Indhold

Dette afsnit handler om de forsikringsmæssige og tekniske krav, som udenlandske køretøjer skal opfylde, hvis de skal bruges her i landet.

Afsnittet indeholder:

  • Krav til forsikring
  • Tekniske krav

Krav til forsikring

Et udenlandsk motordrevet køretøj og et påhængskøretøj dertil må kun bruges på færdselslovens område, hvis der i overensstemmelse med færdselsloven er tegnet en ansvarsforsikring for køretøjet. Se registreringsbekendtgørelsens § 27. Forsikringspligten anses uden videre for opfyldt for køretøjer, der er registreret i en af følgende stater:

  • EU/EØS-stat
  • Andorra
  • Færøerne
  • Gibraltar
  • Grønland
  • Monaco
  • San Marino eller
  • Schweiz

For køretøjer, der er registreret i en anden stat end de ovenfor anførte, skal føreren være i besiddelse af et gyldigt internationalt grønt forsikringskort eller af en grænseforsikringspolice udstedt af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. Forsikringsdokumentet skal være underskrevet og vise, at en lovpligtig ansvarsforsikring er i kraft, og at forsikringens gyldighedsområde er EU/EØS-staterne.

Tekniske krav

Et udenlandsk motorkøretøj eller et udenlandsk påhængskøretøj til et motorkøretøj må bruges på færdselslovens område, hvis køretøjet som minimum opfylder de tekniske krav, der følger af Wienerkonventionen, anneks 5, og af registreringsbekendtgørelsens kapitel 7. Se registreringsbekendtgørelsens § 28. Hvis køretøjets ejer eller bruger har bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, skal køretøjet som minimum opfylde de tekniske krav, der følger af den internationale færdselskonvention af 19. december 1949, og af registreringsbekendtgørelsens kapitel 7. Se bekendtgørelse nr. 7 af 2. marts 1956.

Der kan i anden lovgivning mv. være fastsat krav, der skal være opfyldt, før et udenlandsk køretøj må bruges på færdselslovens område.

Køretøjets bredde, længde, lys mv.

Et udenlandsk køretøj skal overholde reglerne i bekendtgørelse nr. 1497 af 1. december 2016 (bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk) bortset fra § 3, stk. 4, § 12, stk. 2, § 22, stk. 5. Se registreringsbekendtgørelsens § 29. En sættevogn kan dog overskride de længdebegrænsninger, der er fastsat i ovennævnte bekendtgørelse, såfremt den samlede længde af sættevognstoget ikke overstiger 15,50 m.

Et udenlandsk køretøj med forlygter med asymmetrisk nærlys, der er indstillet til venstrekørsel, må kun bruges her i landet, hvis den sektorformede del af lygteglasset, hvorfra de asymmetriske stråler udgår, er tildækket, eller lygterne er omstillet til højrekørsel. Se registreringsbekendtgørelsens § 30.

Tilkobling af påhængskøretøj

Færdselslovens regler om tilkobling af påhængskøretøj og sidevogn gælder også for et udenlandsk køretøj. Se registreringsbekendtgørelsens § 31.

En udenlandsk motorcykel eller cykel må dog være tilkoblet en sidevogn, der er anbragt til venstre for motorcyklen eller cyklen. Se registreringsbekendtgørelsens § 31, stk. 2.

Motorredskab, traktor mv.

Et udenlandsk motorredskab, en traktor og et påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor må bruges på færdselslovens område, hvis køretøjet opfylder kravene i registreringsbekendtgørelsens kapitel 7 samt kravene i bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber mv. Se registreringsbekendtgørelsens § 32.

Knallerter

Det er kun et køretøj, der opfylder betingelserne i FÆL § 2, nr. 7, der betragtes som knallerter. Hvis en udenlandsk knallert ikke opfylder disse betingelser, skal den betragtes som en motorcykel. Se registreringsbekendtgørelsens § 33.

En udenlandsk knallert med en konstruktiv bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen skal opfylde de krav, der gælder for motorcykler. Det er dog ikke et krav, at nummerpladen er belyst i lygtetændingstiden. Se registreringsbekendtgørelsens § 33, stk. 2.

En udenlandsk knallert med en konstruktiv bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen skal overholde kravene i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr § 31, nr. 2-6, og § 32, stk. 1, nr. 1 og 2. Knallerten skal desuden være forsynet med en rød bagudrettet refleksanordning og et identifikationsmærke, der angiver cylindervolumen og mærket "CM". Se registreringsbekendtgørelsens § 33, stk. 3.