åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for værdifastsættelse og beregning af afgift for veterankøretøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Tidligere eksporterede køretøjer
  • Teknisk årgangsbestemmelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Køretøjer, der er mere end 35 år gamle bliver betragtet som veterankøretøjer i registreringsafgiftslovens forstand.  Den afgiftspligtige værdi for veterankøretøjer er køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet indbefattet merværdiafgift, men uden registreringsafgift. Afgiften beregnet efter køretøjets almindelige pris kan dog ikke overstige afgiften beregnet på grundlag af en afgiftspligtig værdi, der fastsættes som 75 pct. (40 pct. for motorcykler) af køretøjets nypris indbefattet merværdiafgift men uden registreringsafgift, dvs. køretøjets afgiftspligtige værdi som nyt.

Veterankøretøjer er undtaget fra reglerne om tillæg i registreringsafgiften som følge af CO2-udledning, ligesom der for veterankøretøjer ikke beregnes et bundfradrag i registreringsafgiften. Se afsnit I.A.1.4.2. for en beskrivelse af reglerne om tillæg for CO2-udledning og bundfradrag i registreringsafgiften.

Se REGAL § 10, stk. 4.

Et brugt køretøjs alder regnes fra første registreringsdato, hvis denne kendes.

Hvis registreringsmåneden kendes, bliver registreringsdatoen af praktiske hensyn regnet fra den 1. i måneden.

Hvis første registreringsdato ikke kendes, bliver et køretøj af praktiske hensyn anset for at overholde 35 års reglen, når anmeldelsesåret minus registreringsåret er minimum 35 år. Hvis registreringsåret ikke kendes, bliver fabrikationsåret brugt.

Se også registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 33.

Tidligere eksporterede køretøjer

For køretøjer, der er mere end 35 år gamle, som bliver genindført efter at have været udført mod udbetaling af eksportgodtgørelse efter REGAL § 7b, bliver afgiften fastsat til den udbetalte godtgørelse, dog uden nedslag i afgiftsbeløbet. Se REGAL § 10, stk. 4. Sådanne veterankøretøjer kan således ikke længere afgiftsberigtiges på grundlag af køretøjets almindelige pris mv.

Teknisk årgangsbestemmelse

For ombyggede og eller reparerede veterankøretøjer, der er blevet ombygget i et sådant omfang, at en synsvirksomhed eller Færdselsstyrelsen har lavet en teknisk årgangsbestemmelse (fx Hot-Rods, Buggy's, Speedsters og MC Choppere mv.), kan værdiansættelsen tage udgangspunkt i denne tekniske årgangsbestemmelse. Dette kræver, at der bliver fremlagt dokumentation herfor.

Det betyder i praksis, at der ved værdifastsættelsen af sådanne ombyggede køretøjer skal tages hensyn til den teknisk fastsatte årgangsbestemmelse.  Hvis køretøjets alder ændres i forbindelse med den tekniske årgangsbestemmelse, vil afgiftsberigtigelsen kun kunne ske efter reglerne for veterankøretøjer i REGAL § 10, stk. 4, såfremt køretøjet på tidspunktet for afgiftsberigtigelsen er 35 år eller ældre.

Den afgiftspligtige værdi for den ombyggede bil kan ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt. Det er naturligvis forudsat, at der bliver fremlagt den tilstrækkelige dokumentation fra synsvirksomheden eller Trafikstyrelsen. I et sådant tilfælde vil Skatteforvaltningen ud over at fastsætte handelsprisen/markedsprisen for bilen, også skulle fastsætte en værdi for et tilsvarende nyt køretøj i forhold til den teknisk fastsatte årgang. Det er denne værdi, der således ikke kan overstiges.

Se REGAL § 10 om værdifastsættelse af brugte køretøjer og reglerne for teknisk årgangsbestemmelse i registreringsafgiftsbekendtgørelsen §33.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2012.365.LSR

Sagen vedrørte et køretøj, der var væsentligt ombygget, og dermed havde mistet sin identitet som veterankøretøj. Landsskatteretten fandt derfor, at køretøjets afgiftspligtige værdi skulle fastsættes i henhold til REGAL § 10, stk. 1. På grund af de væsentlige oplysninger kunne køretøjets oprindelige nyvognspris ikke anvendes. I stedet blev der skønsmæssigt fastsat en ny pris i henhold til REGAL § 10, stk. 2. Landsskatteretten stadfæstede dermed den af motorankenævnet fastsatte afgiftspligtige værdi.