åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.A.1.5.2 Værdifastsættelse af nye køretøjer, herunder standardpris" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold 

Dette afsnit beskriver reglerne for værdifastsættelse af nye køretøjer, herunder anmeldelse og anvendelse af standardpriser.

Afsnittet indeholder: 

 • Definition af nye køretøjer
 • Definition af standardpris mv.
 • Salgspris højere end standardpris
 • Salgspris lavere end standardpris
 • Virksomheder, der udtager biler til eget brug, herunder demobiler
 • Genberegning af den afgiftspligtige værdi for køretøjer udtaget til eget brug, herunder demobiler, leasingkøretøjer mv.
 • Interesseforbundne parter og nærtstående
 • Parallelimport
 • Manglende standardpris
 • Offentliggørelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition af nye køretøjer

Et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, bliver anset som nyt indtil det har kørt 2.000 kilometer, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker at det kan sælges som fabriksnyt. Se registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 27 om nye contra brugte køretøjer.

For et køretøj, der ikke tidligere har været indregistreret, påhviler det den afgiftspligtige at dokumentere eller sandsynliggøre, at køretøjet er brugt. Se Landskatterettens kendelse SKM2021.29.LSR.

Definition af standardpris mv.

Ved standardpris for et motorkøretøj forstås en vejledende pris ved salg til bruger, der er anmeldt over for Motorstyrelsen i forbindelse med køretøjets oprettelse i Motorregistret. Den anmeldte pris skal indeholde en positiv avance. Importøravancen må ikke være negativ, og den anmeldte pris skal som minimum indeholde en samlet avance på 9 pct. for importør og forhandler Det gælder også for anmeldte priser på ekstraudstyr.

Se REGAL § 9 om anmeldelse af standardpris.

Standardpriserne gælder for køretøjer af det pågældende mærke i original skikkelse (fabriksudførelse). Hvis køretøjet bliver leveret med afgiftspligtigt ekstraudstyr, som ikke er omfattet af den anmeldte pris, skal der betales afgift efter standardprisen med tillæg af betalingen for ekstraudstyret.

Bemærk

Alle omkostninger skal regnes med til den afgiftspligtige værdi, dvs. både prisen for selve køretøjet, standardudstyr og ekstraudstyr, som er monteret/udført på køretøjet, arbejdsydelser og garantiordninger, fragt/forsendelsesomkostninger mv.

Vær opmærksom på, at der ved lov nr 411 af 11. maj 2012 er sket en lovændring, der betyder, at registreringsafgiften af et fabriksnyt køretøj skal beregnes på grundlag af køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Afgiftsberigtigelse på grundlag af mindstebeskatningsprisen for fabriksnye køretøjer er således principielt afskaffet. Tilsvarende gælder for afgiftsberigtigelse af fabriksnye køretøjer købt i udlandet (parallelimport), hvor det ikke længere er muligt at afgiftsberigtige et køretøj på grundlag af den udenlandske købsfaktura.

Salgspris højere end standardpris

Hvis køretøjet bliver solgt til en pris, der er højere end den anmeldte standardpris, skal denne højere pris anvendes som køretøjets afgiftspligtige værdi. Det hænger sammen med, at registreringsafgiften af et fabriksnyt køretøj beregnes på grundlag af køretøjets faktiske salgspris ved salg til bruger her i landet.

Salgspris lavere end standardpris

Hvis et køretøj bliver solgt til en pris, der er lavere end den anmeldte, kan denne pris anvendes som køretøjets afgiftspligtige værdi på betingelse af, at den nedsatte pris indeholder en samlet avance på mindst 9 pct., og at prisen kan anses for at være den almindelige pris ved salg til bruger her i landet.

Der kan naturligvis forekomme tilfælde, hvor et konkret køretøj kun kan sælges med reduceret fortjeneste eller med tab. I disse tilfælde vil afgiftsberigtigelsen kunne ske efter reglerne i REGAL § 9, stk. 4, hvor værdien fastsættes skønsmæssigt.

Virksomheder, der udtager biler til eget brug, herunder demobiler

Det fremgår af REGAL § 8, stk. 6, at den afgiftspligtige værdi for køretøjer som en virksomhed udtager til eget brug, fastsættes som i REGAL § 8, stk. 1, som ved salg af køretøjet til en bruger her i landet.

Køretøjer som importør-, forhandler- og leasingvirksomheder udtager til eget brug til anvendelse som bl.a. demobiler, udlejningsbiler eller leasingbiler mv., skal derfor afgiftsberigtiges på samme grundlag som køretøjer der sælges, dvs. på grundlag af køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet.

Idet virksomheden ved udtagelse af køretøjet til eget brug er at betragte som en bruger på lige fod med alle andre, kan virksomheden som udgangspunkt afgiftsberigtige bilen på grundlag af sin egen indkøbspris.

Det er en forudsætning for, at virksomheden kan anvende sin egen indkøbspris ved afgiftsberigtigelse af en bil udtaget til eget brug, at indkøbsprisen indeholder minimum 9 pct. i samlet avance for importør og forhandler, jf. REGAL § 8, stk. 1, 3. pkt.

Grundlaget for afgiftsberigtigelsen kan aldrig være lavere end den pris, som den, der afgiftsberigtiger køretøjet, har betalt for det.  Den virksomhed, som afgiftsberigtiger køretøjet, skal kunne redegøre for, at der er handlet til en pris, der afspejler køretøjets almindelige pris ved salg til bruger.

For det samme køretøj (mærke, art, model og type) kan der være forskellige almindelige priser, idet prisen ved salg til storkunder, hvor der sælges mange køretøjer på én gang, typisk vil være lavere, idet der opnås en rabat, som ikke gives ved enkeltsalg af køretøjet.

Køretøjer som importør-, forhandler- og leasingvirksomheder udtager til eget brug (demobiler), herunder til udlejning eller leasing, skal afgiftsberigtiges på samme grundlag, altså på grundlag af køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet.

Forhandlere, der udtager et køretøj til eget brug, og en leasingvirksomhed der erhverver et køretøj med henblik på leasing, anses som bruger på lige fod med alle andre. Se REGAL § 8, stk. 6.

Grundlaget for afgiftsberigtigelsen kan aldrig være lavere end den pris, som den, der afgiftsberigtiger køretøjet, har betalt for det.  Den virksomhed, som afgiftsberigtiger køretøjet, skal kunne redegøre for, at der er handlet til en pris, der afspejler køretøjets almindelige pris ved salg til bruger.

For det samme køretøj (mærke, art, model og type) kan der være forskellige almindelige priser, idet prisen ved salg til storkunder, hvor der sælges mange køretøjer på én gang, typisk vil være lavere, idet der opnås en rabat, som ikke gives ved enkeltsalg af køretøjet.

Genberegning af den afgiftspligtige værdi for køretøjer udtaget til eget brug. Herunder demobiler, leasingkøretøjer mv.

Køretøjer, som virksomheder udtager til eget brug med henblik på anvendelse som demobiler, leasingkøretøjer eller lignende, bliver typisk afgiftsberigtiget på grundlag af virksomhedens indkøbspris, forudsat at denne indeholder 9 pct. i samlet avance for importør og forhandler.

Som følge af lov nr. 1195 af 14. november 2017, som ændret ved lov nr. 2193 af 30. november 2021, er der i REGAL § 9 a indsat en bestemmelse, som medfører at der ved salg eller anden overdragelse af køretøjet fra den første registrerede ejer til en tredjepart, eller senest 3 måneder efter tidspunktet for første registrering, altid skal foretages en genberegning af køretøjets afgiftspligtige værdi som et brugt køretøj efter REGAL § 10. Køretøjer omfattet af denne bestemmelse er "nye køretøjer, som er eller efter deres anvendelse kunne være omfattet af § 3 b, som er omfattet af § 8, stk. 6, eller som anvendes til erhvervsmæssig udlejning eller erhvervsmæssigt udlån, og som ikke er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 15. "

Hvis den genberegnede afgiftspligtige værdi, som er tilbageregnet til første registreringstidspunkt, overstiger den afgiftspligtige værdi fastsat ved første registrering af køretøjet, skal den genberegnede afgiftspligtige værdi anses for køretøjets oprindelige afgiftspligtige værdi. Køretøjet skal derfor afgiftsberigtiges på ny efter de almindelige regler for det pågældende køretøj på det tidspunkt, hvor den afgiftspligtige værdi fastsættes på ny. I den nye beregnede registreringsafgift gives der fradrag for den allerede betalte registreringsafgift for et beløb, der højst kan udgøre den nye beregnede afgift.

Se REGAL § 9 a, stk. 1 og 2.

Særligt for leasingkøretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift

Hvis køretøjet er omfattet af reglerne i REGAL § 3 b, efteropkræves der ikke afgift for den afgiftsperiode, som ligger forud for det tidspunkt, hvor den fornyede afgiftsberigtigelse foretages. For en leasingaftale for et nyt køretøj kan der således beregnes og betales forholdsmæssig registreringsafgift på grundlag af leasingvirksomhedens indkøbspris indeholdt 9 pct. avance, i de første tre måneder. Herefter skal beregning og betaling af forholdsmæssig registreringsafgift ske på grundlag af den genberegnede afgiftspligtige værdi.

Se REGAL § 9 a, stk. 2.

I forbindelse med genberegning af afgiftsgrundlaget for leasingkøretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift kan der samtidig med genberegningen efter anmodning foretages en opgørelse af afgiftsdifference i medfør af § 3 b, stk. 9 (værditabsberegning). Dette gøres med udgangspunkt i køretøjets afgiftspligtige værdi fastsat ved første registrering. Denne værditabsberegning kan foretages uanset, at leasingforholdet ikke ophører på dette tidspunkt. Hvis værditabsberegning foretages på dette tidspunkt, kan denne periode ikke også medtages ved en efterfølgende værditabsberegning for køretøjet, når leasingaftalen ophører. En senere værditabsberegning skal således tage udgangspunkt i den genberegnede afgiftspligtige værdi.

Se REGAL § 9 a, stk. 3.

Virksomhedernes pligt til at foretage genberegning

Alle ejere af køretøjer omfattet af bestemmelsen om genberegning har pligt til selv at angive den genberegnede afgiftspligtige værdi. De har endvidere pligt til at afgiftsberigtige køretøjerne, hvis den genberegnede afgiftspligtige værdi overstiger værdien ved første registrering. Hvis ejerne undlader dette, kan Skatteforvaltningen fastsætte værdien efter REGAL § 10 og beregne og opkræve evt. yderligere afgift på dette grundlag. Skatteforvaltningen kan i grove eller gentagne tilfælde desuden afmelde køretøjet fra registrering i Køretøjsregisteret og anmode politiet om at inddrage nummerpladerne.

Se REGAL § 9 a, stk. 4-6.

Interesseforbundne parter og nærtstående

Der stilles særlige krav til dokumentation af afgiftsgrundlaget for et køretøj, der er handlet mellem interesseforbundne virksomheder eller nærtstående. Disse skal kunne godtgøre, at der er handlet til en pris, der afspejler køretøjers almindelige pris ved salg til bruger her i landet, inkl. moms. Se REGAL § 8, stk. 7.

Afgrænsningen af interesseforbundne virksomheder og nærtstående sker på tilsvarende måde som efter LL § 2, stk. 1-4.

Det vil bero på en konkret vurdering, hvorvidt der er afgiftsberigtiget på et tilsvarende grundlag i ikke uvæsentligt omfang. Dokumentationskravet vil være opfyldt, hvis der er foretaget afgiftsberigtigelser af et større antal sammenlignelige køretøjer, der er handlet mellem uafhængige parter til en pris, der ikke afviger væsentligt fra den pris, der er handlet mellem de interesseforbundne parter. Ved vurderingen af "større antal sammenlignelige køretøjer", kan der henses til størrelsen af de involverede virksomheder.

Den virksomhed, som afgiftsberigtiger køretøjet, skal kunne redegøre for, at der er handlet til en pris, der afspejler køretøjets almindelige pris ved salg til bruger. Såfremt virksomheden ikke sælger til ikke-interesseforbundne parter eller ikke-nærtstående parter, skal virksomheden på anden måde kunne redegøre for, at der er handlet til en pris, der afspejler køretøjets almindelige pris ved salg til bruger.

Herefter er interesseforbundne virksomheder fysiske eller juridiske personer,

1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,

3) der er koncernforbundet med en juridisk person,

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet,

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af KULBRL § 21, stk. 1 eller 4.

Med juridiske personer som nævnt ovenfor sidestilles selskaber og foreninger m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.

Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med de nævnte slægtskabsforhold.

Parallelimport

Et køretøj skal afgiftsberigtiges på grundlag af bilens almindelige handelspris ved salg til bruger her i landet, jf. REGAL § 8, stk. 1. Dette er gældende såvel ved enkeltstående salg af biler til forbrugere, ved salg af en eller flere biler til erhvervsdrivende og ved importørers eller bilforhandleres udtagelse af biler til eget brug.

Der skal altid indregnes mindst 9 pct. i samlet avance for importør og forhandler i den afgiftspligtige værdi af et nyt køretøj, der skal indregistreres i Danmark.

Ved indregistrering og afgiftsberigtigelse af nye køretøjer skelnes der ikke mellem køretøjer, der er importeret via en officiel importør eller via parallelimport.

Hvis et nyt parallelimporteret køretøj videresælges til en bruger, der skal anvende køretøjet her i landet, udgøres den afgiftspligtige værdi af salgsprisen - dvs. den almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Det er en forudsætning herfor, at der er indregnet mindst 9 pct. i avance til importøren (og eventuelt efterfølgende salgsled).

Hvis parallelimportøren vil udtage køretøjet til eget brug, udgøres den afgiftspligtige værdi af importprisen (købsprisen) tillagt 9 pct.

Der er udstedt styresignal om genoptagelse. Se SKM2016.272.SKAT.

Manglende standardpris

Hvis der ikke findes en anmeldt standardpris for et nyt køretøj, eller hvis betingelserne for afgiftsberigtigelse på grundlag af en lavere pris end den anmeldte (dvs. med mindst 9 pct. i avance) ikke er opfyldt, er den afgiftspligtige værdi køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet, jf. REGAL § 8.

Der kan tages udgangspunkt i listeprisen for det pågældende køretøj ved værdifastsættelsen. Hvis der ikke foreligger en listepris, bliver værdifastsættelsen foretaget med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende eller sammenligneligt køretøj. Til brug herfor kan Skatteforvaltningen bede en importør om at kalkulere køretøjets almindelige pris på landsbasis.

Offentliggørelse

SKAT har med hjemmel i dagældende REGAL § 10 a, hidtil offentliggjort alle værdifastsættelser for nye køretøjer fastsat af forhandlere eller leasingselskaber. Værdifastsættelserne kan fremsøges i Motorregistret ved hjælp af drop-down menuer. Søgningen kan vise alle værdifastsættelser for mærke/model/variant/ect. som er fastsat af forhandlere eller leasingselskaber inden for de seneste 6 måneder.

Der blev ikke offentliggjort oplysninger, som kunne identificere det enkelte køretøj (f.eks. stelnummer), og der blev ikke vist værdifastsættelser, hvis søgningen kun returnerer et enkelt køretøj.

Resultatet af søgningen vises på lister i Motorregistret og søgeresultatet kan eksporteres til Excel.

Ved lov nr. 1195 af 14.november 2017 er REGAL § 10 a udvidet, således at Motorstyrelsen nu offentliggør oplysninger på køretøjsniveau om bl.a. det opgjorte afgiftsgrundlag, den beregnede afgift, den betalte afgift og det anvendte hjemmelsgrundlag ved afgiftsberegningen. Det vil derfor fremover være muligt at udsøge et præcist køretøj ud fra stelnummer og få oplyst hvor meget afgift der er betalt af køretøjet mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2024.21.VLR

►Sagen angik, om et selskab skulle betale yderligere registreringsafgift af 81 biler, og om selskabets momstilsvar skulle forhøjes. De omhandlede biler var afgiftsberigtiget på baggrund af “mindstebeskatningsprisen", der svarede til importprisen tillagt en mindsteavance på 9 %.

Landsrettens flertal fandt på baggrund af de foreliggende omstændigheder, at det ikke var dokumenteret, at selskabet ikke var reel bruger af de omhandlede biler på registreringstidspunktet.◄

►Dommen ændrer SKM2022.164.BR.◄