efter regning fik refunderet udgifter, der vedrørte kampagnen, blev ikke beskattet hos politikeren.◄

Skatterådet

SKM2011.60.SR

►Skatterådet kunne bekræfte, at modtagelse af de i sagen politiske bidrag ikke var skattepligtigt for spørgers politiske partiforening.

Skatterådet bekræftede endvidere, at udlevering af vin til en værdi af 90 kr. til bidragsyder ikke var skattepligtigt for bidragsyder under de i sagen foreliggende omstændigheder.

Skatterådet kunne endeligt bekræfte, at spørgers opstillede kandidat ikke ifaldt skattepligt af de i sagen politiske bidrag/ donationer.◄