åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne om betaling af registreringsafgift af motorkøretøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel 
  • Lovgrundlag
  • Historik
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Efter registreringsafgiftsloven skal der betales afgift af motorkøretøjer, som skal registreres i Motorregisteret. Se KØREGL § 2 om køretøjer, der skal registreres og forsynes med nummerplader inden ibrugtagning på færdselslovens område. Se også afsnit I.A.5 om "Registrering af køretøjer".

Afgiften betales ved køretøjets første registrering. Se REGAL § 1 og § 1 a om, hvornår der skal betales registreringsafgift.

Der betales også afgift af køretøjer, som efter reparation eller ombygning ikke i afgiftsmæssig forstand er identisk med et tidligere afgiftsberigtiget køretøj.

Der skal eventuelt betales afgift, når et køretøj, som er registreret med udenlandske nummerplader, bliver benyttet af en herboende (firmabilordningen mv.).

Et køretøj skal i visse tilfælde afgiftsberigtiges på ny, hvis det efterfølgende bliver op- eller nedvejet. Se afsnit I.A.1.2 "Definitioner, afgiftspligt og udenlandske firmabiler".

Se også afsnit I.A.5.4 "Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil". Afsnittet beskriver reglerne om, hvornår en bruger anses for at have bopæl i Danmark.

Særligt om ►visse afgørelser på motorområdet◄

Det følger af SFL § 19, stk. 5, nr. 3, at afgørelser, der kan påklages til et motorankenævn, kan afgøres uden forudgående sagsfremstilling og høring herom. Bestemmelsen omfatter bl.a. afgørelser om værdifastsættelse af motorkøretøjer.

Afgørelser om værdifastsættelse af køretøjer er dog som udgangspunkt omfattet af partshøringspligten i FVL § 19.

Der er med lov nr. 2193 af 30. november 2021 indført en ny bestemmelse i form af SFL § 20 e, som giver mulighed for en særlig procedure for partshøring ved fastsættelse af den afgiftspligtige værdi for køretøjer.

►Med lov nr. 1796 af 28. december 2023 er bestemmelsen i SFL § 20 e ændret, så anvendelsesområdet for den særlige procedure er udvidet til også at omfatte afgørelser om:

  •        Genoptagelse og ændring af køretøjers registrering.
  •        Genoptagelse og ændring af beregning af registreringsafgift og periodisk afgift.◄

Se afsnit A.A.7.4.5.4.

Lovgrundlag

Reglerne om betaling af registreringsafgift af motorkøretøjer fremgår af lovbekendtgørelse nr. 785 af 24. maj 2022 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (REGAL).  Loven er senest ændret ved lov nr. 203 af 13. februar 2021, lov nr. 789 af 4. maj 2021, lov nr. 2193 af 30. november 2021 ►og lov nr. 1796 af 28. november 2023◄.


I tilknytning til loven er der fastsat yderligere bestemmelser i bl.a.:

Historik

Der er inden for de senere år sket følgende ændringer mv. i forhold til registreringsafgiftsloven:

 Lov nr. og dato

Ændring

Hvor i loven

385 af 02.06.1999

Løbende registreringsafgift af udenlandske firmabiler mv.

964 af 20.12.1999

Fradrag for sikkerhedsfremmende udstyr. Afgift af større genopbygninger efter færdselsskade. Fradrag for brændstoføkonomiske biler

463 af 31.05.2000

Afgiftsfritagelse for udenlandske hyrevogne samt justering af regler for campingbiler

342 af 27.05.2002

Afgiftsfritagelse for køreskolebusser, godtgørelse af registreringsafgift ved eksport, lettelser i vurderingsproceduren, nedskrivningsskala for køretøjer 0-1 år

154 af 12.03.2003

Forholdsmæssig registreringsafgift for udenlandske leasingbiler

443 af 10.06.2003

Fradrag for ESP-system og selealarm

1391 af 20.12.2004

Fradrag i afgift for brugte biler og motorcykler

1409 af 21.12.2005

Indførelse af motorankenævn mv.

1416 af 21.12.2005

Lavere partikeludslip fra nye dieselbiler

§ 3, stk. 2 og § 8, stk. 7.

519 af 07.06.2006

Afgiftsfritagelse for firmabiler mv.

§ 1 og 3 a.

541 af 06.06.2007

Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen mv.

1537 af 19.12.2007

Lov om ændring af registrerings- og vægtafgiftsloven (nedvejning af varebiler)

§ 29

265 af 23.04.2008

Justering af afgiftsberegning for brugte biler mv.

§ 4, § 7 og § 15 

1337 af 19.12.2008

Afgiftsfritagelse for ledsagebiler mv.

§ 5, stk. 10 

1338 af 19.12.2008

Registreringsafgift af motorcykler, syn ved eksport, opslag i Bilbogen ved eksport mm.

§ 7 b og § 7 c

1341 af 19.12.2008

Ændringer vedr. motorankenævn

1342 af 19.12.2008

Udenlandske firmabiler og leasede biler

§ 3 a og § 3 b

1386 af 21.12.2009

Ændret registreringsafgift af taxaer

§ 6, § 6 a og § 6 b

545 af 26.05.2010

Fradrag for særlige integrerede barnesæder 

§ 8, stk. 6

623 af 11.06.2010

Ændret beregning af registreringsafgift ved nedvejning eller ombygning af varebil til personbil 

§ 1 a, § 4, § 5, § 7 b, § 29 a og § 29 b

1361 af 8.12.2010

Ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing

§ 3 a, § 3 b og § 3 c

1564 af 21.12.2010

Færdselsskadede køretøjer

§ 7

836 af 01.07.2011

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

399 af 09.05.2012

Fritagelse for registreringsafgift af biler, der udfører kørsel på grundlag af tilladelse til offentlig servicetrafik

§ 2

411 af 11.05.2012

Opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegning og offentliggørelse af afgiftsgrundlag

§ 8 og 10 a

481 af 30.05.2012

Hæftelse for registreringsafgift, debitor- og kreditorskifte for leasingbiler 

§ 3 b, § 19 og § 20

615 af 07.06.2012

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

924 af
18.09.2012

Forlængelse af afgiftsfritagelse for el- og brintbiler

§ 2

1396 af 23.12.2012

Forhøjelse af fradrag ved eksport

§ 7 b

221 af 26.02.2013

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

649 af 12.06.2013

Ny klagestruktur på skatteområdet

789 af 28.06.2013

Midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede køretøjer m.v.     

§ 7

29 af
10.01.2014

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

1503 af 23.12.2014

Afgiftsfritagelse for personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring. Ophævelse af reglerne om frikørsel af taxier og limousiner 

§ 2, § 6, § 6 a og § 6 b

1532 af 27.12.2014

Sproglig ændring fra "testbiler" til "testkøretøjer". Ændring af henvisning fra færdselsloven til køretøjsregistreringsloven.

§ 24

1889 af 29.12.2015

Gradvis indfasning af el- og brændselscelledrevne biler

§ 2, § 3 a, § 3 b, § 4, § 5, § 5 a, § 5 b, § 5 c, § 7 b, § 8 og § 27 

1892 af 29-12-2015

Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler fra 180 pct. til 150 pct.

§ 4

650 af 08-06-2016

Ændring af regler om forholdsmæssig registreringsafgift ved leasing samt ændring af regler om udbetaling af eksportgodtgørelse

§ 3 b, § 7 b, § 7 c og § 15

40 af 11-01-2017

Ændring af skalaknæk for beregning af afgift.

§ 4

377 af 18-04-2017

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

687 af 08-06-2017

Udskydelse af indfasning af registreringsafgift af eldrevne køretøjer m.v.

§ 1, § 2, § 5 b, § 5 c, § 5 d, og § 5 e

710 af 08-06-2017

Ændring vedr. institutionsbusser.

§ 2

1062 af 07-09-2017

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

1195 af 14-11-2017

Ændringer som følge af folketingets aftale om "omlægning af bilafgifterne" af 21. september 2017.

§ 1, § 3, § 3 a, § 3 b, § 3 c, § 4, § 5 a, § 7, § 8, § 9 a, § 10, § 10 a og § 15

1130 af 11-09-2018

Ny metode til fastsættelse af brændstofforbruget

§ 4 og § 5 samt § 17 i ændringsloven

1431 af 05-12-2018

Afgiftsfritagelse for køretøjer til afprøvning af udstyr, undtagelse for beregning af brændstoftillæg for genopbyggede køretøjer, afvisning af anmodning om eksportgodtgørelse ved pant, skærpet vurdering ved registrering af virksomheder.

§ 4, § 5, § 7 c og § 15

1487 af 10-12-2018

Bekendtgørelse om registreringsafgift

1730 af 27-12-2018

Udskydelse af indfasningen af registreringsafgiften for elbiler mv. og ændring af bundfradrag mv.

§ 2, § 5 b, § 5 c, § 5 d og § 5 e
177 af 25-02-2019 Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

332 af 30-3-2019

Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug

1126 af 19-11-2019

Straksibrugtagning af køretøjer på forholdsmæssig afgift, ændringer i leasingaftaler uden fornyet godkendelse, gebyr for anmodninger om eksportgodtgørelse, toldsyn ved eksport, forlænget udbetalingsfrist ved eksport, afskaffelse af selvanmelderordningen på eksportområdet mv.

§ 2, § 3, § 3 b, § 7 b, § 7 c, § 9 a, § 14, § 16, § 20, § 21, § 25, § 25 a, § 27

228 af 11-03-2020

Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven

897 af 16-06-2020

Bekendtgørelse om opkrævning af gebyr i forbindelse med anmodning om eksportgodtgørelse for brugte motorkøretøjer

2221 af 29-12-2020

Afgiftsfritagelse for personbiler, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport, når disse anvendes til transport af blod og organer uden samtidig persontransport, sidestilling af selvstændige taksatorvirksomheder med forsikringsselskaber, tidsfrist på syv dage for ansøgning om værditabsberegning af et brugt leasingkøretøj og tidsfrist på fire uger for toldsyn i forbindelse med værdifastsættelse af brugte importerede køretøjer

§ 2, § 3 b, § 7, § 10 og § 25

2222 af 29-12-2020

Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser mv.

§ 10 b

203 af 13-02-2021

Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet samt ophævelse af originalitetskrav for veteranbiler. § 1 a, § 2, § 3, § 3 a, § 3 b, § 4, § 5, § 5 a, § 5 b, § 5 c, § 5 d, § 5 e, § 7, § 7 a, § 7 b, § 8, § 9 a og § 10
789 af 04-05-2021 Sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger. § 25 a og § 27 a
1030 af 25-05-2021 Bekendtgørelse om registreringsafgift
1194 af 02-06-2021 Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven
2193 af 30-11-2021 Stramning af leasingregler, afgiftsmæssig behandling af ladestandere og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere. § 7, § 8, § 9 a, § 15 og § 20
785 af 24-05-2022 Lovbekendtgørelse af registreringsafgiftsloven
1796 af 28-05-2023◄

►Udvidelse af afgiftsfritagelse for taxikørsel, afgiftsfritagelse for blodbusser, afgiftsberigtigelse af visse autocampere efter minimumssatserne, bemyndigelsesbestemmelse vedr. sikkerhedsstillelser, udskydelse af frigivelse af stillet sikkerhed, angivelse af afgiftspligtig værdi senest samtidig med indregistrering, ændring af loft over afgiftspligtig værdi for brugte køretøjer, offentliggørelse af opkrævet registreringsafgift og frist for udførsel ved eksport af køretøjer.◄

►§ 2, § 4, § 5, § 5 a, § 7 c, § 10, § 10 a, § 15 og § 16◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

SKM2003.391.EF

Høj registreringsafgift anses ikke for diskriminerende. EF-Domstolen afsagde den 17. juni 2003 en præjudiciel kendelse om, at den høje danske registreringsafgift af nye biler er forenelig med EF-traktaten.

Da der ikke i Danmark er nogen produktion af køretøjer, har opkrævningen af registreringsafgift ingen diskriminerende eller beskyttende virkning, og den interne afgift anses derfor ikke at stride mod traktatens artikel 90.

Det var brancheforeningen De Danske Bilimportører, der havde anlagt sag mod Skatteministeriet med påstand om, at registreringsafgiften af nye biler er så høj, at den udgør en ulovlig handelshindring.

Se også EF-Domstolens dom af 15. september 2005 i sag C-464/02, Kommissionen mod Danmark (firmabildommen).

Sagen var en traktatkrænkelsessag, som Kommissionen havde anlagt, fordi Kommissionen var af den opfattelse, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om opkrævning og betaling af registreringsafgift for udenlandske firmabiler var i strid med EF-traktatens artikel 39 om arbejdskraftens fri bevægelighed, sammenholdt med bestemmelsen om medlemslandenes loyalitetsforpligtelse i EF-traktatens artikel 10.

Højesteretsdomme

SKM2013.70.HR

Politiet havde fået en henvendelse fra borgere, der havde set A køre i en Mercedes ..., der var forsynet med svenske nummerplader fra en afmeldt bil.

Byretten fandt, at A måtte anses som bruger af bilen, og han havde derfor overtrådt registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1 nr. 3. Betingelserne for beslaglæggelse anså retten for opfyldt.

Landsretten tiltrådte, at der var en begrundet mistanke om, at A havde overtrådt registreringsafgiftslovens § 27.

Efter toldlovens § 83, stk. 1, 2. pkt. kan varer, med hensyn til hvilke told eller afgifter er unddraget eller søgt unddraget, tages i forvaring eller beslaglægges under iagttagelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 74.

Da ejeren af bilen ikke var mistænkt, fandt retten ikke hjemmel til beslaglæggelse af bilen efter retsplejelovens § 802, stk. 1. Der er i henhold til denne bestemmelse ikke hjemmel til beslaglæggelse med henblik på at sikre det offentliges krav på bøde og sagsomkostninger.

Højesteret udtalte, at efter forhistorien bag toldlovens § 83, stk. 1, 2. pkt. samt bestemmelsens sammenhæng med § 83, stk. 3 og 5, fandt højesteret at § 83, stk. 1, 2. pkt.'s henvisning til retsplejelovens kapitel 74 ikke indebar, at det er udelukket at beslaglægge varer, med hensyn til hvilke afgift var unddraget, selv om ejeren ikke er mistænkt for overtrædelse af afgiftsbestemmelserne og betingelsen i retsplejelovens § 802, stk. 2 om mistanke til ejeren, således ikke er opfyldt.

Højesteret fandt dog, at beslaglæggelsen ikke kan ske til sikkerhed for betaling af bøde og sagsomkostninger. Beslaglæggelsen kan kun ske til sikkerhed for det offentliges krav på betaling af afgifter.

Landsretsdomme

SKM2021.220.ØLR

►Sagen drejede sig om erstatning for beslaglæggelse af en autocamper, som var beslaglagt til sikkerhed for et afgiftskrav, som senere viste sig ikke at bestå.◄

Landsretten fandt, at forældelsesfristen ikke kunne anses for foreløbigt afbrudt i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 2, ved, at den erstatningssøgendes advokat havde rettet henvendelse til SKAT og rejst kravet. Da den erstatningssøgende desuden ikke havde bevist, at der har været tale om egentlige forhandlinger mellem parterne om kravet, var forældelsen heller ikke foreløbigt afbrudt i medfør af forældelseslovens § 21, stk. 5.

Landsretten fandt derfor - i modsætning til byretten - at kravet var forældet og frifandt derfor Skattestyrelsen.◄

► Ændring af SKM2019.418.BR
Landsskatteretskendelser
SKM2022.23.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt der ved salg af nogle varebiler kunne ske afgiftsberigtigelse efter de regler, der gjaldt før den 3. oktober 2017. Der var den 16. august 2017 underskrevet en bindende købsaftale om varebilerne mellem et selskab og et interessentskab, og selskabet havde den 5. januar 2018 anmodet om afgiftsberigtigelse af køretøjerne i henhold til de hidtil gældende regler før den 3. oktober 2017. Henset til ordlyden af bestemmelsen i § 3, stk. 4, jf. lov nr. 1195 af 14. november 2017, samt tidligere fortolkning af begrebet "slutbruger", jf. herved bl.a. Vestre Landsrets dom af 20. september 2000, offentliggjort i TfS2000.903, fandt Landsskatteretten ikke tilstrækkeligt belæg for at fastslå, at der i § 3, stk. 4, skulle indfortolkes, at en slutbruger skulle være en forbruger i købelovens forstand. Retten bemærkede, at der ikke i lovbemærkningerne var anført, at begrebet slutbruger skulle forstås som en forbruger i købelovens forstand, ligesom det i øvrigt ikke fremgik klart af Skatteministeriets høringssvar af 19. oktober 2017, at der henvistes til det køberetlige "forbrugerbegreb". Retten fandt herefter, at en slutbruger i omhandlede bestemmelse, skulle forstås som en køber af køretøj, der erhvervede køretøjet med det formål at anvende køretøjet efter en afgiftsberigtigelse på færdselslovens område, uden videresalg for øje. Interessentskabet havde erhvervet varebilerne med det formål at anvende varebilerne på færdselslovens område, uden videresalg for øje, hvorfor retten fandt, at salget af varebilerne var sket til en slutbruger. Varebilerne skulle derfor afgiftsberigtiges efter de hidtil gældende regler i registreringsafgiftsloven før den 3. oktober 2017. Landsskatteretten ændrede dermed SKATs afgørelse.