Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne, hvis man vil ændre de registrerede oplysninger eller afmelde køretøjet fra registrering.

Afsnittet indeholder:

  • Ny ejer eller bruger af køretøjet
  • Andre ændringer af registrerede oplysninger
  • Afmelding fra registrering.

Ny ejer eller bruger af køretøjet

Hvis et registreret køretøj skifter ejer eller bruger, har ejeren (ved ejerskifte vil dette være den nye ejer) pligt til at anmelde køretøjet til registrering af ny ejer eller bruger snarest muligt og senest 4 hverdage efter ejer- eller brugerskiftet. Dette gælder dog ikke, hvis køretøjet forinden er afmeldt. Se registreringsbekendtgørelsens § 62.

Tilsvarende gælder, hvor en ejer eller bruger af køretøjet ophører med at være ejer, respektive bruger.

Hvis en registreret ejer af et køretøj afgår ved døden, har boet efter den afdøde pligt til at afmelde køretøjet senest 6 måneder efter dødsfaldet. Dette gælder dog ikke, hvis der forinden anmeldes en ny ejer af køretøjet i stedet for den afdøde, eller køretøjet er registreret med flere ejere. Se registreringsbekendtgørelsen § 63.

Hvis et registreret køretøj, der er forsynet med ønskenummerplader, skifter ejer, har den hidtidige ejer pligt til at sikre, at køretøjet bliver afmeldt snarest muligt og senest 3 uger efter ejerskiftet. Se registreringsbekendtgørelsens § 64. Det gælder dog ikke for de tilfælde, hvor rettigheden til en ønskenummerplade kan overdrages. Se registreringsbekendtgørelsens § 74, stk. 5.

Andre ændringer af registrerede oplysninger

Sker der andre ændringer end nævnt i registreringsbekendtgørelsen §§ 62-64 af registrerede oplysninger om et køretøj, og fremgår oplysningen af registreringsattesten, skal dette anmeldes til Motorstyrelsen eller en autoriseret nummerpladeoperatør. Dette gælder dog ikke ændrede adresseoplysninger. Se registreringsbekendtgørelsens § 65.

Afmelding fra registrering

Hvis en person vil afmelde et køretøj, skal køretøjets nummerplader afleveres til Motorstyrelsen eller en autoriseret nummerpladeoperatør.

Modtager Motorstyrelsen eller en autoriseret nummerpladeoperatør, nummerpladerne til et køretøj, afmeldes køretøjet i Motorregistret.

Motorstyrelsen, men ikke en autoriseret nummerpladeoperatør, kan afmelde et køretøj, hvis en registreret ejer af køretøjet erklærer, at køretøjets nummerplader er bortkomne eller inddragne.

Se registreringsbekendtgørelsens § 66.