åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der skal betales registreringsafgift af motorkøretøjer, både nye og brugte, når køretøjet skal indregistreres her i landet. Det gælder, uanset om de bliver indført fra et EU-land, fra andre lande eller bliver indført told- og momsfrit som flyttegods.

Definition af nye køretøjer

Et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, anses for nyt, indtil det har kørt 2.000 km, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som nyt. ►Se ◄registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 27.◄

Ved værdifastsættelsen kan der tages udgangspunkt i listeprisen for det pågældende køretøj. Hvis der ikke er en listepris, sker værdifastsættelsen med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende eller sammenligneligt køretøj. For at kunne fastsætte værdien kan Skatteforvaltningen bede en importør om at kalkulere køretøjets almindelige pris på landsbasis.